Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4165z ostatnich 7 dni
16142z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce ( niezamieszkałego i...

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce ( niezamieszkałego i nieużytkowanego) budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Raciąż
Pl. A. Mickiewicza 17
09-140 Raciąż
powiat: płoński
Tel. 23 679 11 63, fax. 23 679 18 65
sekretariat@miastoraciaz.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Raciąż
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na rozbiórce (niezamieszkałego i nieużytkowanego) budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze położonego, na działce nr 1326/7 w Raciążu, pl. A. Mickiewicza 36/1, wraz z zabezpieczeniem budynków sąsiednich zgodnie z:
1. Zapytaniem ofertowym stanowiącym Specyfikację Warunków Zamówienia,
2. Opisem robót (opis robót zawarty w opisie technicznym inwentaryzacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze w Raciążu, pl. A. Mickiewicza 36/1)
3. Decyzjami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płońsku: Nr 129/17 znak pisma NB.7356-45/16 z dnia 21.08.2017r;
Nr 71/18 , znak pisma NB.7356-45/16 z dnia 19.04.2018r. Nr 23/19, znak pisma NB.7356-45/16 z dnia 19.02.2019r.
4. Decyzją Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Ciechanowie Nr 566/DC/2019 z dnia 03.10.2019r. znak pisma DC.5181.10.2019.RZ
5. Obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, przepisami itp.
Wyżej wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające i wzajemnie wyjaśniające.
Zakres robót do wykonania:
a) Rozbiórka pokrycia dachowego,
b) Rozbiórka konstrukcji więźby dachowej,
c) Rozbiórka ścian i kominów,
d) Rozbiórka stropu i posadzek,
e) Rozbiórka ścian i stropu piwnic,
f) Zasypanie powstałych zagłębień,
g) Zabezpieczenie przyległych sąsiednich budynków,
h) Segregacja i utylizacja odpadów,
i) Wywóz z terenu rozbiórki materiałów porozbiórkowych, j) Uporządkowanie terenu.
Szczegółowy opis zakresu robót
Wykonanie rozbiórki (niezamieszkałego i nieużytkowanego) budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze położonego na działce nr ewid.1326/7 w Raciążu przy pl. A. Mickiewicza 36/1 poprzez:
Rozbiórkę budynku metodą ręczną przy użyciu urządzeń elektrycznych np. młotów pneumatycznych i narzędzi ręcznych.
Rozbiórkę piwnic można wykonać mechanicznie przy użyciu sprzętu ciężkiego np. koparki. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić metoda ręczna wg. poniższej kolejności:
- demontaż wewnętrznych instalacji oraz urządzeń budynku - urządzenia tj. umywalki itp. oraz instalacje wewnętrzne należy zdemontować ręcznie. Rury stalowe należy pociąć na odcinki umożliwiające ich transport
-demontaż stolarki drzwiowej i okiennej - skrzydła drzwiowe i okienne zdjąć z zawiasów, ościeżnice wykuć ze ścian. Po wyjęciu okien otwory zaleca się zabić deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy przy następujących robotach.
- rozbiórka pokrycia dachowego (demontaż i utylizacja pokrycia z płyt azbestowo-cementowych należy powierzyć specjalistycznej firmie) i obróbek blacharskich - rozbiórkę pokrycia dachowego i obróbek blacharskich należy prowadzić ręcznie od góry kalenicy w kierunku okapu.
- rozbiórka kominów murowych - rozbiórkę należy prowadzić od góry odspajając pojedyncze cegły.
- rozbiórka więźby dachowej - w pierwszej kolejności dokonać demontażu łat rozpoczynając od kalenicy posuwając się w dół. Następnie należy zdemontować krokwie oraz pozostałe elementy więźby dachowej.
Transport krokwi na ziemię z uwagi na ich długość i ciężar powinien odbywać się za pomocą dźwigu lub wyciągu. Drewno zeskładować.
- rozbiórka ścian poddasza - rozbiórkę ścian poddasza należy rozpocząć od odbicia tynków i glazury. Po usunięciu z miejsca roboczego gruzu przystąpić do rozbierania ścian od góry, warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowań
-rozbiórka stropu oraz podłóg - rozbiórkę stropu drewnianego oraz podłóg należy wykonać ręcznie. Rozbiórkę ww. elementów należy prowadzić równocześnie z rozbiórką przybudówki. W pierwszej kolejności należy rozebrać warstwy wykończeniowe podłogi. Po usunięciu podług należy przystąpić do rozbiórki stropu drewnianego. Strop należy rozbierać sukcesywnie, uniemożliwiając utratę stateczności budynku. Drewno zeskładować.
- rozbiórka ścian budynku - sukcesywnie z rozbiórką stropu należy wykonać rozbiórkę ścian parteru.
- rozbiórka ścian wewnętrznych prowadzić równolegle ze ścianami zewnętrznymi
l/A
- rozbiórka stropu i piwnic - dopuszcza się rozbiórkę stropu oraz ścian piwnic za pomocą sprzętu mechanicznego- wyburzeniowego. Materiały z rozbiórki należy załadować, wywieźć i zutylizować,
- zasypanie piwnic wraz z wyrównaniem terenu - powstały w wyniku rozbiórki wykop po zabudowie zniwelować poprzez wypełnienie gruboziarnistym piaskiem, z zagęszczeniem warstwami. Wierzchnią warstwę grubości ok 20 cm zasypać gruntem rodzimym.
- rozbiórka (demontaż) istniejących przyłączy - istniejące przyłącza doprowadzone do budynku należy zdemontować po uprzednim ich odłączeniu od sieci. W przypadku braku możliwości demontażu przyłączy należy uzgodnić z Inwestorem i właścicielem sieci, do którego podłączone jest przyłącze co do sposobu postępowania z nim.
- zabezpieczenie przyległych sąsiednich budynków. Uwagi:
a) Wykonawca jest zobowiązany dokonać we własnym zakresie i na własny koszt wizji w terenie oraz dokonać pomiarów i oględzin obiektów niezbędnych do realizacji zadania przed złożeniem oferty cenowej.
b) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami rozbiórkowymi przez osoby uprawnione, tj. kierownika budowy o specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz posiadającego praktykę na obiektach zabytkowych. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy (rozbiórki) o ile wymagają tego stosowne przepisy.
c) Wykonawca jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność przy robotach rozbiórkowych, ogrodzić i oznakować teren.
d) Po dokonaniu rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i doprowadzenia do należytego stanu terenu rozbiórki.
e) W przypadku napotkania podczas rozbiórki na materiały porozbiórkowe niebezpieczne Wykonawca jest zobowiązany do dokonania ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

Dokument nr: KM.271.7.2019

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12.2019 r. o godz. 10.30

Składanie ofert:
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy składać drogą korespondencyjną na adres: Gmina Miasto Raciąż,
09-140 Raciąż, pl. A.Mickiewicza 17 lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@miastoraciaz.pl do dnia 13.12.2019 r. do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Rozpoczęcie - po podpisaniu umowy
Zakończenie - 30 grudnia 2019 roku (zakończenie prac i zgłoszenie do odbioru)

Wymagania:
IV. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji zapytania ofertowego.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona i podpisana przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji zapytania ofertowego.
5. Oferta musi być sporządzona i podpisana według wzoru na formularzu oferty - załącznik nr 1.
6. Oferta musi być kompletna i napisana w języku polskim.
7. Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy (dotyczy również wszystkich załączników do oferty). Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez zobowiązane osoby. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno parafowane oraz ponumerowane i złączone w sposób trwały.
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
3 IA
9. Podwykonawcy: Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom - jeżeli dotyczy. Zamawiający nie określa, które części zamówienia nie mogą być powierzone podwykonawcom.
10. ZAWARTOŚĆ ZŁOŻONEJ OFERTY PRZEZ WYKONAWCÓW:
10.1. Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1.
10.2. Pozostałe dokumenty i oświadczenia, o których mowa w specyfikacji zamówienia.
O wyniku i wyborze najkorzystniejszej oferty, oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z dokumentami określonymi w opisie zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty, oraz:
a) roboty przygotowawcze, wykończeniowe, porządkowe, zorganizowanie i zagospodarowania placu budowy, przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, wywóz nadmiaru gruzu, wymiany podłoża, zagęszczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody,
b) utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon),
c) dozorowania, zabezpieczenia i oznaczenia terenu budowy,
d) zajęcia pasa drogowego, placów, chodników,
e) koszty utrzymania terenu budowy i zapewnienia warunków bezpieczeństwa dla osób i pojazdów użytkujących drogę,
f) zakwaterowanie łącznie z częścią socjalną i sanitarną,
g) koszty składowania i utylizacji materiałów rozbiórkowych, odpadów i śmieci,
h) koszty związane z utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych wynikających z lokalizacji terenu budowy,
i) koszty wynikające z utrudnień lokalizacyjnych placu budowy,
j) odtworzenie nawierzchni, ewentualne uszkodzenia urządzeń podziemnych w obrębie placu
budowy i wykonywanych robót, k) wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy, I) wykonanie ogrodzenia i zabezpieczenia od istniejących obiektów placu budowy, m) wykonania projektów organizacji ruchu na czas budowy,
n) koszty bieżących napraw dróg dojazdowych oraz dróg przez które zostanie wyznaczony objazd,
o) koszty związane z odbiorami robót wykonanych, p) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,
q) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia,
r) koszty pomiarów i badań materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli, jakości materiałów i robót określonymi w STWiOR.
4/4
VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
Kryterium oceny:
a. cena /brutto/ - za jaką Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie, wyrażona w polskich złotych: -- waga kryterium - 100 %
IX. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA / PODPISANIE UMOWY
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji zapytania ofertowego i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia zapytania ofertowego.
X. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

Kontakt:
XI. DODATKOWE INFORMACJE
Do udzielania wyjaśnień dotyczących zamówienia, ze strony Zamawiającego, upoważnia się pracowników: Danuta Charzyńska tel. (023) 679 11 63 oraz Karol Guła tel. (023) 679 11 63.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.