Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
15732z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa budynku Przedszkola

Przedmiot:

Budowa budynku Przedszkola

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Gomunice
ul. Armii Krajowej 30
97-545 Gomunice
powiat: radomszczański
tel. 44 6850245, faks 44 6842468; 6842485 w. 230
muchae@gomunice.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Gomunice
Wadium: 30.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa budynku Przedszkola w Gomunicach w technologii budownictwa pasywnego - w systemie zaprojektuj i wybuduj
3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę budynku przedszkola w Gomunicach w technologii budownictwa pasywnego w systemie zaprojektuj i wybuduj. Szczegółowy opis przedmiotowego obiektu znajduje się w Programie funkcjonalno - użytkowym stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. 3.2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 3.1. obejmował będzie w szczególności: 1) Opracowanie dokumentacji technicznej budowlanej i wykonawczej, uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz uzyskanie ostatecznej decyzji - pozwolenia na budowę. Dokumentację budowlano-wykonawczą należy opracować stosownie do zapisów załączonego Programu Funkcjonalno - Użytkowego stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ. 2) Wykonanie robót budowlanych: a) wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową (budowlaną i wykonawczą); b) opracowanie dokumentacji powykonawczej (w tym m.in. przedmiary i kosztorysy) wraz z wykonaniem powykonawczego operatu geodezyjnego (4 egz. wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej); c) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (z uwzględnieniem opracowania wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie). 3) Sprawowanie nadzoru autorskiego. 4) Uzyskanie certyfikatu budynku pasywnego o sprawdzonej jakości. 3.3. Szczegółowy opis zakresu robót, o których mowa w pkt 3.2 określony został w: 1) załączniku nr 10 do SIWZ - Program funkcjonalno - użytkowy, UWAGA: Przedmiot zamówienia nie obejmuje następujących pozycji PFU: wyposażenie wnętrz i wyposażenie kuchni oraz nadzór i promocja projektu. Pozostałe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Należy zaprojektować i wykonać nowe przyłącze elektryczne do budynku. Zamawiający nie posiada warunków technicznych. 2) Należy zaprojektować i wykonać nowe przyłącze telekomunikacyjne. Zamawiający nie posiada warunków technicznych. 3) W okresie trwałości projektu nadwyżka energii nie może być oddawana do sieci. Energia elektryczna może być wykorzystywana jedynie na potrzeby własne. Należy przewidzieć inne rozwiązanie umożliwiające np. wykorzystanie ich do produkcji c.w.u. 4) We wszystkich salach, w których będą odbywały się zajęcia z dziećmi należy wykonać instalacje RTV. 5) Należy zaprojektować i wykonać instalację audiowizualną (nagłośnienie) we wszystkich salach, w których będą odbywały się zajęcia z dziećmi. 6) W obiekcie należy wykonać instalację domofonową (wideodomofon). 7) Należy zaprojektować i wykonać oświetlenie zewnętrzne dla parkingu, wjazdu i ciągów pieszych. Oświetlenie zewnętrzne należy wykonać w oparciu o źródła światła LED. Parametry oświetlenia zgodne z obowiązującymi przepisami. 8) Zamawiający nie posiada aktualnych warunków przyłączenia do sieci gazowej. Należy pozyskać. 9) Wszystkie koszty wraz z opłatami przyłączeniowymi są po stronie Wykonawcy. Należy uwzględnić w ofercie. 10) Zamawiający nie posiada Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 11) Zamawiający nie dysponuje koncepcją architektoniczną. Zgodnie z ,,Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury1) z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego" PFU, którym dysponuje Zamawiający zawiera opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 12) Wyposażenie wnętrz, wyposażenie kuchni oraz nadzór i promocja nie są przedmiotem zamówienia. Zamawiający ogłosi odrębne postępowania na powyższe dostawy i usługi. Dostawa wyposażenia zostanie skoordynowana z przedmiotowym zamówieniem, aby przed złożeniem wniosku o pozwolenie na użytkowanie budynek był wyposażony w niezbędne środki trwałe. UWAGA: W przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej załącznikiem do SIWZ przez wskazanie przykładowych znaków towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w dokumentacji lub o równoważnych parametrach. Wszystkie wskazane z nazwy materiały użyte w dokumentacji technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem ,,parametry" rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym niż wskazany w SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów wskazujących na zastosowanie innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania ,,lub równoważna". 3.4. Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): Główny przedmiot: ? 45.00.00.00-7 Roboty budowlane Dodatkowe przedmioty: ? 71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego ? 71.24.00.00-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania ? 71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania ? 71.24.80.00-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją ? 45.21.42.10-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych ? 45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne ? 45.21.22.22-8 Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi ? 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg ? 45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne ? 45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne ? 45.33.12.00-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ? 45.33.11.00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania ? 45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne ? 45.34.30.00-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe ? 45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 3.5. Na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1 Kodeksu pracy) pracowników fizycznych, którzy będą wykonywać czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Wymóg zatrudnienia nie dotyczy osób kierujących budową, wykonujących usługi geodezyjne, osób wykonujących usługi sprzętowe i transportowe oraz osób wykonujących dostawy materiałów budowlanych, o ile czynności te nie stanowią stosunku pracy na gruncie przepisów Kodeksu pracy (np. samozatrudnienie). 3.5.1. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3.5 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3.5.2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 3.5 czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 3.5.3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego bądź też przedstawienie dokumentów, które nie będą potwierdzać spełnienia wymagań, o których mowa w pkt 3.5.1 będzie traktowane jako niespełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. 3.5.4. Za niespełnienie wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w pkt 3.5 na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek skierowania do wykonywania prac osoby nie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kolejnej kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę). 3.5.5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osób przez okres realizacji wykonywanych przez nich czynności. W przypadku uniemożliwienia Zamawiającemu kontroli przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w pkt 3.5 Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 1.000,00 zł za każde uniemożliwienie przeprowadzenia takiej kontroli

CPV: 45000000-7,71220000-6,71240000-2,71320000-7,71248000-8,45214210-5,45111200-0,45212222-8,45233220-7,45310000-3,45320000-6

Dokument nr: 633141-N-2019, ZP.271.12.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.gomunice.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna, zgodnie z rozdziałem 10 SIWZ
Adres:
Gmina Gomunice, ul. Armii Krajowej 30, 97-545 Gomunice

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-23, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2022-05-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności zostanie uznany za spełniony, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, po złożeniu oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, po złożeniu oświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawcy: a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali należycie: co najmniej dwie inwestycje polegające na budowie budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 5.500.000,00 i pow. użytkowej nie mniejszej niż 1100 m2 każda, w tym co najmniej jedna robota polegała na zaprojektowaniu i wybudowaniu obiektu kubaturowego, pasywnego, który uzyskał certyfikat potwierdzający jego pasywność wydany przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej. b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie: co najmniej 2 usługi, z których każda polegała na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy budynku pasywnego spełniającego kryteria stawiane budynkom pasywnym tj.: roczny wskaźnik zapotrzebowania na energię do ogrzewania max 15kWh/(m2 x rok); roczny wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną max 120kWh/(m2 x rok) na zaspokojenie wszystkich potrzeb energetycznych budynku (tj. ogrzewanie, chłodzenie, przygotowanie c.w.u., pracę urządzeń elektrycznych); szczelność budynku max 0,6 l/h. c) dysponują lub będą dysponować następującymi osobami (jedna osoba posiadająca uprawnienia we wszystkich wymienionych niżej specjalnościach lub więcej osób posiadających razem uprawnienia w niżej wymienionych specjalnościach): Projektant Architekt: posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, który posiada doświadczenie polegające na zaprojektowaniu w technologii budynku pasywnego co najmniej 1 obiektu użyteczności publicznej. Projektant Konstruktor: posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, który posiada doświadczenie polegające na zaprojektowaniu w technologii budynku pasywnego co najmniej 1 obiektu użyteczności publicznej. Projektant branży sanitarnej: posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, który posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 1 projektu instalacji sanitarnych dla obiektów użyteczności publicznej w technologii budynku pasywnego. Projektant branży elektrycznej: posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, który posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 1 projektu instalacji elektrycznych dla obiektów użyteczności publicznej w technologii budynku pasywnego. Kierownik budowy: posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, który posiada doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy w co najmniej 2 robotach budowlanych, w tym 1 polegającej na budowie budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej 5.500.000,00 zł oraz 1 robocie polegającej na budowie pasywnego budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej 5.500.000,00 zł i powierzchni użytkowej co najmniej 1100m2. Kierownik robót sanitarnych: posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, który posiada doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych przy co najmniej 1 inwestycji polegającej na wykonaniu instalacji sanitarnych dla budynku pasywnego. Kierownik robót elektrycznych: posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, który posiada doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych przy co najmniej 1 inwestycji polegającej na wykonaniu instalacji elektrycznych dla budynku pasywnego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.); Uwaga: Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.6 pkt 2) lit a, b i c SIWZ. 6.7. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt 6.6. pkt 1) lit. b) SIWZ budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 6.8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.6 pkt 2) lit. a) - c) SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6.9. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.8 lit. a. SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument , o którym mowa w pkt 6.8 lit. b SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu. 6.10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 6.8 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 6.9. SIWZ stosuje się.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, potwierdzający wymagania stawiane w pkt 5.1. ppkt 3 lit. a) SIWZ - z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ, b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - potwierdzający wymagania stawiane w pkt 5.1. ppkt 3 lit. b) SIWZ, z wykorzystaniem wzoru określonego w załącznik nr 5 do SIWZ, c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzający wymagania stawiane w pkt 5.1. ppkt 3 lit. c) SIWZ - z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ. Uwaga: w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 6.13.2. SWIZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp - załącznik nr 7 do SIWZ, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Dowód wniesienia wadium. 3. Wykaz robót, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 8 do SIWZ (Wykonawca, który nie będzie powierzał prac podwykonawcom przy realizacji przedmiotu zamówienia, nie dołącza do oferty ww. załącznika). 4. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 5. Wypełniony formularz ofertowy.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.