Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
321z dziś
4236z ostatnich 7 dni
15324z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usuwanie skutków powodzi

Przedmiot:

Usuwanie skutków powodzi

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu
ul. Długosza 4a
27-600 Sandomierz
powiat: sandomierski
tel. 609-263-269, tel. 15 832-27-94
Krzysztof.Madej@wody.gov.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Sandomierz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
" Usuwanie skutków powodzi z maja 2019 r. na rzece Graniczny w km 0+000 - 7+431
- udrożnienie rzeki"
5. Zakres zamówienia -- Opis przedmiotu zamówienia: Roboty będą polegać na:
Wykoszeniu porostów gęstych twardych ze skarp i dna potoku wraz z wygrabieniem. Ścinaniu krzaków (bez karczowania) z rozdrobnieniem rębakiem. Udrożnieniu dna potoku przez hakowanie z rozplantowaniem urobku poza górną krawędzią skarp lub wbudowaniem w ubytki na skarpach. Prowadzenie nadzoru przyrodniczego.

Dokument nr: 2354/ZZS/2019/NWDT

Składanie ofert:
13. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 10.12.2019 roku, do godziny 09:00, w siedzibie Zamawiającego w Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz, pokój nr 2

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 23.12.2019 r.

Wymagania:
4. Kryteria wyboru ofert: Cena -- 100 %
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń: w okresie 5 lat, Wykonawca wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną zawierającą w swoim zakresie wykonanie robót ziemnych na kwotę niemniejszą niż 30 tyś. zł brutto.
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia: nie dotyczy
9. Warunki gwarancji określa wzór umowy.
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
W formularzu ofertowym należy podać cenę netto, brutto (cyfrowo i słownie) za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz stawkę należnego podatku od towarów i usług VAT. Ceny umieszczone na formularzu ofertowym należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją ,,Oferta na: Usuwanie skutków powodzi z maja 2019 r. na rzece Graniczny w km 0+000 -- 7+431 -udrożnienie rzeki " nr sprawy2354/ZZS/2019/NWDT. Termin składania ofert do dnia 10.12.2019r. godz. 09:00
2) Na ofertę składają się:
a) Formularz ofertowy -- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
b) Kosztorys ofertowy -- załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
c) Wykaz robót -- załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy
14. Termin związania ofertą: 30 dni
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: nie dotyczy

Uwagi:
16. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16
? kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP iocl@wody.gov.pl
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytania ofertowego na ,,Usuwanie skutków powodzi z maja 2019 r. na rzece Graniczny w km 0+000 - 7+431 - udrożnienie rzeki", nr 2354/ZZS/2019/NWDT,
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
H Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
B w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; B posiada Pani/Pan:
-- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
-- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
-- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
17. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie o treści: Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu [Wprzypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zpohodzj wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa].

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu:
1) w zakresie merytorycznym:
a) P.Józef Adamczyk, tel. 609-263-269
2) w zakresie formalnym:
a) P. Krzysztof Madej - e-mail: Krzysztof.Madej@wody.gov.pl. tel. 15 832-27-94

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.