Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
15732z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa sprzątania pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych

Przedmiot:

Usługa sprzątania pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
al. ks. J. Popiełuszki 41
25-155 Kielce
powiat: Kielce
tel. 41 33 35 229, tel. 41 33 35 222
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń wewnętrznych i terenów
zewnętrznych.
o Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, al. ks. J. Popiełuszki 41, 25 - 155 Kielce.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje warunki wykonania, zakres i wymaganą częstotliwość prac zawarte są w załączniku nr 1 do zaproszenia.
Szczegółowy plan budynku stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia.

Dokument nr: DAI 0104-21/19

Składanie ofert:
Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Funduszu w terminie do 13 grudnia 2019 roku do godz. 15:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O terminie złożenia oferty decyduje moment złożenia jej w siedzibie Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego. Na ofercie prosimy zamieścić następującą informację: ,,Oferta na świadczenie usługi utrzymania czystości".

Miejsce i termin realizacji:
o Miejsca wykonania zamówienia:
Nieruchomość Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, al. ks. J. Popiełuszki 41, 25-155 Kielce.
Termin wykonania zamówienia przewidziany został na okres od 2 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku; od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00 - 18:00.

Wymagania:
Kryteria oceny:
Cena 100%
o Opis sposobu przygotowania i składania ofert:
1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia.
2. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym zapytaniu ofertowym ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, płatne w równych ratach miesięcznych na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny oferowanej ryczałtowej brutto w zł (wraz z podatkiem VAT) całości przedmiotu zamówienia (realizacji usługi łącznie przez 12 miesięcy).
4. Cena oferowana jest to cena realizacji całości zamówienia obowiązująca przez cały okres trwania umowy. Oferowana cena winna uwzględnić wszystkie elementy wykonania zamówienia, przy uwzględnieniu kosztów realizacji niezbędnych do prawidłowego jego wykonania, nawet jeśłi nie zostało to wyraźnie opisane.
5. Wykonawca może złożyć jedna ofertę zawierającą jedna cenę.
6. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie do przekazania przed podpisaniem umowy aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub CEiDG.
7. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Funduszu w terminie do 13 grudnia 2019 roku do godz. 15:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O terminie złożenia oferty decyduje moment złożenia jej w siedzibie Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego. Na ofercie prosimy zamieścić następującą informację: ,,Oferta na świadczenie usługi utrzymania czystości".
o Minimalne warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają oświadczenie w realizacji całości usług objętych przedmiotem zamówienia określonym w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 3 usług objętych przedmiotem zamówienia na powierzchni terenu (wraz z zabudową) minimum 3 000m2. W celu wykazana powyższego należy złożyć wykaz wykonanych usług z podaniem ich zakresu, tj. utrzymanie czystości (wraz z myciem okien), utrzymanie zieleni, odśnieżanie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do zaproszenia.
o Pozostałe postanowienia i informacje:
1. Przed złożeniem ofert, nie później niż do 12 grudnia 2019 roku do godz. 14.00 Zamawiający udostępni Wykonawcy budynek oraz teren wokół budynku, na którym będzie realizowany przedmiot umowy zamówienia celem przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu świadczenia usługi i oceny warunków realizacji przedmiotu zamówienia, po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty z panią Katarzyną Chabą nr. tel. 41 33 35 229.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
4. O unieważnieniu zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się udzjelenia zamówienia.
o Tryb postępowania:
Postępowanie prowadzonego jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

Kontakt:
o Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
1. Katarzyna Chaba, tel. 41 33 35 229;
2. Jacek Mazur, tel. 41 33 35 222.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.