Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
196z dziś
4016z ostatnich 7 dni
16124z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przedmieszka bioetanolowa

Przedmiot:

Przedmieszka bioetanolowa

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: PERN S.A
.Wyszogrodzka 133
09-410 Płock
powiat: Płock
509 917 542
magdalena.kaminska@pern.pl
https://platformazakupowa.pern.pl/adverts/details/internalContract/NonAdvertActsDetails.xhtml?iDemand=358
Województwo: mazowieckie
Miasto: Płock
Wadium: 75 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
PERN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku niniejszym pismem zaprasza do złożenia oferty na realizację Zakupu pod
nazwą:
,,Rozbudowa pojemności magazynowych na biokomponenty - przedmieszka bioetanolowa
w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej"
- zgodnie z warunkami wskazanymi w SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAKUPU
dotycząca Zakupu pod nazwą:
,,Rozbudowa pojemności magazynowych na biokomponenty - przedmieszka bioetanolowa
w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej.

II. PRZEDMIOT ZAKUPU
1. PRZEDMIOT ZAKUPU
1.1 Przedmiotem Zakupu jest ,,Rozbudowa pojemności magazynowych na biokomponenty - przedmieszka
bioetanolowa w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej.
1.2 Szczegółowy zakres Zakupu, termin realizacji oraz warunki jego wykonania i odbioru określają:
1.2.1. Szczegółowy Zakres Przedmiotu Zakupu, który stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
1.2.2. Wzór Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia
oświadczenia zawartego w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) - że zawrze
z Zamawiającym Umowę na warunkach Wzoru Umowy.

Dokument nr: HZP.231.000089.2019

Otwarcie ofert: 5. OTWARCIE OFERT
Zamawiający nie przewiduje udziału Wykonawców przy otwarciu ofert. O wynikach Postępowania
Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie drogą elektroniczną (e-mail).

Specyfikacja:
4. WIZJA LOKALNA
4.1 Dla potrzeb przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest - pod rygorem wykluczenia
z Postępowania do przeprowadzenia na własny koszt i ryzyko wizji lokalnej na terenie Bazy Paliw nr 2
w Nowej Wsi Wielkiej, po uzgodnieniu terminu jej odbycia z osobą wskazaną w pkt 10.2 Dz. I SIWZ,
preferowany termin wizji lokalnej ustala się na dzień 11.12.2019 - 20.12.2019
4.2 W zgłoszeniu przeprowadzenia wizji lokalnej, które należy przesłać e-mailem na adres wskazany
w pkt 10.2 Dz. I SIWZ, należy podać:
1) planowany termin przeprowadzenia wizji,
2) dane osób, które będą brać udział w wizji (imię i nazwisko).
Jeśli w wizji lokalnej brać będą udział osoby nie będące obywatelami RP albo posiadające podwójne
obywatelstwo, zgłoszenie zamiaru jej przeprowadzenia powinno nastąpić co najmniej 5 dni roboczych
przed planowanym jej terminem.
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do wizji lokalnej zgłoszonych osób - bez
podawania uzasadnienia. Odmowa dopuszczenia do wizji lokalnej nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek
roszczeń wobec PERN.
4.3 Odbycie wizji zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem Wykonawcy zawartym w Formularzu
Ofertowym - Załącznik nr 2 do SIWZ.
4.4 Osoby biorące udział w wizji lokalnej na terenie Bazy Paliw zobowiązane są do posiadania i stosowania
odzieży o właściwościach antyelektrostatycznych. Kompletny zestaw, okrywający tułów, ramiona i nogi,
składa się z kurtki, spodni oraz butów posiadających certyfikat na zgodność z PN-EN 1149-5 lub
oznakowanie CE oraz z kasku ochronnego ze znakiem CE kat. II.
Wskazane jest użycie kamizelki ostrzegawczej, antyelektrostatycznej (zgodnej z PN EN 1149-5).
W przypadku braku kompletu ww. odzieży ochronnej, osoby przeprowadzające wizje lokalne mają
obowiązek stosować kombinezony ochronne jednorazowe o właściwościach antyelektrostatycznych
oraz opaski antyelektrostatyczne założone na obuwie zgodnie z instrukcją ich użytkowania.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pern.pl/adverts/details/internalContract/NonAdvertActsDetails.xhtml?iDemand=358
4. Termin składania ofert upływa w dniu 20.01.2020 godz. 10:00.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia z Wykonawcami negocjacji kryteriów oceny
ofert.
6. Zamawiający nie dopuszcza:
6.1 składania ofert częściowych;
6.2 składania ofert wariantowych;
6.3 złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty.
7. Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zakupu, włączając w to kryteria oceny
ofert, warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym
czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja
o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego/Platformie Zakupowej.
4. ZASADY DOTYCZĄCE TERMINU, MIEJSCA I SPOSOBU SKŁADANIA OFERT
4.1 Dopuszcza się składanie ofert tylko poprzez Platformę Zakupową.
4.2 Ofertę należy umieścić na Platformie Zakupowej Zamawiającego na stronie internetowej
https://platformazakupowa.pern.pl w zakładce przedmiotowego postępowania.
4.3 Oferta powinna być przygotowana w 1 (jednym) egzemplarzu.
4.4 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie
od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez
Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić
jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
4.5 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, czytelnie, pismem innym niż odręczne (z wyjątkiem
Załączników nr 2 - 5 do SIWZ, które mogą zostać wypełnione pismem odręcznym), zawierać datę
sporządzenia oraz pełną nazwę i adres Wykonawcy. Wszystkie strony oferty powinny być zapisane oraz
zaparafowane. Skany dokumentów musza być poświadczone przez Osoby Uprawnione ,,za zgodność
z oryginałem". Ewentualne poprawki w tekście oferty musza być naniesione w sposób czytelny
i parafowane przez Osoby Uprawnione.
4.6 W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości
zastrzec, które spośród informacji zawartych w ofercie i/lub dokumentach złożonych wraz z ofertą stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy oznaczyć klauzulą
,,Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji". Brak jakichkolwiek wzmianek w powyższym
zakresie, będzie traktowany jako zgoda Wykonawcy na ujawnienie informacji na zasadach określonych
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i regulacjach wewnętrznych Zamawiającego.
4.7 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to
przed upływem terminu składania ofert. Wszelkie zmiany dokonuje się na Platformie Zakupowej.

Miejsce i termin realizacji:
2. TERMIN REALIZACJI ZAKUPU
Preferowany termin realizacji zakupu-40 tygodni od daty zawarcia umowy. Długość terminu realizacji wpływa
na ocenę oferty zgodnie z warunkami zawartymi w dziale ,,Kryteria oceny ofert".
3. PODWYKONAWCY
3.1 Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców.
3.2 Wykonawca, na etapie ubiegania się o udzielenie Zakupu, zobowiązany jest przedłożyć
Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w Dziale III pkt 1.4 ppkt 2) SIWZ.
3.3 Podwykonawcy nie mają prawa zatrudniać dalszych podwykonawców.
3.4 Zamawiający nie dopuszcza, aby Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału
w Postępowaniu, o których mowa w pkt 1.2 ppkt. 3) Dz. III SIWZ polegał na zasobach podmiotu
trzeciego w zakresie doświadczenia (referencje).

Wymagania:
III. ZASADY POSTĘPOWANIA
1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY NA ICH POTWIERDZENIE
1.1 O udzielenie Zakupu będą mogli ubiegać się Wykonawcy, spełniający poniżej wskazane warunki:
1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia do wykonania Zakupu oraz dysponują
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zakupu,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zakupu,
4) nie pozostają, na dzień złożenia oferty, w sporze z Zamawiającym, w szczególności sądowym bądź
arbitrażowym,
Warunki wskazane w niniejszym punkcie znajdują zastosowanie także do podmiotów trzecich, o których mowa
w pkt 1.4.
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zakupu.
1.2 Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków nastąpi na podstawie następujących dokumentów
i oświadczeń, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z oferta:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS, bądź wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, bądź wydruk
z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwej jednostki Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, bądź zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3) Wykaz (w brzmieniu określonym w Załączniku nr 3 do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, prac (minimum 2) w zakresie zbliżonym do przedmiotu zakupu, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których prace te zostały wykonane; wraz z pisemnymi
referencjami (lub protokołami odbioru końcowego) wystawionymi przez inwestora lub generalnego
wykonawcę, potwierdzające należyte ich wykonanie;
4) Wykaz wykwalifikowanej kadry technicznej niezbędnej do wykonania przedmiotowego zadania
posiadającej wymagane niżej uprawnienia:
Uprawnienia budowlane do projektowania, sprawdzania i sprawowania nadzoru autorskiego bez
ograniczeń w specjalności:
> budowlano-konstrukcyjnej (min. 1 osoba)
> instalacyjnej - sieci, instalacje i urządzenia elektryczne (min. 1 osoba);
> instalacyjnej w zakresie sieci, instalacje i urządzenia kanalizacyjne oraz wodociągowe (min. 1
osoba);
wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie ww. uprawnień oraz aktualnymi zaświadczeniami
o przynależności ww. osób do Izby Inżynierów Budownictwa;
Uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez ograniczeń
w specjalności:
> budowlano-konstrukcyjnej (min. 1 osoba)
> instalacyjnej - sieci, instalacje i urządzenia elektryczne (min. 1 osoba);
> instalacyjnej w zakresie sieci, instalacje i urządzenia kanalizacyjne oraz wodociągowe (min. 1
osoba).
wraz z dokumentami stwierdzającymi posiadanie ww. uprawnień oraz z aktualnymi zaświadczeniami
potwierdzającymi przynależności ww. osoby do Izby Inżynierów Budownictwa;
Uprawnienia UDT do naprawiania lub modernizowania rurociągów przeznaczonych do produktów
łatwopalnych;
Uprawnienia TDT do wytwarzania, naprawiania lub modernizacji urządzeń technicznych
wraz z dokumentami stwierdzającymi posiadanie ww. uprawnień.
5) Wypełniony i podpisany przez Osoby Uprawnione Formularz Ofertowy w brzmieniu określonym
w Załączniku nr 2 do SIWZ;
6) Podpisane przez Osoby Uprawnione oświadczenie w brzmieniu określonym przez Załącznik nr 5
do SIWZ;
7) Informacje z banku / banków, w których Wykonawca posiada rachunki bankowe potwierdzające:
a) że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w łącznej wysokości nie niższą
niż 30% wartości złożonej oferty,
b) brak zajęć egzekucyjnych na wszystkich rachunkach bankowych Wykonawcy;
Ww. informacje z banku / banków nie mogą być wystawione i potwierdzać ww. okoliczności wcześniej
niż 14 dni przed terminem złożenia oferty; w odniesieniu do informacji zawierających kwoty w walucie
innej niż złoty polski, dla potrzeb oceny spełniania warunku udziału w Postępowaniu, Zamawiający
dokonywał będzie przeliczenia środków finansowych lub zdolności kredytowej wyrażonych w walucie
obcej na złote polskie przyjm ująć ja ko podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy
Bank Polski wg tabeli A kursów średnich walut obcych w dacie wystawienia zaświadczenia.
8) kopia polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności obejmującym przedmiot zakupu na kwotę nie niższą niż 100% wartości oferty
(w przypadku posiadania przez Wykonawcę polisy ubezpieczeniowej na kwotę mniejszą niż wartość
oferty należy dołączyć aktualną polisę ubezpieczeniową wraz z oświadczeniem, że w przypadku wygrania
postępowania przetargowego Wykonawca przedstawi polisę potwierdzającą ubezpieczenie OC
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na warunkach i terminach określonych we wzorze
umowy).
9) Aktualny certyfikat potwierdzający, że Wykonawca wdrożył i stosuje system zarządzania jakością
spełniający wymagania normy ISO 9001, a w przypadku jego braku - pisemne oświadczenie podpisane
przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń
woli (dalej: ,,Osoby Uprawnione"), że jest on w stanie sprostać wymaganiom aktualnego wydania normy
ISO 9001.
1.3 Zamawiający odstąpi od żądania od Wykonawców dokumentów określonych w pkt 1.2. jeżeli zostaną
spełnione łącznie poniżej wymienione okoliczności:
1) ww. dokumenty zostały złożone przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 3 miesięcy, w ramach innego
postępowania organizowanego przez Zamawiającego;
2) informacje/dane przedstawione w tych dokumentach nie uległy zmianie i są nadal aktualne;
3) data wystawienia ww. dokumentów spełnia wymagania pod względem aktualności, określone
w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty;
4) ww. dokumenty potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę określonych w niniejszym
Postępowaniu warunków udziału w nim;
na dowód czego Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie - zawarte w Formularzu Ofertowym
(Załącznik nr 2 do SIWZ).
1.4 UWAGA:
1) Wykonawca może polegać na uprawnieniach, wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym
oraz kadrowym podmiotu trzeciego, przy czym nie zwalnia to Wykonawcy od spełnienia warunku
określonego w pkt 1.1 ppkt 2).
2) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa
w pkt 1.1, polega na zasobach podmiotu trzeciego:
a) Wykonawca zobowiązany będzie ujawnić dane tego podmiotu poprzez podanie firmy, siedziby,
formy prowadzenia działalności oraz dołączyć do oferty odpis z właściwego rejestru
lub ewidencji na zasadach wskazanych w pkt 1.2 ppkt 1);
b) Wykonawca dołączy do oferty właściwe - spośród wymienionych w pkt 1.2 ppkt 4) dokumenty
dotyczące podmiotu trzeciego, tytułem potwierdzenia spełnienia określonego warunku
udziału w Postępowaniu, wraz z pisemnym oświadczeniem tego podmiotu, że realizował
będzie Zakup w zakresie wskazanym przez Wykonawcę, w charakterze Podwykonawcy
(Załącznik nr 4 do SIWZ);
c) Zamawiający ma prawo zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń w stosunku do zaproponowanego
przez Wykonawcę podmiotu trzeciego, w przypadku, gdy podmiot ten pozostaje w sporze
z Zamawiającym albo nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu;
d) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu w stosunku do
podmiotu trzeciego, Wykonawca obowiązany będzie - w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego - wskazać inny podmiot trzeci. Na wypadek niezastosowania się Wykonawcy
do wezwania Zamawiającego lub uchybienia terminowi na doręczenie Zamawiającemu
odpowiedzi, zastosowanie mają postanowienia § 21 ust. 1 pkt 1 Regulaminu (tj. Wykonawca
podlega wykluczeniu z Postępowania).
3) Powierzenie Podwykonawcy do realizacji jakiegokolwiek zakresu przedmiotu Zakupu wymaga
każdorazowo zgody PERN, wyrażonej na warunkach wskazanych we Wzorze Umowy. Zamawiający
zastrzega sobie prawo żądania wówczas od Wykonawcy ponownego przedłożenia aktualnych
dokumentów, o których mowa w ppkt 2) lit. a-b powyżej, dla potwierdzenia, że zgłaszany
Podwykonawca, na którego potencjał Wykonawca powoływał się w Postępowaniu w celu
wykazania spełniania warunków udziału w nim, nadal nim dysponuje.
1.5 Konsorcjum:
1) W przypadku oferty składanej przez Konsorcjum, Zamawiający dokonując oceny, czy Konsorcjum
spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie,
potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową Konsorcjum. W związku
z powyższym, wraz z ofertą członkowie Konsorcjum mogą złożyć jeden komplet dokumentów,
o których mowa w pkt 1.2 ppkt 3) - 6), 7) lit. a) oraz 8) i 9). Do oferty powinny zostać załączone
dokumenty wskazane w punkcie 1.2 ppkt 1) - 2) oraz 7) lit. b) przygotowane odrębnie w odniesieniu
do każdego z członków Konsorcjum;
2) W przypadku składania oferty przez Konsorcjum konieczne jest dołączenie do niej:
a) kopii umowy Konsorcjum, potwierdzonej przez Osoby Uprawnione ,,za zgodność
z oryginałem", przy czym umowa ta powinna przewidywać solidarną odpowiedzialność
przedsiębiorców wchodzących w skład Konsorcjum za zobowiązania wobec Zamawiającego
wynikające i związane z Postępowaniem oraz realizacją Zakupu;
b) pełnomocnictwa dla podmiotu (Lidera Konsorcjum), który reprezentuje Konsorcjum
w Postępowaniu;
3) W przypadku składania oferty przez Konsorcjum, postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy
stosuje się odpowiednio do członków Konsorcjum.
1.6 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.2 ppkt 1), 2) lub ich odpowiedników, których
w kraju jego siedziby lub miejsca zamieszkania nie wystawia się, składa dokument zawierający
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym lub administracyjnym
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji, ani nie
ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o udzielenie Zakupu,
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1.2, pkt 1.4 ppkt 2) lit. a-b, pkt 1.5 ppkt 1) - 2) i pkt 1.6 ppkt 1)
sporządzone w języku obcym, składa w oryginale albo w kopii poświadczonej przez Osoby
Uprawnione ,,za zgodność z oryginałem", wraz z tłumaczeniem na język polski uwierzytelnionym
przez tłumacza przysięgłego.
2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
2.1 Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1) Pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika umocowanie Osób Uprawnionych
do działania w Postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji, gdy wynika ono z treści dokumentów, o których
mowa w pkt 1.2 ppkt 1);
2) Wypełniony i podpisany przez Osoby Uprawnione Formularz Ofertowy w brzmieniu określonym
w Załączniku nr 2 do SIWZ;
3) Wypełniony i podpisany przez Osoby Uprawnione Wykaz wykonanych prac w brzmieniu
określonym przez Załącznik nr 3 do SIWZ;
4) Wypełnione i podpisane przez Osoby Uprawnione Oświadczenie Wykonawcy w brzmieniu
określonym przez Załącznik nr 5 do SIWZ;
5) Pozostałe, tj. inne aniżeli wymienione w ppkt 1) - 4) powyżej oświadczenia i dokumenty
potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu, przygotowane zgodnie
z treścią pkt 1.2;
6) Szczegółową kalkulację ceny ofertowej, stawki do kosztorysowania dla ewentualnych robót
zamiennych lub dodatkowych oraz harmonogram rzeczowo - finansowy (zgodnie z Załącznikiem
nr 6 do SIWZ - pkt 5-6 Informacje dodatkowe pkt b);
7) Jeżeli Wykonawca działa w formie spółki cywilnej zobowiązany jest do złożenia umowy
tej spółki.
2.2 Wykonawca składając ofertę powinien odnieść się w sposób wyraźny i chronologiczny do wszystkich
wymogów określonych w pkt 2.1.

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
10.1 Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 120 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 4 Dział I SIWZ.
10.2 Przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym powinna zostać
przesłana za pośrednictwem Platformy Zakupowej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
z tym zastrzeżeniem, że z ubiegania się o udzielenie Zakupu zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie
wyrazili zgody w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
11.INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
Wybrany Wykonawca zobowiązuje się podpisać Umowę i zwrócić Zamawiającemu jeden podpisany
jej egzemplarz w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania stosownej w tym zakresie informacji.
12. WADIUM
12.1 Wykonawca ma obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert na cały okres
związania ofertą w wysokości 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych i 00/100j przy czym
wadium może być wniesione w jednej z poniższych form:
1) w środkach pieniężnych (PLN) na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP nr rachunku:
PKO BP 23 1020 1026 0000 1302 0369 4809,
2) w poręczeniach bankowych (należy dostarczyć Zamawiającemu w oryginałach),
3) w bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie Zamawiającego gwarancjach
ubezpieczeniowych lub bankowych (należy dostarczyć Zamawiającemu w oryginałach).
Uwaga: W przypadku wadium wniesionego w formie wskazanej w ppkt 2) lub 3) powyżej, Wykonawca wraz
z ofertą zobowiązany jest załączyć skan dokumentu wadialnego na Platformie Zakupowej, a oryginał
dostarczyć do siedziby Zamawiającego, w terminie wskazanym w Dz. I pkt 4, na adres: PERN Spółka akcyjna
(biuro w Warszawie) - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Oryginał wadium winien być dostarczony:
1. W jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej
nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: ,,WADIUM DO OFERTY: ,,Rozbudowa
pojemności magazynowych na biokomponenty - przedmieszka bioetanolowa w Bazie Paliw nr 2
w Nowej Wsi Wielkiej" HZP.231.000089.2019. NIE OTWIERAĆ - przekazać do Zespołu Zakupów
Infrastruktury Paliwowej".
2. Na zewnętrznej kopercie Wykonawca nie może umieszczać danych umożliwiających identyfikację
Wykonawcy, w szczególności określenia firmy, graficznych znaków firmowych oraz danych adresowych,
3. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy.
4. Dokument wadium złożony po terminie składania ofert wskazanym w Dziale I pkt 4 zostanie zwrócony bez
otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu
do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
12.2 Zwrot wadium dokonywany jest:
1) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy i po
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, chyba że wadium zostanie zaliczone na poczet
tego zabezpieczenia, zaś pozostałym Wykonawcom - z chwilą zakończenia Postępowania, nie później
jednak niż z upływem terminu związania ofertą,
2) wszystkim Wykonawcom - z chwilą zakończenia Postępowania bez wyboru oferty, unieważnienia
Postępowania lub odstąpienia od jego dalszego prowadzenia,
3) na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, został
wykluczony z Postępowania lub którego oferta została odrzucona.
12.3 Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym z tytułu wadium Zamawiający zwraca z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone
o opłatę bankową za przelew środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
12.4 Na pisemny wniosek Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wadium wniesione w pieniądzu może być
zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12.4 Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli:
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy na warunkach określonych
w złożonej przez niego ofercie lub nie wniesie w terminie wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy,
2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
12.5 Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą, jest tożsama z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium, a jeśli nie jest to możliwe - z obowiązkiem wniesienia nowego wadium, obejmującego
przedłużony okres związania ofertą. Brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą, nie
powoduje utraty wadium.
12.6 Wadium musi zostać wniesione przez Wykonawce przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa
w pkt 4 Dz. I SIWZ, w wysokości oraz w formie przewidzianej w pkt 12.1. pod rygorem wykluczenia Wykonawcy
z udziału w Postępowaniu. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się dzień uznania rachunku
Zamawiającego, zaś za termin wniesienia wadium w pozostałych dopuszczonych formach, uznaje się dzień
dostarczenia oryginałów dokumentów wadialnych do siedziby Zamawiającego: PERN Spółka akcyjna (biuro
w Warszawie) - ul. Stawki 2. 00-193 Warszawa.

Uwagi:
8. Użyte w treści niniejszej SIWZ terminy mają następujące znaczenie:
8.1 ,,PERN" lub ,,Zamawiający" - PERN S.A. z siedzibą w Płocku;
8.2 ,,SIWZ" - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zakupu;
8.3 ,,Postępowanie" - postępowanie prowadzone w trybie ,,przetargu nieograniczonego"
przez Zamawiającego na podstawie niniejszej SIWZ;
8.4 ,,Regulamin" - Regulamin Zakupów w PERN S.A. opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego
- Platforma Zakupowa (www.pern.pl);
8.5 ,,Zakup" - należy przez to rozumieć nabycie usług, których przedmiot został w sposób szczegółowy
opisany w Dziale II niniejszej SIWZ;
8.6 ,,Wykonawca" - osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
lub osoba prawna, która bierze udział w Postępowaniu.
9. Dane Zamawiającego:
PERN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000069559, NIP: 774-00-03-097, wysokość kapitału zakładowego -
1.235.977.500,00 zł (wpłacony w całości).
3. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
3.1 Kryteria oceny ofert:
cena - 80%
termin realizacji -10%
okres gwarancji na prace objęte zamówieniem -10%
3.2 Oceny ofert w oparciu o kryteria wskazane w pkt 3.1 dokonuje się na podstawie następujących wzorów
arytmetycznych:
CENA
najniższa cena ofertowa
----------------------- x waga kryterium
cena badanej oferty
TERMIN REALIZACJI
najniższy termin ofertowy
----------------------- x waga kryterium
termin badanej oferty
OKRES GWARANCI NA PRACE OBJĘTE ZAMÓWIENIEM
okres gwarancji w badanej ofercie
----------------------------------x waga kryterium
najdłuższy oferowany okres gwarancji
6. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
6.1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, zapytania itp. (dalej łącznie:
,,Korespondencja") Zamawiający i Wykonawcy zamieszczają na Platformie Zakupowej.
6.2 Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed
upływem terminu wyznaczonego na jej złożenie.
7. WYJAŚNIENIA
Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ będą udzielane tym Wykonawcom, których prośba o udzielenie
wyjaśnienia - złożona zgodnie z wymaganiami wskazanymi w pkt 6 - wpłynęła nie później niż 5 dni
kalendarzowych przed terminem składania ofert. Treść wyjaśnienia zostanie niezwłocznie zamieszczona na
stronie internetowej Zamawiającego.
8. ZMIANY W TREŚCI OFERTY
Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą jakichkolwiek, innych aniżeli opisane
w pkt 5 Dział I SIWZ, negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany
w jej treści, z zastrzeżeniem korekty omyłek w ofercie, do których stosuje się postanowienia
§ 11 ust. 12 Regulaminu.
9. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ stosuje się postanowienia Regulaminu, w szczególności
w zakresie:
9.1 Wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert - § 11 ust. 11 Regulaminu,
9.2 Uzupełnień złożonych ofert - § 11 ust. 13 Regulaminu,
9.3 Wykluczenia z Postępowania - § 21 Regulaminu,
9.4 Odrzucenia oferty - § 22 Regulaminu,
9.5 Unieważnienia Postępowania i odstąpienia od Postępowania - § 23 i 24 Regulaminu.
I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
1. PERN S.A. z siedzibą w Płocku zaprasza do udziału w postępowaniu - w trybie przetargu nieograniczonego -
którego przedmiotem jest realizacja Zakupu pod nazwą: Rozbudowa pojemności magazynowych na
biokomponenty - przedmieszka bioetanolowa w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej.
2. Postępowanie zostanie przeprowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), gdyż Zamawiający nie jest
zobowiązany do jej stosowania.
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zakupu stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Kontakt:
10. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
10.1 W zakresie pytań i wyjaśnień dotyczących Postępowania: Magdalena Kamińska, tel. 509 917 542; e-mail:
magdalena.kaminska@pern.pl
10.2 W zakresie wizji lokalnej: Marian Moreń - tel. 512 247 371, e-mail: marian.moren@pern.pl
11. Dokładny adres do korespondencji:
PERN Spółka akcyjna (biuro w Warszawie) - ul. Stawki 2,00-193 Warszawa.
Uwaga:
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem postępowania:
HZP.231.000089.2019.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.