Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3562z ostatnich 7 dni
15148z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostosowanie oświetlenia Stadionu Lekkoatletyczno-Piłkarskiego

Przedmiot:

Dostosowanie oświetlenia Stadionu Lekkoatletyczno-Piłkarskiego

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z o.o
ul. Narutowicza 9
26-600 Radom
powiat: Radom
tel. 483 851 001, faks 483 851 003
mosir@mosir.radom.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Radom
Wadium: 50.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostosowanie oświetlenia Stadionu Lekkoatletyczno-Piłkarskiego im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Narutowicza 9 w Radomiu do wymagań ekstraklasy
1. Przedmiot zamówienia: 2.Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie oświetlenia Stadionu Lekkoatletyczno-Piłkarskiego im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Narutowicza 9 w Radomiu do wymagań ekstraklasy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz przedmiar robót stanowiące załączniki do SIWZ. Uwaga I: Jeżeli w SIWZ lub w załącznikach do SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie bądź rozwiązanie wskazujące na konkretnego producenta w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający -zgodnie z art. 29 ust 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy Pzp- wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, rozwiązań itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta itp. jeżeli występują w dokumentacji przetargowej (nie są one obowiązujące dla Wykonawcy). 2.1. Prace towarzyszące oraz roboty tymczasowe konieczne do uwzględnienia: 1) organizacja i zabezpieczenie placu budowy, 2) pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania, w tym inwentaryzacja powykonawcza (4 egz.), 3) zabezpieczenie na czas robót istniejącego uzbrojenia, 4) odtworzenie zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac, fragmentów terenu, nawierzchni chodników lub instalacji, 5) uporządkowanie terenu po budowie, 6) likwidacja placu budowy, 7) ewentualne zajęcie pasa drogowego, 8) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - jeżeli obowiązek taki będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa lub decyzji pozwolenia na budowę. oraz wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną. 2.2. Materiały użyte w realizacji muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadać wymagane przepisami certyfikaty, atesty, legalizacje itd. Wszystkie materiały i sprzęt potrzebne do realizacji zapewni wykonawca. Uwaga II: Obecnie na istniejących stalowych konstrukcjach wsporczych pod oświetlenie płyty boiska na dachu trybun zamontowane są oprawy metalohalogenowe przeznaczone do demontażu. Po dokonaniu demontażu, Wykonawca przekaże w/w oprawy Zamawiającemu. Pozostałe Materiały z rozbiórek i wykopów przejmie wykonawca i wywiezie poza teren budowy. Materiały nadające się do wykorzystania wykonawca zagospodaruje według swego uznania, natomiast z materiałami nie nadającymi się do wykorzystania (zakwalifikowanymi jako odpady) wykonawca będzie postępował zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 992 z póź. zm.). 2.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia, zgodnie z ustawą Pzp. 2.4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres min. 3 lat. 2.5. Zamawiający działając na podstawie z art. 29 ust. 3a ustawy, określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn zm.). 2.5.1.Zamawiający wymaga, by osoby wykonujące niesamodzielne czynności (tj. osoby nie będące kierownikiem budowy, kierownikami robót itp.) w n/w zakresie dot. realizacji zamówienia: prace ziemne i wykonanie fundamentów, roboty związane ze wznoszeniem obiektów (maszty oświetleniowe), roboty instalacyjne i montażowe (elektryczne) były przez Wykonawcę -a także przez podwykonawców, w przypadku gdy w/w zakres prac byłby powierzany podwykonawcom- zatrudnione na podstawie umowy o pracę (na czas nieokreślony lub na czas określony). Sposób dokumentowania zatrudnienia w/w osób, oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę powyższych wymagań, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określa projekt umowy (zał. do SIWZ)

CPV: 45000000-7,45310000-3,45300000-0,45316100-6,45315300-1

Dokument nr: 633434-N-2019, 5/2019/ZP

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.mosir.radom.pl/view_category.php?cat=13

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze, pismem czytelnym przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie wymagane dokumenty załączone do oferty sporządzone w językach obcych są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej.
Adres:
Sporządzone w ww. sposób oferty należy składać: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o., Dział Inwestycji i Zamówień Publicznych, 26-600 Radom, ul. Narutowicza 9, sekretariat.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-23, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 70
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga odrębnego potwierdzenia spełniania przedmiotowego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że Wykonawca posiada na rachunku kwotę środków finansowych nie mniejszą niż 300.000,00 (słownie: trzysta tysięcy) złotych, lub że posiada zdolność kredytową na kwotę minimum 300.000,00 złotych, lub że łącznie z obydwu w/w źródeł (posiada na rachunku i posiada zdolność kredytową) dysponuje kwotą min. 300.000,00 złotych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że ten w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył zrealizował minimum jedno zamówienie obejmujące zakresem roboty przy budowie - systemów oświetlenia z masztami oświetleniowymi dla zewnętrznego obiektu sportowego o wartości minimum 1 500.000,00 zł brutto. lub co najmniej jedno zadanie polegające na budowie (instalacji) oświetlenia sportowego stadionu o wartości min. 1.500.000,00 zł brutto. 2) Zamawiający wymaga od wykonawców dysponowania osobami które zapewnią kierowanie budową, oraz robotami, tj. w szczególności: - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń UWAGA I: dopuszcza się potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu zarówno przez wykazanie dysponowania osobami odrębnie dysponującymi wszystkimi w/w uprawnieniami, jak i przez wykazanie mniejszej liczby osób łącznie spełniających powyższe wymogi. UWAGA II: dopuszcza się kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo Budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2. Zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. Zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1-3. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 1-3 składa odpowiednio dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). UWAGA: Wykonawca nie ma obowiązku załączania w/w dokumentów do oferty (Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie odrębnie wzywany do ich złożenia). Brak złożenia któregokolwiek z ww. dokumentów w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy PZP lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP, stanowić będzie podstawę odrzucenia oferty.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. UWAGA: w przypadku potwierdzenia spełnienia przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu za pomocą dokumentu informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającego wysokość zdolności kredytowej Wykonawcy, ww. dokument musi jednoznacznie potwierdzać fakt posiadania zdolności kredytowej określonej (wymaganej) wysokości, a nie fakt posiadania przez Wykonawcę np. uprzednio przyznanego kredytu. 2. Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane (w przedmiotowym postępowaniu w wykazie należy wskazać roboty potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu dot. posiadania zdolności technicznej lub zawodowej). Przykładowy wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Dowody określające czy roboty o których mowa w pkt 2 zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 4.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia. Wzór wykazu podany jest w Załączniku nr 8 do SIWZ. 5. Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wzór oświadczenia podany jest w Załączniku nr 9 do SIWZ. UWAGA: Wykonawca nie ma obowiązku załączania w/w dokumentów do oferty (Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie odrębnie wzywany do ich złożenia). Brak złożenia któregokolwiek z ww. dokumentów w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy PZP lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego terminie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP, stanowić będzie podstawę odrzucenia oferty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oryginał dokumentu zabezpieczenia wadialnego, w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów: 1) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, załączy do oferty Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu każdego z w/w podmiotów. 2) w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, dla każdego z tych podmiotów odrębnie. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje prace, których wskazane zdolności dotyczą. Przykładowy wzór formularza zobowiązania stanowi załącznik do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 4. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert), Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Wzór oświadczenia określony jest w zał. do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. UWAGA: Zamawiający informację o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert) zamieści na swojej stronie internetowej w dniu otwarcia ofert. Obowiązek złożenia odpowiedniego oświadczenia w wymaganym terminie w pełni obciąża Wykonawcę.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
1. Cena 90,00
2. Okres udzielonej gwarancji jakości 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.