Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3914z ostatnich 7 dni
16409z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa instalacji technologicznej do awaryjnego rozładunku autocystern

Przedmiot:

Budowa instalacji technologicznej do awaryjnego rozładunku autocystern

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: PERN S.A
Wyszogrodzka 133
09-410 Płock
powiat: Płock
tel: +48 (24) 266 23 00 tel: +48 (24) 266 23 03
pern@pern.pl
https://platformazakupowa.pern.pl/adverts/details/internalContract/NonAdvertActsDetails.xhtml?iDemand=438
Województwo: mazowieckie
Miasto: Płock
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
PERN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku niniejszym pismem zaprasza do złożenia oferty na realizację Zakupu
pod nazwą:
,,Budowa instalacji technologicznej do awaryjnego rozładunku autocystern w Bazie Paliw nr 11 w Zamku
Bierzgłowskim"
- zgodnie z warunkami wskazanymi w SIWZ.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu i zakresu Zakupu oraz informacje organizacyjne dotyczące
prowadzonego postępowania zawarte są w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zakupu (SIWZ).
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAKUPU
dotycząca Zakupu pod nazwą: ,,Budowa instalacji technologicznej do awaryjnego rozładunku autocystern
w Bazie Paliw nr 11 w Zamku Bierzgłowskim"
II. PRZEDMIOT ZAKUPU
1. PRZEDMIOT ZAKUPU
1.1 Przedmiotem Zakupu jest ,,Budowa instalacji technologicznej do awaryjnego rozładunku autocystern
w Bazie Paliw nr 11 w Zamku Bierzgłowskim".
1.2 Szczegółowy zakres Zakupu, termin realizacji oraz warunki jego wykonania i odbioru określają:
1.2.1.Szczegółowy Zakres Przedmiotu Zakupu, który stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
1.2.2.Wzór Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia
oświadczenia zawartego w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) - że zawrze
z Zamawiającym Umowę na warunkach Wzoru Umowy.

Dokument nr: HZP.231.000112.2019

Otwarcie ofert: 5. OTWARCIE OFERT
Zamawiający nie przewiduje udziału Wykonawców przy otwarciu ofert. O wynikach Postępowania
Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie drogą elektroniczną (e-mail).

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pern.pl/adverts/details/internalContract/NonAdvertActsDetails.xhtml?iDemand=438
4. Termin składania ofert upływa w dniu 20.12.2019 o godz. 10;00

Miejsce i termin realizacji:
2. TERMIN REALIZACJI ZAKUPU
Preferowany termin realizacji Przedmiotu Zakupu - 20 tygodni od dnia zawarcia Umowy.

Wymagania:
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia z Wykonawcami negocjacji wszystkich kryteriów
oceny ofert.
6. Zamawiający nie dopuszcza:
6.1 składania ofert częściowych;
6.2 składania ofert wariantowych;
6.3 złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty.
7. Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zakupu, włączając w to kryteria
oceny ofert, warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić
w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany,
informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego/Platformie Zakupowej.
11. Dokładny adres do korespondencji:
PERN Spółka akcyjna (biuro w Warszawie) -
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Uwaga:
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem postępowania:
HZP.231.000112.2019.
3. PODWYKONAWCY
3.1 Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców.
3.2 Wykonawca, na etapie ubiegania się o udzielenie Zakupu, zobowiązany jest przedłożyć
Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w Dziale III pkt 1.4 ppkt 2 SIWZ.
3.3 Podwykonawcy nie mają prawa zatrudniać dalszych podwykonawców.
3.4 Zamawiający nie dopuszcza, aby Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału
w Postępowaniu, o których mowa w pkt 1.2 ppkt. 3) Dz. III SIWZ polegał na zasobach podmiotu
trzeciego w zakresie doświadczenia (referencje).
4. WIZJA LOKALNA
4.1 Dla potrzeb przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest - pod rygorem wykluczenia
z Postępowania do przeprowadzenia na własny koszt i ryzyko wizji lokalnej na terenie Bazy Paliw
nr 11 w Zamku Bierzgłowskim, po uzgodnieniu terminu jej odbycia z osobą wskazaną w pkt 10.2
Dz. I SIWZ, preferowany termin wizji lokalnej ustala się na dzień 11.12.2019 godz. 10;00
4.2 W zgłoszeniu przeprowadzenia wizji lokalnej, które należy przesłać e-mailem na adres wskazany
w pkt 10.2 Dz. I SIWZ, należy podać:
1) planowany termin przeprowadzenia wizji,
2) dane osób, które będą brać udział w wizji (imię i nazwisko).
Jeśli w wizji lokalnej brać będą udział osoby nie będące obywatelami RP albo posiadające
podwójne obywatelstwo, zgłoszenie zamiaru jej przeprowadzenia powinno nastąpić co najmniej
5 dni roboczych przed planowanym jej terminem.
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do wizji lokalnej zgłoszonych osób -
bez podawania uzasadnienia. Odmowa dopuszczenia do wizji lokalnej nie może stanowić podstawy do
jakichkolwiek roszczeń wobec PERN.
4.3 Odbycie wizji zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem Wykonawcy zawartym w
Formularzu Ofertowym - Załącznik nr 2 do SIWZ.
4.4 Osoby biorące udział w wizji lokalnej na terenie Bazy Paliw zobowiązane są do posiadania i
stosowania odzieży o właściwościach antyelektrostatycznych. Kompletny zestaw, okrywający
tułów, ramiona i nogi, składa się z kurtki, spodni oraz butów posiadających certyfikat na zgodność z
PN-EN 1149-5 lub oznakowanie CE oraz z kasku ochronnego ze znakiem CE kat. II.
Wskazane jest użycie kamizelki ostrzegawczej, antyelektrostatycznej (zgodnej z PN EN 1149-5).
W przypadku braku kompletu ww. odzieży ochronnej, osoby przeprowadzające wizje lokalne mają
obowiązek stosować kombinezony ochronne jednorazowe o właściwościach
antyelektrostatycznych oraz opaski antyelektrostatyczne założone na obuwie zgodnie z instrukcją
ich użytkowania.
III. ZASADY POSTĘPOWANIA
1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY NA ICH POTWIERDZENIE
1.1 O udzielenie Zakupu będą mogli ubiegać się Wykonawcy, spełniający poniżej wskazane warunki:
1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia do wykonania Zakupu oraz dysponują
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zakupu,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zakupu,
4) nie pozostają, na dzień złożenia oferty, w sporze z Zamawiającym, w szczególności sądowym bądź
arbitrażowym,
Warunki wskazane w niniejszym punkcie znajdują zastosowanie także do podmiotów trzecich, o których
mowa w pkt 1.4.
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zakupu.
1.2 Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków nastąpi na podstawie następujących dokumentów
i oświadczeń, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z oferta:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS, bądź wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, bądź wydruk
z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwej jednostki
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające
odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, bądź zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
3) Wykaz (w brzmieniu określonym w Załączniku nr 3 do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, prac (minimum 2) w zakresie zbliżonym do przedmiotu zakupu, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których prace te zostały wykonane;
wraz z pisemnymi referencjami (lub protokołami odbioru końcowego) wystawionymi przez
inwestora lub generalnego wykonawcę, potwierdzające należyte ich wykonanie;
4) Wykaz wykwalifikowanej kadry technicznej niezbędnej do wykonania przedmiotowego zadania
posiadającej wymagane niżej uprawnienia:
do projektowania, kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności:
- konstrukcyjno - budowlanej (1 osoba);
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
(1 osoba);
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych (1 osoba);
- UDT do wytwarzania i naprawiania lub modernizowania rurociągów i zbiorników
przeznaczonych do produktów łatwopalnych;
- TDT do wytwarzania, naprawiania lub modernizacji urządzeń technicznych, w tym
urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
wraz z dokumentami stwierdzającymi posiadanie ww. uprawnień oraz z aktualnymi
zaświadczeniami potwierdzającymi przynależności ww. osób do Izby Inżynierów Budownictwa.
5) Wypełniony i podpisany przez Osoby Uprawnione Formularz Ofertowy w brzmieniu określonym
w Załączniku nr 2 do SIWZ;
6) Podpisane przez Osoby Uprawnione oświadczenie w brzmieniu określonym przez Załącznik nr 5
do SIWZ;
7) Informacje z banków, w których Wykonawca posiada rachunki bankowe, o braku zajęć
egzekucyjnych na tych rachunkach, wystawione i potwierdzające brak zajęć egzekucyjnych nie
wcześniej niż 14 dni przed terminem złożenia oferty;
8) Aktualny certyfikat potwierdzający, że Wykonawca wdrożył i stosuje system zarządzania jakością
spełniający wymagania normy ISO 9001, a w przypadku jego braku - pisemne oświadczenie
podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego
imieniu oświadczeń woli (dalej: ,,Osoby Uprawnione"), że jest on wstanie sprostać wymaganiom
aktualnego wydania normy ISO 9001.
1.3 Zamawiający odstąpi od żądania od Wykonawców dokumentów określonych w pkt 1.2. jeżeli zostaną
spełnione łącznie poniżej wymienione okoliczności:
1) ww. dokumenty zostały złożone przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 3 miesięcy, w ramach
innego postępowania organizowanego przez Zamawiającego;
2) informacje/dane przedstawione w tych dokumentach nie uległy zmianie i są nadal aktualne;
3) data wystawienia ww. dokumentów spełnia wymagania pod względem aktualności, określone
w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty;
4) ww. dokumenty potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę określonych w niniejszym
Postępowaniu warunków udziału w nim;
na dowód czego Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie - zawarte w Formularzu
Ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ).
1.4 UWAGA:
1) Wykonawca może polegać na uprawnieniach, wiedzy, potencjale technicznym
oraz kadrowym podmiotu trzeciego, przy czym nie zwalnia to Wykonawcy od spełnienia
warunku określonego w pkt 1.1 ppkt 2).
2) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa
w pkt 1.1 DZIAŁU III powyżej, polega na zasobach podmiotu trzeciego:
a) Wykonawca zobowiązany będzie ujawnić dane tego podmiotu poprzez podanie firmy,
siedziby, formy prowadzenia działalności oraz dołączyć do oferty odpis z właściwego
rejestru lub ewidencji na zasadach wskazanych w pkt 1.2 ppkt 1);
b) Wykonawca dołączy do oferty właściwe - spośród wymienionych w pkt 1.2 ppkt 4)
dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, tytułem potwierdzenia spełnienia określonego
warunku udziału w Postępowaniu, wraz z pisemnym oświadczeniem tego podmiotu, że
realizował będzie Zakup w zakresie wskazanym przez Wykonawcę, w charakterze
Podwykonawcy (Załącznik nr 4 do SIWZ);
c) Zamawiający ma prawo zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń w stosunku do
zaproponowanego przez Wykonawcę podmiotu trzeciego, w przypadku, gdy podmiot ten
pozostaje w sporze z Zamawiającym albo nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu;
d) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu w stosunku do
podmiotu trzeciego, Wykonawca obowiązany będzie - w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego - wskazać inny podmiot trzeci. Na wypadek niezastosowania się
Wykonawcy do wezwania Zamawiającego lub uchybienia terminowi na doręczenie
Zamawiającemu odpowiedzi, zastosowanie mają postanowienia § 21 ust. 1 pkt 1
Regulaminu (tj. Wykonawca podlega wykluczeniu z Postępowania).
3) Powierzenie Podwykonawcy do realizacji jakiegokolwiek zakresu przedmiotu Zakupu wymaga
każdorazowo zgody PERN, wyrażonej na warunkach wskazanych we Wzorze Umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wówczas od Wykonawcy ponownego
przedłożenia aktualnych dokumentów, o których mowa w ppkt 2) lit. a-b powyżej, dla
potwierdzenia, że zgłaszany Podwykonawca, na którego potencjał Wykonawca powoływał się
w Postępowaniu w celu wykazania spełniania warunków udziału w nim, nadal nim dysponuje.
1.5 Konsorcjum:
1) W przypadku oferty składanej przez Konsorcjum, Zamawiający dokonując oceny, czy
Konsorcjum spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę
i doświadczenie, potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową
Konsorcjum. W związku z powyższym, wraz z ofertą członkowie Konsorcjum mogą złożyć jeden
komplet dokumentów, o których mowa w pkt 1.2 ppkt 3) - 8). Do oferty powinny zostać
załączone dokumenty wskazane w punkcie 1.2 ppkt 1) - 2), przygotowane odrębnie
w odniesieniu do każdego z członków Konsorcjum;
2) W przypadku składania oferty przez Konsorcjum konieczne jest dołączenie do niej:
a) kopii umowy Konsorcjum, potwierdzonej przez Osoby Uprawnione ,,za zgodność
z oryginałem", przy czym umowa ta powinna przewidywać solidarną odpowiedzialność
przedsiębiorców wchodzących w skład Konsorcjum za zobowiązania wobec
Zamawiającego wynikające i związane z Postępowaniem oraz realizacją Zakupu;

b) pełnomocnictwa dla podmiotu (Lidera Konsorcjum), który reprezentuje Konsorcjum
w Postępowaniu;
3) W przypadku składania oferty przez Konsorcjum, postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy
stosuje się odpowiednio do członków Konsorcjum.
1.6 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.2 ppkt 1), 2) lub ich odpowiedników, których
w kraju jego siedziby lub miejsca zamieszkania nie wystawia się, składa dokument zawierający
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym lub administracyjnym
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji, ani nie
ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o udzielenie Zakupu,
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;
2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1.2, pkt 1.4 ppkt 2) lit. a-b, pkt 1.5 ppkt 1) - 2) i pkt 1.6 ppkt
1) sporządzone w języku obcym, składa w oryginale albo w kopii poświadczonej przez Osoby
Uprawnione ,,za zgodność z oryginałem", wraz z tłumaczeniem na język polski
uwierzytelnionym przez tłumacza przysięgłego.
2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
2.1 Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1) Pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika umocowanie Osób Uprawnionych
do działania w Postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji, gdy wynika ono z treści dokumentów, o
których mowa w pkt 1.2 ppkt 1);
2) Wypełniony i podpisany przez Osoby Uprawnione Formularz Ofertowy w brzmieniu
określonym w Załączniku nr 2 do SIWZ;
3) Wypełniony i podpisany przez Osoby Uprawnione Wykaz wykonanych prac w brzmieniu
określonym przez Załącznik nr 3 do SIWZ;
4) Wypełnione i podpisane przez Osoby Uprawnione Oświadczenie Wykonawcy w brzmieniu
określonym przez Załącznik nr 5 do SIWZ;
5) Pozostałe, tj. inne aniżeli wymienione w ppkt 1) - 4) powyżej oświadczenia i dokumenty
potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu, przygotowane
zgodnie z treścią pkt 1.2;
6) Szczegółową kalkulację ceny ofertowej, stawki do kosztorysowania dla ewentualnych robót
zamiennych lub dodatkowych, harmonogram rzeczowo - finansowy (zgodnie z Załącznikiem
nr 6 do SIWZ - Informacje dodatkowe - pkt 2) lit. b) pkt 4), 5);
7) Jeżeli Wykonawca działa w formie spółki cywilnej zobowiązany jest do złożenia umowy
tej spółki.
2.2 Wykonawca składając ofertę powinien odnieść się w sposób wyraźny i chronologiczny do wszystkich
wymogów określonych w pkt 2.1.
4. ZASADY DOTYCZĄCE TERMINU, MIEJSCA I SPOSOBU SKŁADANIA OFERT
4.1 Dopuszcza się składanie ofert tylko poprzez Platformę Zakupową.
4.2 Ofertę należy umieścić na Platformie Zakupowej Zamawiającego na stronie internetowej
https://platformazakupowa.pern.pl w zakładce przedmiotowego postępowania.
4.3 Oferta powinna być przygotowana w 1 (jednym) egzemplarzu.
4.4 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
niezależnie
od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione
przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie
podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
4.5 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, czytelnie, pismem innym niż odręczne (z
wyjątkiem Załączników nr 2 - 5 do SIWZ, które mogą zostać wypełnione pismem odręcznym),
zawierać datę sporządzenia oraz pełną nazwę i adres Wykonawcy. Wszystkie strony oferty powinny
być zapisane oraz zaparafowane. Skany dokumentów musza być poświadczone przez Osoby
Uprawnione ,,za zgodność z oryginałem". Ewentualne poprawki w tekście oferty musza być
naniesione w sposób czytelny i parafowane przez Osoby Uprawnione.
4.6 W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie
budzący wątpliwości zastrzec, które spośród informacji zawartych w ofercie i/lub dokumentach
złożonych wraz z ofertą stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa należy oznaczyć klauzulą ,,Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji". Brak jakichkolwiek wzmianek w powyższym zakresie, będzie traktowany
jako zgoda Wykonawcy na ujawnienie informacji na zasadach określonych w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa i regulacjach wewnętrznych Zamawiającego.
4.7 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni
to przed upływem terminu składania ofert. Wszelkie zmiany dokonuje się na Platformie Zakupowej.

Uwagi:
I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
1. PERN S.A. z siedzibą w Płocku zaprasza do udziału w postępowaniu - w trybie przetargu
nieograniczonego - którego przedmiotem jest realizacja Zakupu pod nazwą:
,,Budowa instalacji technologicznej do awaryjnego rozładunku autocystern w Bazie Paliw nr 11
w Zamku Bierzgłowskim".
2. Postępowanie zostanie przeprowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), gdyż Zamawiający nie jest
zobowiązany do jej stosowania.
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zakupu stosuje się przepisy
Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
8. Użyte w treści niniejszej SIWZ terminy mają następujące znaczenie:
8.1 ,,PERN" lub ,,Zamawiający" - PERN S.A. z siedzibą w Płocku;
8.2 ,,SIWZ" - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zakupu;
8.3 ,,Postępowanie" - postępowanie prowadzone w trybie ,,przetargu nieograniczonego"
przez Zamawiającego na podstawie niniejszej SIWZ;
8.4 ,,Regulamin" - Regulamin Zakupów w PERN S.A. opublikowany na stronie internetowej
Zamawiającego - Platforma Zakupowa (www.pern.pl);
8.5 ,,Zakup" - należy przez to rozumieć nabycie usług, których przedmiot został w sposób szczegółowy
opisany w Dziale II niniejszej SIWZ;
8.6 ,,Wykonawca" - osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
lub osoba prawna, która bierze udział w Postępowaniu.
9. Dane Zamawiającego:
PERN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000069559, NIP: 774-00-03-097, wysokość
kapitału zakładowego -1.235.977.500,00 zł (wpłacony w całości).
3. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
3.1 Kryteria oceny ofert:
cena - 80%
okres gwarancji na pace budowlano-montażowe - 20%
3.2 Oceny ofert w oparciu o kryteria wskazane w pkt 3.1 dokonuje się na podstawie następujących
wzorów arytmetycznych:
CENA
najniższa cena ofertowa
------------------------ x waga kryterium
cena badanej oferty
OKRES GWARANCI NA PRACE BUDOWLANO - MONTAŻOWE
okres gwarancji w badanej ofercie
---------------------------------- x waga kryterium
najdłuższy oferowany okres gwarancji
Uwaga: wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie przysługują od niego środki odwoławcze.
6. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSOBIE
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
6.1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, zapytania itp. (dalej łącznie:
,,Korespondencja") Zamawiający i Wykonawcy zamieszczają na Platformie Zakupowej.
6.2 Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed
upływem terminu wyznaczonego na jej złożenie.
7. WYJAŚNIENIA
Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ będą udzielane tym Wykonawcom, których prośba o udzielenie
wyjaśnienia - złożona zgodnie z wymaganiami wskazanymi w pkt 6 - wpłynęła nie później niż 5 dni
kalendarzowych przed terminem składania ofert. Treść wyjaśnienia zostanie niezwłocznie zamieszczona
na stronie internetowej Zamawiającego.
Szczegóły dotyczące udzielania wyjaśnień do postępowania reguluje § 17 ust. 4 i 5 Regulaminu.
8. ZMIANY W TREŚCI OFERTY
Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą jakichkolwiek, innych aniżeli
opisane w pkt 5 Dział I SIWZ, negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek
zmiany w jej treści, z zastrzeżeniem korekty omyłek w ofercie, do których stosuje się postanowienia
§ 11 ust. 12 Regulaminu.
9. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ stosuje się postanowienia Regulaminu,
w szczególności w zakresie:
9.1 Wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert - § 11 ust. 11 Regulaminu,
9.2 Uzupełnień złożonych ofert - § 11 ust. 13 Regulaminu,
9.3 Wykluczenia z Postępowania - § 21 Regulaminu,
9.4 Odrzucenia oferty - § 22 Regulaminu,
9.5 Unieważnienia Postępowania i odstąpienia od Postępowania - § 23 i 24 Regulaminu.
10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
10.1 Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 4 Dział I SIWZ.
10.2 Przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym
powinna zostać przesłana za pośrednictwem Platformy Zakupowej, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że z ubiegania się o udzielenie Zakupu zostaną
wykluczeni Wykonawcy, którzy nie wyrazili zgody w sprawie przedłużenia terminu związania
ofertą w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
Wybrany Wykonawca zobowiązuje się podpisać Umowę i zwrócić Zamawiającemu jeden podpisany
jej egzemplarz w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania stosownej w tym zakresie
informacji.

Kontakt:
10. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
10.1 W zakresie pytań i wyjaśnień dotyczących Postępowania: Agnieszka Maciejewska, tel. 500 317 331;
e-mail: agnieszka.maciejewska@pern.pl
10.2 W zakresie wizji lokalnej:
Krzysztof Hermann - tel. kom. 509 120 828,
e-mail: krzysztof.hermann@pern.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.