Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
248z dziś
4069z ostatnich 7 dni
16177z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa elementów ogrodzenia

Przedmiot:

Zakup i dostawa elementów ogrodzenia

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. 11 Listopada 2
42-400 Zawiercie
powiat: zawierciański
tel. (32) 67 220 17/18; fax (32) 67 010 49, tel. (32)67 220 17 wew. 49
monika.lyko@rpwikzawiercie.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Zawiercie
Wadium: nie jest wymagany
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa elementów ogrodzenia.
2) Opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Otwarcie ofert: 2) Postępowanie zakończone jest aukcją elektroniczną, która odbędzie się w dniu 13.12.2019 r. o godzinie 11:00.
3) Szczegółowy przebieg rund postępowania zawiera Zaproszenie.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu przeprowadzenia aukcji lub do rezygnacji z aukcji. O decyzjach Zamawiającego Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną (poprzez e-mail).

Składanie ofert:
12. Miejsce i termin składania ofert:
1) Oferty składa się w formie elektronicznej wypełniając odpowiednie pola w formularzu platformy elektronicznej lub wpisując dane do pól w formularzu i dodając załączniki do końca tzw. rundy wstępnej, tj. do dnia 13.12.2019 r. do godziny 11:00.

6) Oferty można składać do dnia 13 grudnia 2019 r. do godziny 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania zamówienia:
1 tydzień od daty wysłania zamówienia.

Wymagania:
3) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest załącznikiem do zaproszenia (specyfikacja dostępna jest w tabeli e-postępowań na stronie internetowej - link ,,lista e-postępowań").
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (przed terminem rozstrzygnięcia postępowania).
3. Tryb udzjelenia zamówienia:
1) Przetarg nieograniczony, przeprowadzony w formie elektronicznej z zastosowaniem platformy aukcyjnej PROe.biz, zakończony aukcją.
2) Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień w RPWiK Sp. z o.o. w Zawierciu (dostępny na stronie internetowej www.rpwikzawiercie.pl).
3) Szczegółowy opis przebiegu postępowania zawiera zaproszenie.
4. Oferty częściowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Nie dotyczy.
7. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:
1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi majątkowemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi majątkowych2u lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
9) wykonawców, którzy:
a) nie posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz nie dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub nie przedstawią pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c) nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
10) wykonawców, którzy bezpośrednio wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,
11) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
12) wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, pomimo wezwania ich do uzupełnienia dokumentów żądanych z specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
13) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,
14) wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej,
15) z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może również wykluczyć wykonawców:
a) z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia lub odstąpił od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy lub odstąpienie od umowy nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,
b) którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy przed wszczęciem postępowania, realizując zamówienia dla RPWiK Sp.z o.o. nie uzyskali pozytywnej oceny,
c) którzy po wyborze ich oferty, jako oferty najkorzystniejszej, odmówili zawarcia umowy z zamawiającym, jeżeli odmowa zawarcia umowy nastąpiła w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania,
d) którzy nie wykonali w terminie bądź nienależycie wykonali zamówienie realizowane dla RPWiK Sp. z o.o. w Zawierciu, jeśli zdarzenie to miało miejsce w okresie 3 lat od tego faktu i zostało potwierdzone nałożeniem kar umownych wynikających z umowy.
8. Oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu: 1) Wykonawca zobowiązany jest wypełnić oświadczenie (tekst oświadczenia dostępny na platformie aukcyjnej, pole "Kryteria zmienne"):
a) o spełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób, od których uzyskał dane osobowe w celu ubiegania się o zamówienie,
b) potwierdzenie czy podmiot jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
c) o niepodleganiu wykluczeniu. 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy na każdym etapie realizacji zamówienia, dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu z powodu okoliczności, o których mowa w pkt. 7.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Nie dotyczy.
10. Wadium:
Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.
11. Kryterium oceny ofert:
Wygrywa oferta z najniższą kwotą netto za całość zamówienia.
13. Termin związania ofertą:
30 dni od upływu terminu do składania ofert.
13. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
1) Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, poprzez e-mail.
14. Dołączenie do postępowania:
1) Korzystanie z platformy aukcyjnej PROe.biz jest bezpłatne.
2) Zainteresowani złożeniem oferty proszeni są o przesłanie e-maila na adres: monika.lyko@rpwikzawiercie.pl z następującymi danymi: nazwa handlowa firmy, adres firmy, NIP firmy, adres e-mail, na który wysłane będzie zaproszenie, imię i nazwisko osoby do kontaktu w sprawie zamówienia i numer telefonu - zaproszenie zostanie wysłane przez Zamawiającego.
3) zainteresowani złożeniem oferty mogq samodzielnie się zarejestrować poprzez uaktywnienie linku znajdującym się pod linkiem ,,lista e-postępowań". Nastąpi wówczas przekierowanie na stronę gdzie będzie można zapoznać się z zaproszeniem do postępowania i dokonać rejestracji.
4) Wnioski o przesłanie zaproszenia otrzymane po godzinie 15:00 będą realizowane w następny dzień roboczy po godzinie 7:00 (wnioski przesłane w soboty lub niedzielę - w poniedziałek).
5) Do zaproszenia dołączona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie.

Uwagi:
16. Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu, 42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 2; tel. (32) 67 220 17; www.rpwikzawiercie.pl,
b) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę elementów ogrodzenia,
c) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
d) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
e) w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
f) posiada Pan/Pani:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

Kontakt:
2) Osoba do kontaktu:
Monika Łyko; e-mail: monika.lyko@rpwikzawiercie.pl; tel. (32)67 220 17 wew. 49

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.