Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
177z dziś
3992z ostatnich 7 dni
16319z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa energii elektrycznej

Przedmiot:

Dostawa energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
ul. Jana Kazimierza 5
85-035 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
tel. 52-376-24-08, 52-376-24-56, 52 376 24 19
administracja@bydgoszcz.wsa.gov.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-17 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia :
dostawa energii elektrycznej do obiektu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Bydgoszczy przy ul. Jana Kazimierza 5.
Szacowana wielkość zużycia energii elektrycznej: 155 000 kWh.
Moc umowna: 100 Kw.
Grupa taryfowa: C21.
Liczba punktów poboru energii: 1.
4. Inne istotne warunki zamówienia:
a) szacowana ilość zamawianej energii ma jedynie charakter orientacyjny, służący do porównania ofert i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości,
b) realizacja zamówienia powinna odbywać się w sposób nieprzerwany oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy,
c) sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego ENEA Operator, 85-950 Bydgoszcz ul. Warmińskiego 8 (zwanym dalej OSD), z którym zawarta jest umowa o świadczenie usług dystrybucji. Wykonawca musi mieć zawartą umowę z OSD, na podstawie której może prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do obiektu Zamawiającego,
d) wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe energii elektrycznej sprzedawanej w ramach zamówienia. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia oraz rzeczywiście pobranej energii
elektrycznej. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione będą w cenie energii elektrycznej,
e) cena jednostkowa netto podana w formularzu cenowym pozostanie niezmienna w okresie obowiązywania umowy za wyjątkiem zmiany przepisów skutkujących zmianą podatku akcyzowego.
f) rozliczanie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno sprzedaży energii elektrycznej jak i z tytułu dystrybucji energii elektrycznej (z OSD) odbywać się będzie według jednego, wspólnego układu pomiarowo - rozliczeniowego. Zamawiający nie przewiduje zainstalowania innego lub dodatkowego układu pomiarowego z tytułu świadczenia usługi dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej przez dwa odrębne podmioty.
g) odczyty rozliczeniowe układów pomiarowo-rozliczeniowych i rozliczenia kosztów sprzedanej energii odbywać się będą w okresach stosowanych przez OSD,
h) sprzedaż energii elektrycznej winna spełniać wymogi, standardy i parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami,
i) rozpoczynając realizację zamówienia Wykonawca winien zapewnić ciągłość sprzedaży energii elektrycznej,
j) procedura zmiany sprzedawcy energii przeprowadzana jest po raz kolejny, k) układ pomiarowy w obiekcie jest dostosowany do TPA, I) okres rozliczeniowy: 1 miesiąc.

Dokument nr: OA. 28/3/18

Składanie ofert:
i) Ofertę należy złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Bydgoszczy w pokoju nr 20 lub - w formie skanu - przesłać mailem na adres: administracja@bydgoszcz.wsa.gov.pl do dnia 17 grudnia 2019r. do godz. 9.oo 8

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: 01.03.2020 - 28.02.2021

Wymagania:
3. Warunki, które muszą spełnić Wykonawcy:
a) posiadanie aktualnej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
Wyżej wskazane dokumenty należy przesłać w formie skanu wraz z ofertą.
5. Kryteria oceny oferty:
a) przy ocenie ofert Zamawiający będzie stosował jedno kryterium - cena.
b) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta spełniająca wymagania Zamawiającego, zawierająca najniższą cenę.
6. Warunki płatności:
Należności wynikające z faktur VAT płatne będą przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. Do każdej faktury Wykonawca załączy specyfikację określającą ilość energii elektrycznej pobranej przez Zamawiającego.
7. Sposób przygotowania oraz miejsce i termin złożenia oferty:
a) oferta winna być sporządzona na formularzach, które stanowią załącznik do zapytania ofertowego.
b) ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.
c) oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy, zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym.
d) cenę należy obliczyć na formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie niezbędne koszty i nakłady pozwalające wykonać przedmiot zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym akcyzowego i VAT).
e) Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę dla przewidywanego przez Zamawiającego zużycia energii elektrycznej w okresie od dnia 1 marca 2019r. do dnia 29 lutego 2020r.
f) Cena winna być określona w walucie polskiej:
- cena jednostkowa netto za energię elektryczną całodobowo (zł/kWh),
- wartość netto za energię elektryczną całodobowo w okresie 12 miesięcy,
- stawka VAT %,
- wartość brutto za energię elektryczną całodobowo w okresie 12 miesięcy.
g) Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej netto, na potrzeby obliczenia ceny, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, przy czym cenę za całość zamówienia należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
h) Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

Uwagi:
5. Kryteria oceny oferty:

Kontakt:
Osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Elżbieta Obrębska - 52-376-24-08 administracja@bydgoszczwsa.gov.pl Jędrzej Dobrowolski - 52-376-24-56 j.dobrowolski@bydgoszcz.wsa.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.