Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
15732z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi w zakresie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń i instalacji...

Przedmiot:

Usługi w zakresie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń i instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Opolska Sekcja Zamówień Publicznych
ul. Prószkowska 76
45-758 Opole
powiat: Opole
Tel:.: +48 077 449 81 77, Tel: +48 077 449 81 79, Fax +48 077 449 81 80.
a.jucha@po.edu.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługi w zakresie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń i instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych w budynkach Politechniki Opolskiej
3. Przedmiot zamówienia:
Usługa w zakresie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń i instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych w budynkach Politechniki Opolskiej.
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do Ogłoszenia/Zaproszenia;
2) Wykaz urządzeń wentylacyjno - klimatyzacyjnych podlegających konserwacji zawarty jest w załączniku 2b do Ogłoszenia/Zaproszenia
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania usługi w pełnym zakresie ilości konserwowanych urządzeń z zastrzeżeniem, że zmniejszenie zakresu usługi nie przekroczy 10% wartości zamówienia.
4) W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest oświadczyć w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia/Zaproszenia, że posiada aktualny certyfikat dla przedsiębiorców w zakresie co najmniej konserwacji lub serwisowania, wskazany w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 304/2008 z dnia 02.04.2008 r. ustanawiającego na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierające fluorowane gazy cieplarniane, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15.05.2015 r. (Dz.U. z 2018r,, poz. 2221 )o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

CPV: 50000000-5, 50730000-1

Dokument nr: RK00GTG/266/2019

Otwarcie ofert: 2) Oferty zostaną otwarte w dniu 11.12.2019 r. godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego Politechnika Opolska, ul. Prószkowska 76, bud. 5 pok. nr 2,45-758 Opole.

Składanie ofert:
Termin składania ofert
11-12-2019 r.
12. Miejsce i termin składania ofert:
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.12.2019 r. do godz. 10:00, w wybranej formie:
o Drogą elektroniczną na adres e-mail: a.jucha@po.edu.pl;
o Pisemnie na adres: Politechnika Opolska, ul. Prószkowska 76, bud. 5 pok. nr 2, 45-758 Opole, z adnotacją:
,,Usługa w zakresie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń i instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych w budynkach Politechniki Opolskiej",
3
nr sprawy RK00GTG0/266/2019
Nie otwierać przed dniem 11.12.2019 r. godz. 10:15
Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ]q pieczęcią Wykonawcy.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin i miejsce wykonania zamówienia, warunki płatności:
1) termin realizacji:
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
2) miejsce realizacji:
budynki Politechniki Opolskiej na terenie Opola określone w załączniku nr 2b do Ogłoszenia/Zaproszenia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innego miejsca świadczenia usługi w przypadku przeniesienia klimatyzatora z pierwotnej lokalizacji określonej w załączniku nr 2b do Ogłoszenia/Zaproszenia, jednakże niewykraczającego poza teren miasta Opola.

Wymagania:
3) warunki płatności:
przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. Termin związania z ofertą:
1) Okres związania z ofertą wynosi minimum 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
2} Oferta złożona w postępowaniu przestaje wiązać w przypadku zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy lub zawarcia umowy.
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Dokumenty składające się na ofertę:
a) Wypełniony i czytelnie podpisany formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do Ogłoszenia;
b) Zaakceptowany opis przedmiotu zamówienia wg załącznika nr 2 do Ogłoszenia;
c) Wypełniony wykaz wykonanych usług stanowiący załącznik nr 2a;
d) Dowody w formie oryginałów !ub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę bądź osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań minimum wysokości odpowiadającej cenie oferty, stanowiące
e) W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego: pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii poświadczonej);
2) Oferta winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.
3) Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
4) Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
5) Wykonawca na prowadzone postępowanie może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
8. Uzupełnianie dokumentów:
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego dokumentów i oświadczeń, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, do ich złożenia w wyznaczonym terminie.
Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
9. Wyjaśnienia treści złożonych ofert, omyłki pisarskie i rachunkowe:
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dotyczących pełnomocnictw, o których mowa w pkt 7 Ogłoszenia.
2) Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie;
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty (poprawienie omyłki nastąpi wyłącznie za zgodą Wykonawcy wyrażoną w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia przez Zamawiającego).
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
3) Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
4) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści Ogłoszenia, z zastrzeżeniem ppkt 1;
b) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
c) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
e) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ppkt 2 lit. c);
f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.
10. Wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) Zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy:
a) nie złożyli żądanych dokumentów i oświadczeń (pomimo wezwania);
b) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
c) złożyli nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na wynik postępowania.
2) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
11. Opis sposobu obliczania ceny oferty:
1) Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia.
2) Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3) Cena opisana w ppkt 1 jest ceną ostateczną, jaką zapłaci Zamawiający za realizację usługi.
3) Oferty złożone po terminie określonym w ppkt 1 nie będą rozpatrywane.
4} Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
13. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się poniższymi kryteriami:
a) cena (oferty brutto) 100 % punktów
Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali otrzymają procentowo mniej. Liczba punktów liczona będzie według wzoru:
Cena najniższa oferowana brutto
Ilość punktów =-x i 00 punktów
Cena badanej oferty brutto
14. Zawarcie umowy:
1) Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w oparciu o wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do Ogłoszenia. Przed podpisaniem umowy Zamawiający może żądać kserokopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.
2) W przypadku wyboru oferty złożonej w formie zeskanowanego dokumentu przekazywanego za pośrednictwem poczty e-mail, Wykonawca nie później niż w dniu podpisania umowy, zobowiązany jest dostarczyć oryginał złożonego dokumentu, pod rygorem odstąpienia od podpisania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert;
3) Zamawiający może odstąpić od wyboru oferty oraz podpisania umowy w przypadku, gdy cena oferty najkorzystniejszej będzie wyższa niż środki przeznaczone na sfinansowanie zamówienia.
4) Zamawiający może przeprowadzić dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. W przypadku, gdy wynik negocjacji będzie negatywny. Zamawiający może przeprowadzić negocjacje z kolejnymi Wykonawcami wg pozycji rankingowej.
15. Wynik postępowania:
O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje Wykonawców zamieszczając stosowne ogłoszenie na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
16. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
\\\\) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia powodującą sytuację w której niemożliwym jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego niepodlegającej unieważnieniu;
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
4
5) nie przeprowadzono negocjacji lub wynik negocjacji jest niezadowalający.

Uwagi:
17. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Opolska, ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole;
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Politechnice Opolskiej: adres e- mail: iod@po.opole.pl, telefon 77 4498871 *;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ,,Usługa w zakresie okresowych przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń i instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych w budynkach Politechniki Opolskiej (nr sprawy RK00GTG00/266/2019) prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ,,ustawa Pzp";
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres minimum 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7} w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
4. Osoby upoważnione do kontaktu: Agnieszka Jucha, e-mail: a.jucha@po.edu.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.