Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
15732z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego

Przedmiot:

Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP we Wrocławiu
Wybrzeże J.Słowackiego 9
50-413 Wrocław
powiat: Wrocław
tel. 071 344 65 70, fax 071 342 49 01
logistyka.dolnoslaska@ohp.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP we Wrocławiu zaprasza do składania propozycji cenowej na
sprzedaż i dostawę do siedziby Zamawiającego niżej wymienionego sprzętu komputerowego,
podzielonego na trzy zadania częściowe:
Zadanie nr 1 (dostawa komputerów stacjonarnych)
L.p
1
Nazwa
Zestaw komputerowy z oprogramowaniem
+ UPS + listwa antyprzepięciowa
Minimalna ilość Maksymalna ilość
3 kpl. 4 kpl.
Zadania nr 2 (dostawa switchów i pamieci)
L.p
1
2
3
Nazwa
Switch 16 portowy
Netgear
16p
GS116GE
(16x10/100/1000Mbit)
Switch 8 portowy
Netgear
8p
GS108GE
(8x10/100/1000Mbit)
Pamięć RAM 8GB
GOODRAM 8GB 2133MHz IRIDIUM
Black CL15. kod producenta: IR-
2133D464L15S/8G.
Ilość sztuk
1 szt.
2 szt.
1 szt.
Zadania nr 3 (dostawa systemów operacyjnych Windows 10)
L.p
1
Nazwa
Windows 10 Professional x64 PL wersja
edukacyjna lub wersja OEM
Ilość sztuk
2 szt.
Opis przedmiotu zamówienia
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego.

Składanie ofert:
Termin, miejsce i sposób składania ofert
Propozycję cenową (według wzoru dostarczonego w załączeniu), proszę złożyć w terminie do
10 grudnia 2019 r. do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego tj. we Wrocławiu, Wybrzeże J.
Słowackiego
9
(pokój
nr
12),
lub
przesłać
faksem
na
numer
71 342-49-01, lub mailem logistyka.dolnoslaska@ohp.pl.

Miejsce i termin realizacji:
VII.
Wymagany termin realizacji umowy
Wymagany termin realizacji zamówienia: dostawa w terminie 5 dni roboczych od daty przesłania
pisemnego zamówienia (dzień roboczy liczony od poniedziałku do piątku).VIII

Wymagania:
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, dopuszcza natomiast
składanie ofert częściowych na każde zamówienie (każdy pakiet) z osobna. Każdy
Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na dowolną ilość pakietów (dowolną ilość zadań).
3. Wykonawca kalkuluje wartość oferty dla każdego zadania częściowego dla maksymalnej ilości
zamawianych artykułów. Zamawiający zobowiązuje się do złożenia zamówienia dla
minimalnych ilości zamawianych artykułów i jednocześnie zastrzega możliwość w przypadku
posiadania środków finansowych złożenia zamówienia dla większej ilości niż ilość minimalna,
ale nie więcej niż ilość maksymalna. Przy składaniu zamówienia brane pod uwagę będą ceny
jednostkowe oferowanych sprzętów.
4. Przy ocenianiu ofert, Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto (z podatkiem VAT).
Zamawiający wymaga podanie stawek VAT obowiązujących w 2019 r. w dniu składania ofert.
Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym kwotę brutto i
zobowiązany jest do samodzielnego opłacenia podatku VAT. Wykonawca zobowiązany
jest również do wystawienia faktury VAT zgodnie z zasadami split payment,
z adnotacją na fakturze VAT - ,,mechanizm podzielonej płatności".
II.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich
spełniania.
1) Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie wg wzoru - załącznik nr 2
2) Potencjał techniczny
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie wg wzoru - załącznik nr 2
3) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie wg wzoru - załącznik nr 2
4) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie wg wzoru - załącznik nr 2
III. Kryteria oceny ofert. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do
poszczególnych kryteriów oceny ofert, oraz informacja o wagach punktowych lub
procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert
Cena - 100%
Oferta najtańsza, zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.
V.
Istotne warunki umowy
1. Po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej, Zamawiający
niezwłocznie prześle pisemne zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego.
VI.
Ocena ofert
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która będzie najtańsza dla każdego zadania
częściowego.
2. Cena brutto będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Podana w Formularzu ofertowym wartość zamówienia brutto wyliczona będzie dla
maksymalnej ilości zamawianych artykułów, a tym samym będzie maksymalną wartością
zamówienia i posłuży tylko do wyboru najkorzystniejszej oferty, natomiast faktyczna ilość
dostarczanych sprzętów określona zostanie w pisemnym zamówieniu i wartość tego
zamówienia będzie stanowić iloczyn ilości zamawianych sprzętów z ceną jednostkową
przedstawioną w formularzu ofertowym.
4. Zamawiający dokona w pierwszej kolejności wyboru najkorzystniejszej oferty dla wszystkich
zadań częściowych które nie będą przewyższały kwoty jaką Prowadzący postępowanie
przeznaczył i podał w protokole z sesji otwarcia ofert.
Następnie będzie dokonywał wyboru najkorzystniejszej oferty dla ofert które będą miały
najniższą wartość zamówienia (oferty), aż do zbilansowania posiadanych środków finansowych
na realizację całego zamówienia, liczonego dla wszystkich zadań częściowych. Innymi słowy,
w pierwszej kolejności będzie unieważniane postępowanie zaczynając od zadania częściowego
o najwyższej łącznej cenie ofertowej, kolejno unieważniając postępowanie aż do momentu, w
którym łączna wartość pozostałych najkorzystniejszych ofert będzie równa lub mniejsza od
łącznej całkowitej kwoty jaką Prowadzący postępowanie może przeznaczyć na realizację
zamówienia.
5. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a także
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem ofertowym,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
VIII.
Lista dokumentów i oświadczeń, wymaganych od Wykonawcy
1. Wypełniony formularz oferty zgodnie ze wzorem:
Załącznik nr 1
Formularz oferty oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty muszą być podpisane (czytelnie lub
nieczytelnie wraz z pieczątką imienną) przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu
Wykonawcy, tj. przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań,
wskazaną w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym, lub przez
pełnomocnika.
W przypadku złożenia oferty, bądź też dokonania innych czynności przez osobę lub osoby nie
uwidocznione w odpisie z KRS-u dla spółek prawa handlowego, bądź nie będącą właścicielem firmy w
przypadku innej formy prawnej, należy dołączyć prawnie skuteczne pełnomocnictwo lub upoważnienie
osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów.
Załącznik nr 2 (oświadczenie na spełnianie warunków udziału w postępowaniu)
W przypadku składania oferty na zadanie częściowe nr 1 (dostawa komputerów stacjonarnych)
należy dostarczyć deklarację producenta o zgodności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa CE
IX.
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających
X.
Wykluczenia Wykonawcy i odrzucenie ofert
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców którzy
1)
nie złożą oświadczenia wg wzoru - załącznik nr 2
2)
przedstawią nieprawdziwe informacje zawarte w oświadczeniu (załącznik nr 2) lub w formularzu
ofertowym.
Zamawiający odrzuci ofertę która będzie:
3)
niezgodna z treścią zawartą w opisie przedmiotu zamówienia oraz formularzu ofertowym
(załącznik nr 2).
4)
stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji,
XI.
Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w całości lub na dowolne zadanie
częściowe bez podawania przyczyn.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.