Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3477z ostatnich 7 dni
15832z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont zjazdu

Przedmiot:

Remont zjazdu

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
ul. Złota 43
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
tel. (62) 59 85 206, tel. (62) 59 85 209
sekretariat@mzdik.kalisz.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
remont zjazdu z al. Wojska Polskiego na działkę nr 41/9 w Kaliszu.
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1/ roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, wycinka drzewa,
2/ wykonanie zjazdu o nawierzchni bitumicznej,
3/ wykonanie trawników,
4/ regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury technicznej,
5/ wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z tym projektem,
6/ obsługa geodezyjna prowadzonych robót wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą (wersje w formie papierowej oraz elektronicznej - format DWG).
2. Szczegółowy zakres prac określony jest w załącznikach do zaproszenia obejmujących: Projekt budowlano - wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys ofertowy (ślepy).
3. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia.

Dokument nr: ZP.271.10.81.2019

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.12.2019r. o godz. 10:05.

Składanie ofert:
10. Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem: ,,Oferta na remont zjazdu z al. Wojska Polskiego na działkę nr 41/9 w Kaliszu".
11. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz - SEKRETARIAT do dnia 13.12.2019r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia: do dnia 17.04.2020r.

Wymagania:
5. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wyłącznie oferenci, którzy:
1/ udzielą rękojmi za wady i gwarancji jakości na roboty budowlane - 60 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego,
2/ wykażą w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonanie minimum jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni z kostki brukowej betonowej przeznaczonej dla ruchu pojazdów (np. drogi, parkingi, place) o powierzchni minimum 100m2 lub długości minimum 50 mb.
3/ wskażą osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę, która musi być dostępna na etapie realizacji zamówienia i spełniać następujące wymagania:
- kierownika budowy, który posiada uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie.
6. Termin związania z ofertą określa się na 20 dni od dnia składania ofert.
7. Opis sposobu obliczenia ceny.
7.1. Cena ofertowa, podana w ,,Formularzu oferty", powinna być wyliczona w oparciu o kosztorys ofertowy (ślepy). Zaleca się obliczenie ceny metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych kosztorysem ofertowym (ślepym) jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług, według wzoru:
Wk = ?L x Cj
gdzie:
Wk - oznacza wartość kosztorysową robót,
L - oznacza liczbę jednostek przedmiarowych robót,
Cj - oznacza cenę jednostkową dla ustalonych jednostek
przedmiarowych.
Podatek od towarów i usług /VAT/ należy doliczyć do końcowej wartości kosztorysowej robót kosztorysu, a następnie łączną wartość brutto należy wpisać w pkt 1 ,,Formularza oferty".
7.2. Kosztorys ofertowy (ślepy) określa opis robót i wskazuje czynności, które należy uwzględnić w cenach jednostkowych oferty, jednostki przedmiarowe i ilości jednostek przedmiarowych robót wynikające z obliczeń.
7.3. Przywołane w kosztorysie ofertowym (ślepym) podstawy wycen katalogowych służą jedynie uszczegółowieniu opisu pozycji przedmiaru i nie są podstawą do wyceny robót.
7.4. Oferowane ceny jednostkowe robót muszą uwzględniać wszystkie koszty wykonania zadania, w tym m.in.: koszty robocizny, materiałów, pracy sprzętu, roboty towarzyszące i tymczasowe, koszty zorganizowania i utrzymania placu budowy oraz ew. koszty oczyszczenia, segregacji i palet niezbędnych do składowania materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego wbudowania.
7.5. W kosztorysie ofertowym nie mogą występować dodatki i upusty oraz ewentualnie inne składniki kalkulacyjne poza tymi, które wynikają z formuły kalkulacyjnej.
7.6. W kosztorysie ofertowym muszą być wycenione wszystkie pozycje, co oznacza podanie ceny jednostkowej i obliczenie wartości dla każdej pozycji kosztorysów.
7.7. Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.
7.8. Koszty związane z oznakowaniem robót zgodnie ze schematem oznakowania oraz koszty związane z obsługą geodezyjną i geodezyjną inwentaryzacją powykonawcza należy określić w formie ryczałtu i wpisać w odpowiednią pozycję formularza oferty.
7.9. Na cenę oferty składa się suma wartości robót budowlanych wyliczona na podstawie kosztorysu ofertowego, koszty związane z obsługą geodezyjną i geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą oraz koszty związane z opracowaniem projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z tym projektem.
8. Kryterium oceny ofert - cena 100%.
8.1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.
8.2. Oferta najkorzystniejsza (z najniższą ceną) otrzyma 100 pkt., każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), liczoną według wzoru:
Cena oferty najniższej x 100
Liczba punktów oferty badanej = ---------------------------------------
Cena oferty badanej
9. Oferta winna zawierać:
- formularz oferty (wypełnić załączony druk),
- kosztorys ofertowy (wypełnić załączony druk),
- doświadczenie zawodowe (wypełnić załączony druk),
- potencjał osobowy (wypełnić załączony druk).

Uwagi:
12. Klauzula informacyjna RODO.
Administrator danych osobowych.
Administratorem państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu. Z Administratorem mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
o listownie na adres: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, ul. Złota 43, 62-800 Kalisz;
o poprzez e-mail: sekretariat@mzdik.kalisz.pl,
o telefonicznie: (62) 598 52 00.
Inspektor ochrony danych.
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
o listownie na adres: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, ul. Złota 43, 62-800 Kalisz;
o poprzez e-mail: iod@mzdik.kalisz.pl;
o telefonicznie: (62) 598 52 00.
Cele i podstawy przetwarzania.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej ,,RODO" tj. zgody Wykonawcy wyrażonej poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. spełnienia obowiązków wynikających z następujących przepisów prawa:
o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ,,ustawą Pzp" i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych;
o ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).
Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
o osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8, art. 96 ust. 3 art. 139 ust. 3 ustawy Pzp oraz przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.);
o przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiającego w szczególności: Krajowej Izby Odwoławczej, Sądów powszechnych, Prokuratury, Policji, Najwyższej Izby Kontroli, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, organów kontrolnych instytucji finansującej lub współfinansującej projekt objęty zamówieniem publicznym, właściwego Wojewody, Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza.
Ograniczenie dostępu do Państwa danych, o których mowa wyżej, może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.).
Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publiczne lub umową w sprawie zamówienia publicznego mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów
informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych oraz prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Okres przechowywania danych.
Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania niniejszego postępowania, a następnie przez okres przechowywania dokumentacji postępowania lub umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z właściwą kategorią archiwalną, a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres w jakim Zamawiający zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków UE.
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Prawa osób, których dane dotyczą.
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, osobie której dane dotyczą przysługują następujące prawa:
o prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
o prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, z tym że skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub jego załączników;
o prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
o prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, w szczególności nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Aby skorzystać z praw, o których mowa wyżej (za wyjątkiem prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) należy się skontaktować z Administratorem lub Inspektorem ochrony danych.
Informacja o wymogu podania danych.
Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych w tych przepisach danych wynikają z ustawy Pzp np. brak możliwości wzięcia udziału w tym postępowaniu.

Kontakt:
13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
1/ Karol Sobczak tel. (62) 59 85 206
2/ Donata Gadzinowska tel. (62) 59 85 209

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.