Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
637z dziś
4119z ostatnich 7 dni
15479z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż płytek oraz wykładziny PCV

Przedmiot:

Dostawa i montaż płytek oraz wykładziny PCV

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku
ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek
powiat: Włocławek
tel. 054 423 23 00
piotrg@mopr.wloclawek.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Włocławek
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie robót budowlanych: ,,Dostawa i montaż płytek oraz wykładziny PCV w budynku Świetlicy Środowiskowej ,,Zorza" Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku". Roboty budowlane odbędą się w ramach projektu partnerskiego, pn. ,,Rodzina w Centrum 2" w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego
II. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: ,,Dostawa i montaż płytek oraz wykładziny PCV w budynku Świetlicy Środowiskowej ,,Zorza" Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku". Roboty budowlane odbędą się w ramach projektu partnerskiego, pn. ,,Rodzina w Centrum 2" w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do zamówienia publicznego.

Dokument nr: MOPR.WS.WR.081.2.6.147.2019BMCH

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie nastąpi w miejscu ich składania dnia 11.12.2019r. o godz. 10.30
3. Oferty składane po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Składanie ofert:
IV. Sposób złożenia oferty;
1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (załącznik nr 3 ) do dnia 11.12.2019 do godz. 10:00 w zapakowanej i oznaczonej nazwą przedmiotu zamówienia kopercie z dopiskiem ,,Rodzina w Centrum 2" w siedzibie Ośrodka we Włocławku przy ul. Żytniej 58 , 87-800 Włocławek.

Miejsce i termin realizacji:
VI. Termin realizacji:
Zamówienie należy zrealizować do 23.12. 2019roku.

Wymagania:
III. Warunki udziału w postępowaniu.
1. Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie podmioty ekonomii społecznej. Podmiot ekonomii społecznej" należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, tj.:
1) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);
2) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
a) CIS i KIS; '
b) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
3) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);
4) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:
a) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
0 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
b) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów
1 niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.);
c) spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.
Weryfikacja statusu Wykonawcy odbędzie się na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( stanowiący Załącznik nr 2) oraz aktualnego dokumentu potwierdzającego status Wykonawcy (np. statutu, odpisu Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynika posiadanie ww. statusu itp.) wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający wymaga aby oferent wykazał się wykonanymi robotami budowlanymi mającymi za przedmiot wykonanie prac remontowych odpowiadających swoim rodzajem pracom stanowiącym przedmiot zamówienia.
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie), należycie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje): min. 2 roboty budowlane odpowiadające przedmiotowi Zamówienia tj. wykonał prace polegające na wykonaniu robót budowlanych - obejmujących dostawę płytek, demontaż starych i położenie nowych płytek oraz wykładziny PCV.
V. Oferty powinny zawierać:
- wypełniony formularz ofertowy
- wypełnione Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
VII. Sposób oceny oferty:
1. Kryterium oferty: cena 100%
2. Oferty we wstępnej ocenie zostaną sprawdzone pod względem kompletności i spełniania wymogów formalnych.
3. Oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone. Zamawiający nie odpowiada za braki formalne ofert i ich skutek.
4. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o spełnianie warunków zamawiającego na podstawie wzoru:
cena oferowana minimalna brutto cena oferty brutto = cena badanej oferty brutto xl00pktx 100%
5. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty brutto.
6. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt.
7. Zamawiający będzie przyznawał punkty za ww. kryteria z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Uwagi:
IX .Dodatkowe informacje dla Wykonawcy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10, 87-800 Włocławek, tel: 54 423 23 00
inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku jest Pan Jędrzej Smokowski, telefon: 54 423 23 81, e-mail: j.smokowski@mopr.wloclawek.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie robót budowlanych na podstawie art. 4 pkt 8 uPzp, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 200lr. (Dz.U. 2016 poz. 1764)
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym zakończyło się postępowanie o udzielenie zamówienia MOPR.WS.WR.081.2.6.147.2019BMCH zgodnie z Instrukcja kancelaryjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, wprowadzoną zarządzeniem nr 8/2014 Dyrektora MOPR wc Włocławku z dnia 18 marca 2014r.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa wart. 18ust. 2RODO**;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
VIII. Osoby do kontaktu z ramienia Zamawiającego:
Beata Mrozińska-Chlebowska, Dagmara Rutkowska w dni robocze w godzinach pracy pon., śr., czw. tj. od 07:30 do 15:30, wt. od 07:30 do 16:00, pt. od 07:30 do 15:00 tel. 54 413 50 95 w. 63; e-mail: rwc@mopr.wloclawek.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.