Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3527z ostatnich 7 dni
16087z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Bieżące utrzymanie terenów rekreacyjnych

Przedmiot:

Bieżące utrzymanie terenów rekreacyjnych

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MIASTA W PIŁAWIE GÓRNEJ
ul. Piastowska 69
58-240 Piława Górna
powiat: dzierżoniowski
tel. 74 832 49 38
kwodecka@pilawagorna.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Piława Górna
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
,,Bieżące utrzymanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Piława Górna"
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Usługa bieżącego utrzymania terenów
rekreacyjnych na terenie Gminy Piława Górna. Wykaz terenów objętych zadaniem stanowi
załącznik do umowy.
Wymagany zakres usług:
1. Tereny zielone.
a) Przewiduje się wykaszanie trawników na terenach rekreacyjnych a trawa nie powinna
przekraczać 7 cm wysokości.
b) Cięcia pielęgnacyjne i formujące, w sposób estetyczny, żywopłotów, skupin
krzewów, w częstotliwości wynikającej z bieżących potrzeb, ale nie rzadziej niż
2 razy w okresie od kwietnia do października każdego roku.
c) Uporządkowanie terenu i wywóz skoszonej trawy, liści, gałęzi i samosiewów z terenu
objętego zadaniem najpóźniej do 3 dnia po zakończeniu prac.
d) Usuwanie złamanych konarów drzew Wykonawca wykona w miarę potrzeb.
e) Wszelkie odpady powstałe w wyniku wykonywania usługi są własnością
Wykonawcy, zatem pozostałości roślinne powstałe w wyniku przeprowadzonych prac
Wykonawca powinien usunąć i zagospodarować we własnym zakresie i na własny
koszt. Odpady te muszą zostać potraktowane zgodnie z hierarchią postępowania
z art. 18 - 20 ustawy o odpadach .
f) Koszenie trawy wraz z jej wygrabianiem oraz wywózką, obejmuje także teren
w odległości 1,5 m poza ogrodzeniem na terenach objętych zamówieniem.
g) Koszeniu podlega cały teren, na którym stoją urządzenia wraz z częścią przez nie
niezagospodarowaną. W szczególności:
- ul. Okrzei - koszenie terenu od ogrodzenia do rowu,
- ul. Kośmińska - koszenie całości działki, również w całości terenu gdzie
posadowione były urządzenia zabawowe przed ich przeniesieniem na obecne miejsce,
- ul. Limanowskiego- koszenie całości działki.
2. Wymiana piasku w piaskownicach. Przewiduje się dwukrotną wymianę piasku
w piaskownicach: w kwietniu i w lipcu każdego roku na terenie objętym zadaniem. Zadanie
obejmuje prace zarówno usunięcia starego piasku z piaskownicy, załadunek i jego wywóz
a także dowiezienie i wsypanie nowego piasku warstwą o grubości 20 cm. Wykonawca
zobowiązany jest do usunięcia starego piasku oraz dostarczenie nowego piasku na koszt
własny.
3. Zamawiający posiada 4 piaskownice na placach zabaw wyszczególnionych w załączniku
do Umowy w pozycji 3,4,5,6. Charakterystyka:
- piaskownice o powierzchni średnio 6m2 każda
- przewidywana ilość piasku do wymiany ok. 12 ton
- istnieje swobodny dojazd samochodem ciężarowym
Cotygodniowe wyrównywanie poziomu nawierzchni miękkich wraz z bieżącym
uzupełnianiem brakującego piasku w piaskownicach, niwelacja terenu przy i w obrębie
urządzeń zabawowych (wyrównanie terenu w celu likwidacji powstałych nierówności,
dołków, uzupełnienie materiałem sypkim np. piaskiem). W razie powstania w trakcie trwania
Umowy nowej piaskownicy wykonawca zobowiązany jest spełniać te obowiązki również
w odniesieniu do niej.
4. Dwa razy w tygodniu sprawdzanie terenu w celu ujawnienia oczywistych zagrożeń
mogących być wynikiem wandalizmu lub warunków pogodowych, np. zagrożeń
występujących w przypadku połamanych części, graffiti. W razie stwierdzenia
nieprawidłowości niezwłoczny kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy oraz dostarczenie inf.
pisemnej z dokumentacją zdjęciową. Kontrole wyposażenia placów zabaw, siłowni
sportowych, boisk w tym: ogrodzeń, urządzeń zabawowych, elementów małej architektury
i nawierzchni.
5. Dwa razy w tygodniu kontrola stanu czystości i usuwanie powstałych zanieczyszczeń.
Ponadto w ramach każdej kontroli należy:
- usunąć odpady z koszy na śmieci w częstotliwości dopasowanej do potrzeb, nie rzadziej
jednak niż raz w tygodniu,
- ocenić czystość urządzeń i terenu placów zabaw,
- ocenić stan terenu placów zabaw - stref bezpieczeństwa i ciągów komunikacyjnych,
- ocenić stan występujących elementów dodatkowych jak tablice informacyjne, ogrodzenia,
ławki, kosze i innych elementów.
Czyszczenie wszystkich w/w elementów.
6. Przeprowadzenie przynajmniej raz w tygodniu kontroli stanu technicznego urządzeń
zabawowych, mającej na celu sprawdzenie funkcjonowania i stabilności sprzętu,
a w szczególności jego zużycia.
a) zaleca się zwrócić uwagę w szczególności na: prześwity między urządzeniami
a powierzchnią gruntu, odsłonięte fundamenty, ostre krawędzie, brak elementów
konstrukcyjnych, kompletność i zawartość konstrukcji, stan połączeń śrubowych, stan
powierzchni drewnianych,
b) niezwłoczne i trwale wyłączanie z eksploatacji zdewastowanego bądź wyeksploatowanego
urządzenia zabawowego, sportowego lub elementów małej architektury (ławki, kosze na
śmieci), które stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników poprzez jego
natychmiastowe zdemontowanie i zabezpieczenie. Miejsce po zdemontowanym uszkodzonym
urządzeniu należy tymczasowo zabezpieczyć np. taśmą zamieszczając informację
o uszkodzeniu urządzenia oraz natychmiast poinformować pracownika Urzędu Gminy oraz
dostarczyć inf. pisemną z dokumentacją zdjęciową,
c) w ramach cotygodniowego przeglądu wykonywanie drobnych czynności i napraw (np.
zamocowywanie poluzowanych desek, wymiana uszkodzonych desek na nowe, usuwanie
zadry z drewna, smarowanie urządzeń, dokręcanie obluzowanych wkrętów, śrub, nakrętek,
regulowanie naciągu lin, naprawa zamków w furtkach ogrodzeń oraz inne naprawy) na koszt
Wykonawcy.
d) uzupełnianie na bieżąco brakujących lub uszkodzonych nakrętek i zaślepek na wszystkich
terenach rekreacyjnych objętych zamówieniem. Koszt zakupu odpowiednich zaślepek
i nakrętek stanowi koszt Wykonawcy.
e) wymiana łożysk we wszystkich karuzelach znajdujących się na placach zabaw w miesiącu
kwietniu. Koszt zakupu odpowiednich części stanowi koszt Wykonawcy.
7. Impregnacja i malowanie elementów drewnianych urządzeń zabawowych oraz piaskownic
w miesiącu kwietniu każdego roku na koszt Wykonawcy. Malowaniu podlegają place
zabaw wyszczególnione w załączniku do Umowy w pozycji: nr 1,2,4,5,6,7. Impregnacji
podlegają wszystkie piaskownice na terenach objętych zamówieniem (pkt.3). Malowaniu
podlegają wszystkie ławki i kosze znajdujące się na terenach rekreacyjnych objętych
zamówieniem.
8. Zabezpieczenie elementów urządzeń zabawowych i sportowych oraz segmentów
ogrodzeniowych przed korozją jeden raz w roku (likwidacja rdzy, uzupełnienie
malowania). Wymiana do 5 szt. uszkodzonych paneli siatki ogrodzeniowej na koszt
Wykonawcy w danym roku. Każdą kolejną sztukę panelu zakupi Zamawiający a
Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany. Zniszczony panel siatki zostanie oddany
przez Wykonawcę we własnym zakresie na złom - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
dokument potwierdzający ten fakt. Na podstawie tego dokumentu zostanie wystawiona
Wykonawcy przez inspektora ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska Faktura
VAT.
9. Wieszanie udostępnionych przez Zamawiającego siatek na bramki do gry w piłkę
w terminie od 01 do 20 czerwca danego roku. Ściąganie tych siatek wraz z przekazaniem
ich w celu przechowania zamawiającemu w terminie od 15 do 30 września danego roku.
Zamawiający może wyznaczyć inne terminy w związku z występującymi zjawiskami
pogodowymi w danym okresie roku. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania
Zamawiającego o uszkodzeniu siatki i konieczności zakupu nowej.
10. Zgłaszanie Policji przypadków zniszczenia lub kradzieży urządzeń oraz natychmiastowa
informacja do pracownika Urzędu Gminy wraz z dostarczeniem inf. pisemnej
z dokumentacją zdjęciową.
11.W przypadku utworzenia nowego terenu rekreacyjnego podczas trwania umowy zostanie
on objęty jej postanowieniami z wyłączeniem pkt. 2 w roku utworzenia nowego terenu,
z zastrzeżeniem że naprawy nowo zakupionych urządzeń objętych gwarancją nie wchodzą
w zakres zadania.
12. Dodatkowe obowiązki wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy:
a) Cotygodniowa kontrola sprawności 10 szt. pojemników na psie odchody
usytuowanych na terenie Gminy. W ramach cotygodniowego przeglądu wykonywanie
drobnych czynności i napraw.
b) Uzupełnianie podajnika na woreczki przy pojemnikach na psie odchody. Worki muszą
być uzupełniane systematycznie w miarę potrzeb oraz niezwłocznie po otrzymaniu
zgłoszenia o ich braku. Koszt zakupu woreczków jest kosztem Wykonawcy.
c) Dodatkowe opróżnianie 10 szt. pojemników na psie odchody wraz z ich dezynfekcją
po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby od pracownika Urzędu Miasta.
13. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1.

Składanie ofert:
X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Osoby zainteresowane ww. zadaniem proszone są o składanie ofert w sekretariacie
Urzędu Miasta Piława Górna, Biurze Obsługi Klienta lub o przesłanie oferty na
adres: Urząd Miasta Piława Górna, ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna lub
przesłanie oferty faksem na nr 74 837 13 86 lub na adres e-mail:
kwodecka@pilawagorna.pl
Termin składania ofert: 12.12.2019 r.

Miejsce i termin realizacji:
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Wymagania:
VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca składa ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta składana jest na
załączonym do Ogłoszenia formularzu ofertowym.
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Przy obliczeniu ceny ofertowej Wykonawca winien podać cenę netto i brutto
w złotych (PLN) za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena powinna wynikać ze
wszystkich czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz zawierać wszystkie
dodatkowe koszty związane z jego wykonaniem.
2. Do oceny oferty Zamawiający przyjmie cenę brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia.
3. Ustalenie stawki VAT leży po stronie Wykonawcy.
4. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym
skalkulowaniem cen lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego
wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Ceny i stawki będą podawane przez Wykonawcę wyłącznie
w złotych (PLN).
6. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą nastąpi w złotych (PLN).
7. Wykonawca otrzyma miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe wypłacane na podstawie
prawidłowo wystawionej f-ry VAT w terminie do 30 dni od jej złożenia i podpisania
protokołu odbioru robót. W miesiącach od stycznia do marca oraz od Października do
grudnia wykonawca otrzyma wynagrodzenie stanowiące 1/2 miesięcznego
wynagrodzenia ryczałtowego.
VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY
Kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Wykonawca oświadcza, że:
a) Znane mu są warunki techniczne i lokalizacyjne wykonywania usługi będącej
przedmiotem zamówienia.
b) Posiada niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy
środki, a w szczególności wyposażenie techniczne. Dysponuje specjalistycznym
sprzętem mechanicznym oraz środkami transportowymi o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 t.
c) Dysponuje odpowiednią liczbą osób niezbędnych do prawidłowego i terminowego
wykonania przedmiotu umowy.
2. Wykonawca musi złożyc ofertę sporządzona wg załączonego wzoru.
3. Wykonawca dołącza do oferty aktualną, w trakcie realizacji usługi, polisę
ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego
Wykonawcę więcej niż jednej oferty - oferty tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
Dotyczy to także ofert, w których Wykonawca występuje, jako uczestnik konsorcjum.

Uwagi:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.