Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
15732z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja ścian wraz z remontem balustrad loggii oraz kolorystyką elewacji budynku...

Przedmiot:

Termomodernizacja ścian wraz z remontem balustrad loggii oraz kolorystyką elewacji budynku mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa " Zakrzewo"
ul. Robotnicza 246
82-300 Elbląg
powiat: Elbląg
533223370 Fax 552371071
sekretariat@zakrzewo.elblag.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221366
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Elbląg
Wadium: w SIWZ
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja ścian wraz z remontem balustrad loggii oraz kolorystyką elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Okulickiego 13-14 w Elblągu na podstawie projektu budowlanego.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie :
1. Wymiana ocieplenia ścian zewnętrznych i cokołu:
2. Remont loggii.
3. Remont instalacji odgromowej.
4. Wymiana okien kl. schodowej.
5. Wymiana drzwi zewnętrznych -wiatrołap
6. Docieplenie stropodachu nadbudówki kl. schodowej.
Cel zamówienia
Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej 22 wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Elblagu.
Przedmiot zamówienia
1. Wymiana ocieplenia ścian zewnętrznych i cokołu:
- demontaż istniejącego ocieplenia z blachy trapezowej oraz wełny mineralnej na ruszcie drewnianym,
- przygotowanie podłoża: oczyszczenie, usunięcie luźnych i słabo przylegających fragmentów
warstwy fakturowej z uzupełnieniem ubytków.
- wykonanie ocieplenia ścian budynku płytami styropianowymi, z wykonaniem warstwy fakturowej
z tynku mineralnego, baranek, granulacja 2 mm, malowany farbami silikonowymi wg projektu
kolorystyki.
- wykonanie ocieplenia cokołu budynku płytami styropianowymi, z wykonaniem warstwy fakturowej
z tynku mozaikowego, granulacja 1,5-2,0 mm, wg projektu kolorystyki.
- wykonanie obróbek blacharskich - rynny, rury spustowe, obróbki loggii, obróbki ogniomurów z
blachy ocynkowanej gr. 0,55mm.
- parapety z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze białym zakończone zaślepkami
systemowymi, montowane pod dolny felc okna.
Szczegóły dotyczące wymogów technicznych i technologicznych określa dokumentacja techniczna
2. Remont loggii.
a. demontaż istniejących balustrad.
b. demontaż istniejących zabudów loggii i okratowań.
c. wykonanie i montaż balustrad z profili zimno giętych ocynkowanych wypełnionych płytą Minerit/wg dokumentacji projektowej.
d. zerwanie istniejących warstw wyrównawczych i posadzek.
e. wykonanie nowych warstw izolacyjnych, spadkowych i wyrównawczych posadzek loggii z obróbkami blacharskimi - systemowe materiały chemii budowlanej.
f. naprawa elementów betonowych wieńców, krawędzi i czoła płyt żelbetowych loggii, systemowe materiały chemii budowlanej.
g. dolne krawędzie płyt loggii i balkonowych zakończyć listwą okapową z PCV.
3. Remont instalacji odgromowej.
Wykonać zgodnie z projektem ,, Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego-remont i modernizacja instalacji odgromowej bud. Okulickiego 13-14" i przedmiarem inwestorskim.
4. Wymiana okien kl. schodowej.
Wymiana okien drewnianych na nowe PCV na wysokości płyt spocznikowych w kl. schodowej w ilości 20 szt. Okna nowe, białe, profil PCV, o współczynniku szyba U max + 1,1 w/m2K, okno U max = 1,80 W/m2K.
5. Wymiana drzwi zewnętrznych -wiatrołap.
Wymiana drzwi wejściowych do wiatrołapów szt. 2 na nowe o profilu aluminium/stal, drzwi Umax+2,60W/m2K, w kolorze zgodnym z kolorystyką.
6. Docieplenie stropodachu nadbudówki kl. schodowej.
styropian gr. 14 cm EPS 100-038 DACH na papie termozgrzewalnej, pokrycie 1 x papa termozgrzewalna o gr. min. 4,8 mm.

CPV: 45453000-7

Dokument nr: 1221366

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 23-12-2019
Miejsce i sposób składania ofert
.Oferty należy składać, w siedzibie Spółdzielni w nieprzekraczalnym terminie do 23.12.2019 r. do godz. 10.00 w zamkniętych kopertach z napisem ,,Przetarg na roboty termomodernizacyjne budynku przy ul. Okulickiego 13-14".

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Elbląg Miejscowość: Elbląg
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin rozpoczęcia robót: 15.03.2020r.
Termin zakończenia robót: 31.10.2020r.
dokumentacja budowlana znajduje się na stronie:http://www.zakrzewo.elblag.pl/61-fundusze_unijne_przetargi_poiis

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
- Posiadają uprawnienia do wykonywania tego rodzaju robót.
- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- Dysponują osobami posiadającymi stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.
- Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności.
- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania tj.
posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 500 000,00 zł.
(informacje z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej, w których
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie później niż 3 miesiące przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do składania oferty)
Wiedza i doświadczenie
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, robót budowlanych, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. polegającej na robotach termomodernizacyjnych dwóch obiektów mieszkalnych o kubaturze jednego z nich min. 15 000 m3.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do funkcji jakie zostaną im powierzone. Zamawiająca wymaga wykazania , że Wykonawca przekaże Zamawiającej oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy z kopia uprawnień i aktualnym ubezpieczeniem.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawca spełni warunek, gdy złoży:
a/uwierzytelnione aktualne ksero zaświadczenia Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatami wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b/uwierzytelnione aktualne ksero zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z opłatami wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
/uwierzytelnione aktualne ksero ubezpieczenia OC firmy w zakresie prowadzonej działalności,
Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania tj.
posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 500 000,00 zł.
(informacje z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej, w których
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie później niż 3 miesiące przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do składania oferty)
Dodatkowe warunki
wykonawca spełni warunek jeżeli nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiająca.
Warunki zmiany umowy
określone zostały w SIWZ część V.6 i w projekcie umowy
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Formularz oferty z załącznikami:
a/zakres działalności firmy wraz z jej referencjami,
b/uwierzytelnione ksero lub odpis z właściwego rejestru (KRS) oferenta albo aktualne zaświadczenie o wpisie oferenta do ewidencji działalności gospodarczej, z przedmiotem działania zgodnym z przedmiotem zamówienia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert i odzwierciedlające aktualnie obowiązujący stan,
c/ dowód upoważnienia osoby/osób podpisujących ofertę i oświadczenia do niej dołączone do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów w zakresie objętym ofertą, o ile upoważnienie takie nie wynika z dołączonego do oferty odpisu z KRS,
d/ wykaz osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta w zakresie objętym realizacją zamówienia ,
e/uwierzytelnione aktualne ksero ubezpieczenia OC firmy w zakresie prowadzonej działalności,
f/ wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich lat (najwyżej pięciu) ze wskazaniem inwestora, miejsca prowadzonych robót, zakresu rzeczowego, okresu i czasu realizacji; zaleca się dołączenie referencji; wymóg określony w pkt. f nie dotyczy podmiotów nowo powstałych,
g/uwierzytelnione aktualne ksero zaświadczenia Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłatami wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
h/uwierzytelnione aktualne ksero zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z opłatami wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
i/oświadczenie, że względem oferenta nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe lub egzekucyjne,
j/oświadczenie, że w stosunku do osoby oferenta, a w przypadku spółki kapitałowej, udziałowca o pozycji dominującej (analogicznie do pozycji spółki dominującej określonej w art.4 §1 pkt 4 ksh), lub członków zarządu nie jest prowadzone postępowanie karne w sprawach o przestępstwa przeciwko mieniu, lub przeciwko obrotowi gospodarczemu lub przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, ani też że osoby te nie są karane za popełnienie takich przestępstw,
k/kosztorys ofertowy szczegółowy stanowiący podstawę wynagrodzenia ryczałtowego + płyta CD
l/uwierzytelnione kopie atestów, certyfikatów ,świadectw i aprobat technicznych oraz deklaracji zgodności na materiały , które będą wbudowane w obiekt,
m/ksero uprawnień budowlanych kierownika budowy ,
n/zaświadczenie o przynależności do PIIB kierownika budowy ,
o/dowód wpłaty wadium.
dodatkowo oświadczenia nr 4,5,6,7,8 będące załącznikami do SIWZ

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, Komisja dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
a. cena - maksymalnie 90 punktów.
b. gwarancji na roboty budowlane: liczba miesięcy, o jaką zostanie przedłużona gwarancja na roboty budowlane powyżej 36 miesięcy - maksymalnie 10 punktów.
2. Ocena oferty będzie określona według formuły:
a. Cena - cena najniższej oferty dzielona przez cenę oferenta razy 90 pkt,
b. Gwarancja na roboty - ilość punktów będzie przyznana w następujący sposób:
Przedłużenie gwarancji o 6 miesięcy-2 punkt,
a. 12 miesięcy -4 punkty,
b. 18 miesięcy -6 punkty,
c. 24 miesiące -8 punkty,
d. 30 miesięcy -10 punktów.
Deklarując liczbę miesięcy , o jaką zostanie przedłużona gwarancja na roboty budowlane (powyżej 36 miesięcy) Wykonawca zobowiązuje się, że obejmie wykonane roboty budowlane dodatkową gwarancją na wskazaną w ofercie liczbę miesięcy powyżej 36 miesięcy.
Wykluczenia
Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy powiązani z Zamawiającą osobowo lub kapitałowo.Zamawiającą lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającej czynności związane z przeprowadzeniem wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
a/uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b/posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony w wytycznych programowych,
c/pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego , prokurenta, pełnomocnika, d/pozostawianiu w związku małżeńskim , w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który w okresie ostatnich 3 lat z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał lub nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę zawartą z Zamawiającą.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZAKRZEWO"
Adres
Robotnicza 246
82-300 Elbląg
warmińsko-mazurskie , Elbląg
Numer telefonu
533223370
Fax
552371071
NIP
5780001732
Tytuł projektu
Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych osiedla Zawada w Elblągu
Numer projektu
POIS.01.03.02-00-0021/16-00
Załączniki

załącznik nr 8

załącznik nr 7

załącznik nr 4

specyfikacja

projekt umowy załącznik nr 3

załącznik nr 6

załącznik nr 5

dokumentacja odgromówka

obmiar

klauzula informacyjna

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Osobami udzielającymi wyjaśnień są : Sławomir Łopieński, Marian Burdelski, Iwona Cegiełka.
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
nr tel. 55 235 69 02 lub 04 wew.238 - fax. 55 235 69 02 wew. 260,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.