Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
15732z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej

Przedmiot:

,,Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Oborniki Śląskie
ul. Wrocławska 12
55-120 Oborniki Śląskie
powiat: trzebnicki
Tel.: +48 713105760, Faks: +48 713105761
joanna.gonera@wroclaw.lasy.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Oborniki Śląskie
Wadium: w opisie przedmiotu
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie - leśnictwa Trzebnica, Pęgów, Jary oraz Szkółka Jary w 2020 roku".

Numer referencyjny: SAZ.270.1.11.2019
II.1.2)Główny kod CPV
77200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. - ,,Ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna (Pakiet I), oraz prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, szkółkarstwa, nasiennictwa i selekcji (Pakiet II), do wykonania na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie w roku 2020.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna (Pakiet I) oraz prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, szkółkarstwa, nasiennictwa i selekcji (Pakiet II) wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ,

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 284 166.48 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

,,Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie - leśnictwa: Trzebnica, Pęgów, Jary oraz Szkółka Jary w roku 2020."-Pakiet I- leśnictwa:Trzebnica, Pęgów

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
75251120
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL518
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, województwo dolnośląskie, obszar administracyjny Nadleśnictwa Oborniki Śląskie, leśnictwa: Trzebnica, Pęgów

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. - ,,Ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna (Pakiet I), oraz prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, szkółkarstwa, nasiennictwa i selekcji (Pakiet II), do wykonania na terenie Nadleśnictwa Oborniki

Śląskie w roku 2020.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna (Pakiet I) oraz prace z zakresu

hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, szkółkarstwa, nasiennictwa i selekcji (Pakiet II) wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ.Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr

3.1. - 3.5 SIWZ mają charakter szacunkowy.Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4

do SIWZ.Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.Opis zasad procedury dokonywania

odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.Przedmiot zamówienia został podzielony na części (,,Pakiet")" Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Pakietów. Oferta złożona

nadany Pakiet musi jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Pakietu.Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Oborniki Śląskie.Realizacja

prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw - właściwych dla danego Pakietu(,,Obszar Realizacji Pakietu").Wskazana w załącznikach

nr 3.1. - 3.5 SIWZ lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres

Przed. Umowy zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1)SIWZ, z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu. Postanowienia pkt 3. pkt 7 - 9 SIWZ nie uchybiają uprawnieniom

Zamawiającego wynikającym z wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 13 do SIWZ).

Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia,a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega

sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących

przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac.

Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu(w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w

ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może

wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu. Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale 3 SIWZ i w załącznikach do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 586 839.13 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (,,Opcja"). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym

stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty).

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne jak opisane w SIWZ (,,Opcja").

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.10.Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała nie przekraczającej 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do Odwołania Zlecenia i prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących Przedmiotem Umowy.Przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględniono największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji. Szacunkowa wartość zamówienia w punkcie II.2.6) uwzględnia wartość opcji dla Pakietu I- 287 426,57 zł netto

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Szacunkowa wartość zamówienia w punkcie II.2.6) uwzględnia wartość zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP dla Pakietu I - 862 279,71 zł netto

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

,,Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie - leśnictwa: Trzebnica, Pęgów, Jary oraz Szkółka Jary w roku 2020."-Pakiet II- leśnictwa :Jary i Szkółka Jary

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77200000
77210000
77211000
77211100
77211200
77211300
77211400
77211500
77211600
77230000
77231000
77231200
77231600
75251120
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL518
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, województwo dolnośląskie, obszar administracyjny Nadleśnictwa Oborniki Śląskie, leśnictwa: Jary, Szkółka Jary

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. - ,,Ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki

drewna (Pakiet I), oraz prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, szkółkarstwa, nasiennictwa i selekcji (Pakiet II), do wykonania na terenie Nadleśnictwa Oborniki Śląskie w roku 2020.Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu

hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna (Pakiet I) oraz prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, szkółkarstwa, nasiennictwa i selekcji (Pakiet II) wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ.Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr

3.1. - 3.5 SIWZ mają charakter szacunkowy.Szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.Opis zasad procedury dokonywania

odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.Przedmiot zamówienia został podzielony na części (,,Pakiet")" Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub większą ilość Pakietów. Oferta złożona nadany Pakiet musi jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Pakietu.Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Oborniki Śląskie.Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia dla poszczególnych Pakietów będzie się odbywała na obszarze leśnictw - właściwych dla danego Pakietu(,,Obszar Realizacji Pakietu").Wskazana w załącznikach nr 3.1. - 3.5 SIWZ lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac leśnych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy ma charakter wstępny. Lokalizacja (adres leśny) poszczególnych prac wchodzących w zakres Przed. Umowy zostanie określona w Zleceniu, o którym mowa w pkt 3.3. ppkt 1)SIWZ, z zastrzeżeniem, iż zawsze będzie to Obszar Realizacji Pakietu. Postanowienia pkt 3. pkt 7 - 9 SIWZ nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 13 do SIWZ).

Z uwagi na faktyczną sytuację przyrodniczo-pogodową, która może zaistnieć w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia,a także nieprzewidzianą w tej chwili sytuację gospodarczo-ekonomiczną, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszających, korekt zwiększających, ustaleń nowych lokalizacji, jak również wstrzymania dokonania czynności wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisujących przedmiot zamówienia. Korekty zwiększające nie oznaczają wprowadzenia nowych prac, nie objętych zakresem

zamówienia podstawowego, a korekty zmniejszające nie oznaczają całkowitej rezygnacji z części prac.

Należy je rozumieć jako zwiększenie ilości prac w jednej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu(w tym również w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Pakietu niewskazanych wstępnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości prac w innej lokalizacji (adresie leśnym) na Obszarze Realizacji Pakietu, w ramach sumarycznych ilości poszczególnych prac wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy określonych w SIWZ, przypadających do wykonania na całym Obszarze Realizacji Pakietu. Konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia może wystąpić również po to, aby zrealizować pełny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa się w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wyłącznie na Obszarze Realizacji Pakietu. Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale 3 SIWZ i w załącznikach do SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 697 327.35 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (,,Opcja"). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty).

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ.Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne jak opisane w SIWZ (,,Opcja").

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.10.Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone

wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała nie przekraczającej 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1.Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji,

ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do Odwołania Zlecenia i prawa do odstąpienia

od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących Przedmiotem Umowy.Przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględniono największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji. Szacunkowa wartość zamówienia w punkcie II.2.6) uwzględnia wartość opcji dla Pakietu II-188 591,93 zł netto.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Szacunkowa wartość zamówienia w punkcie II.2.6) uwzględnia wartość zamówienia z art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP dla Pakiet II: 565 775,78 zł.netto

CPV: 77200000

Dokument nr: 579127-2019, SAZ.270.1.11.2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 08/01/2020
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.01.2020 r. o godz. 10:15 w Nadleśnictwie Oborniki Śląskie pokój nr 4 (sala konferencyjna), ul Wrocławska 12, 55-120 Oborniki Śląskie.Otwarcie ofert jest jawne.Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

a) Marcin Lipiecki - Przewodniczący Komisji,

b) Tomasz Lechki - Zastępca Przewodniczącego Komisji,

c) Joanna Gonera - Sekretarz,

d) Aleksandra Bruder - Członek Komisji,

e) Piotr Pałczyński - Członek Komisji,

f) Filip Kowalski - Członek Komisji,

g) Monika Szkutnik - Członek Komisji.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_oborniki_slaskie/zamowienia_publiczne

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/01/2020

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, województwo dolnośląskie, obszar administracyjny Nadleśnictwa Oborniki Śląskie, leśnictwa: Trzebnica, Pęgów

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, województwo dolnośląskie, obszar administracyjny Nadleśnictwa Oborniki Śląskie, leśnictwa: Jary, Szkółka Jary

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 07/03/2020

Kontakt:
Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Oborniki Śląskie
ul. Wrocławska 12
Oborniki Śląskie
Kod NUTS: PL518
55-120
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Gonera
E-mail: joanna.gonera@wroclaw.lasy.gov.pl
Tel.: +48 713105760
Faks: +48 713105761

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.