Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4165z ostatnich 7 dni
16142z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja i eksploatacja oświetlenia dróg i ulic

Przedmiot:

Konserwacja i eksploatacja oświetlenia dróg i ulic

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zapolice
ul. Plac Strażacki 5
98-161 Zapolice
powiat: zduńskowolski
tel.: (43) 823-19-82, tel. 43 823 19 82 w. 29,
urzad@zapolice.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Zapolice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pn.:
,,Konserwacja i eksploatacja oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Zapolice w 2020 roku "
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot umowy obejmuje bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy
Zapolice w roku 2020.
Szacunkowa ilość opraw: 768 sztuk rozmieszczonych w 22 sołectwach, zasilanych
z 50 sztuk stacji trafo. W latach 2017-2018 Gmina Zapolice w ramach realizacji zadań
inwestycyjnych związanych z rozbudowaniem linii oświetlenia ulicznego zamontowała 51
sztuk nowych opraw, na które obowiązuje gwarancja Wykonawcy robót budowlanych (wada
produktu bądź wykonania). Na nowo zbudowane wyroby budowlane i urządzenia oświetlenia
ulicznego Gmina posiada gwarancję wykonawcy. Oprawy objęte gwarancją będą w pierwszej
kolejności sprawdzane prze gwaranta w przypadku, gdy Gwarant oceni, iż jest to naprawa
bieżąca wtedy dopiero naprawa zostanie zlecona w ramach niniejszej umowy.
Do obowiązków Wykonawcy związanych z konserwacją oświetlenia należy:
a) wymiana niesprawnych lub uszkodzonych elementów opraw ulicznych, tj. klosza,
statecznika, kondensatora, zapłonnika, źródła światła, itp.,
b) wymiana elementów słupa tj.: bezpieczników i wkładek topikowych, główek
bezpiecznikowych, tabliczek, drzwiczek, przewodów oświetleniowych, konserwacja
skrzynek słupowych itp.,
c) wymiana w zakresie elementów sterujących: fotokomórek, zegarów, styczników itp.,
d) dokonywanie oględzin i napraw obwodów oświetlenia ulicznego,
e) usuwanie zwarć w liniach i oprawach,
f) wycinanie gałęzi drzew w obrębie punktu świetlnego wraz z ich wywózką,
g) przesterowaniem bieżące zegarów sterujących,
h) wymiana (demontaż i montaż) 20 szt. kompletnych opraw oświetleniowych wraz
z zakupem niezbędnych elementów na koszt Zamawiającego, rozłożone na czas
obowiązywania umowy,
i) inwentaryzacja istniejącego uzbrojenia sieci i opraw oświetleniowych,
j) demontaż starych opraw oświetleniowych przy pracach naprawczych no uzgodnieniu z
Zakładem Energetycznym.
k) inne prace niezbędne celem prawidłowego funkcjonowania oświetlenia ulicznego,
l) prowadzenie dokumentacji eksploatacji tj. książek zgłoszeń, awarii i napraw, którą n
m) zapewnienie stałego kontaktu telefonicznego z Zamawiającym w celu przyjmowania
zgłoszeń w godzinach pracy Wykonawcy oraz możliwości kontaktu telefonicznego
poza tymi godzinami,
n) wykonywanie zabiegów eksploatacyjnych w postaci przeglądów, oględzin i pomiarów
ochrony przeciwpożarowej urządzeń oświetlenia ulicznego oraz ocena stanu
technicznego - protokoły z przeglądów należy dostarczyć Zamawiającemu
niezwłocznie po przeprowadzeniu oględzin (protokół musi być sporządzany minimum
raz na 6 miesięcy)
o) dysponowanie pogotowiem z osobami z uprawnieniami wynikającymi z art. 54 ust. 1
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z
późn. zm.) wyposażonym w środki transportu, środki łączności, odpowiedni sprzęt
specjalistyczny, umożliwiający natychmiastową reakcję na zgłoszenia o uszkodzeniach
i awariach latami,
p) uzyskanie i sfinansowanie wszelkich wymaganych prawem zezwoleń i dopuszczeń
służących realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji robót dodatkowych (materiały Zamawiającego)
zakupione przez Wykonawcę realizowane na podstawie zlecenia, protokołu konieczności i
kosztorysu powykonawczego: (wymiana na nowe, uzupełnianie opraw zniszczonych lub
zdewastowanych)
Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do wykonania czynności
wynikających z umowy, w tym co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia PPN (pracy
pod napięciem).
Wykonawca ma obowiązek usunąć zgłoszoną awarię oświetlenia w terminie:
a) 24 godzin od daty zgłoszenia, gdy nie świeci cała linia lub większa liczba obwodów
oświetleniowych,
b) 2 dni od daty zgłoszenia, gdy nie świeci się co najmniej 5 opraw na linii,
c) 3 dni od daty zgłoszenia, gdy nie świeci się co najmniej 2 oprawy na linii,
d) 4 dni od daty zgłoszenia, gdy nie świeci się tylko 1 oprawa na linii lub w razie
zaistnienia sytuacji wyjątkowej niezależnej od Wykonawcy

CPV: 50232100-1

Dokument nr: GKI.271.25.2019.AZK

Składanie ofert:
Ofertę (na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego),
przygotowaną zgodnie z wytycznymi, określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, należy
złożyć w terminie do dnia 12 grudnia 2019 r. do godziny 10:00; w formie:
1) Pisemnej (osobiście listownie na podany adres Zamawiającego);
2) zamawiający przewiduje dodatkowo możliwość złożenia oferty faksem na numer 43
823 19 82 w. 22 lub e- mailem na adres urzad@zapolice.pl

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin wykonania zamówienia od 01.01.2020 r do 31.12.2020r.

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonania ich oceny
1) W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie.
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie.
c) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna powyższy warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym
okresie co najmniej jednej usługi bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego
świadczonej w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy (Wykonawca dołączy
dowody potwierdzające wykonanie podanych usług, określające, czy zostały wykonane
należycie np. referencje.)
2) W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania. Zamawiający wykluczy z postępowania:
a) Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.
U. z 2016 r. poz. 1574 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016
r. poz. 2171 ze zm.).
4. Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty:
1) zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie ją do rozpatrywania jeżeli:
oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz oferta złożona została
w odpowiednim terminie;
2) wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert przedstawione
poniżej:
L P Nazwa kryterium Waga kryterium Szczegółowy opis, wzór Uwagi, objaśnienia

1 Cena 100 % C=(C min./C oferty) *100 pkt* 100% C- ilość punktów dla danej oferty, C min- cena najtańszej oferty, C oferty- cena danej oferty, 100 % waga kryterium wyboru

5. Sposób przygotowania oferty:
1) oferta musi zostać złożona w języku polskim, w formie pisemnej (na komputerze lub inną
trwałą, czytelną techniką), na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) wraz z załącznikami
w zaklejonej kopercie;
2) oferta oraz wszystkie załączniki składane wraz z nią wymagają podpisu osób uprawnionych
do reprezentowania firmy;
3) oferta musi zostać przesłana pocztą lub dostarczona osobiście na dane adresowe
zamawiającego: Urząd Gminy Zapolice,
ul. Plac Strażacki 5, 98-161 Zapolice;
4) oferta musi zostać dostarczona do siedziby zamawiającego w zaklejonej kopercie /e-
mailem/faksem: opisanej/ym w następujący sposób:
Oferta na zadanie pn. ,,Konserwacja i eksploatacja oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy
Zapolice w 2020 roku "
5) wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;
6) w przypadku gdy oferta podpisana jest przez przedstawiciela wykonawcy wymaga się
załączenia stosownego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
1) cena w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia;
2) cena może być tylko jedna;
3) cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
7. Wykaz dokumentów 1 oświadczeń, jakie zobowiązani są złożyć wraz z oferta
wykonawcy:
1) kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej;
2) formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (załącznik nr 1)
3) wykaz usług (załącznik nr 2).
10. Termin związania oferta:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.
11. Informacje ogólne:
1) zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania
ofertowego. Informacja o zmianie zamieszczona zostanie na stronie internetowej
zamawiającego;
2) zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert;
3) zamawiający może odrzucić ofertę w sytuacji gdy otrzymana oferta nie odpowiada w swej
treści zapytaniu ofertowemu, zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia lub wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
4) zamawiający może w uzasadnionych przypadkach poprawić błędy w ofercie lub wezwać
wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów;
5) jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, zamawiający może wezwać wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w wyznaczonym przez niego terminie ofert dodatkowych;
6) zamawiający może zamknąć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez
dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, w szczególności gdy:
a) nie złożono żadnej oferty lub złożone oferty są niezgodne z treścią zapytania
ofertowego,
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał
przeznaczyć na realizację zamówienia;
7) zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości unieważnienia procedury udzjelenia
zamówienia bez wyboru wykonawcy.

Kontakt:
Osoby uprawnione do kontaktów ze strony zamawiającego:
Anna Ziółkowska - Kardas - inspektor ds. zamówień publicznych i lokalnych inicjatyw, tel.
43 823 19 82 w. 29,
W przypadku pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: adres e-mail:
urzad@zapolice.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.