Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
15732z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sukcesywne dostawy rur PE, kształtek PE, kształtek elektrooporowych

Przedmiot:

Sukcesywne dostawy rur PE, kształtek PE, kształtek elektrooporowych

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wodociągi Chrzanowskie Spółka z o.o
ul. Jagiellońska 8
32-500 Chrzanów
powiat: chrzanowski
Nr telefonu; faksu: 32 623 32 32 w. 54, 32 623 32 42
jwg@wodociagi.chrzanowskie.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Chrzanów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-18 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sukcesywne dostawy rur PE, kształtek PE, kształtek elektrooporowych, z
podziałem na części:
Część 1: rury PE;
Część 2: kształtki PE;
Część 3: kształtki elektrooporowe"
Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są ,,Sukcesywne dostawy rur PE, kształtek PE, kształtek
elektrooporowych, z podziałem na części:
Część 1: rury PE;
Część 2: kształtki PE;
Część 3: kształtki elektrooporowe."
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz orientacyjne ilości zapotrzebowania na
okres 12 miesięcy, znajdują się w załącznikach nr 6 - 8 do niniejszej SIWZ.
3. Specyfikacja wymagań technicznych dla przedmiotu zamówienia znajduje się w
załączniku nr 10.
Zamawiający dopuszcza prawo opcji dla dostaw w zakresie +/- 20% od orientacyjnych ilości
podanych (dla każdej pozycji) w załączniku nr 6-8 do SIWZ.
4. Oferowane materiały muszą posiadać:
- Certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.
- Aktualne certyfikaty jakości ISO 9001 lub 9002 lub inny równoważny certyfikat jakości
producenta oferowanych towarów.
- Aktualne atesty PZH lub inne równoważne dokumenty, zezwalające na stosowanie ich do
wody pitnej.
Załączniki nr 6 - 8 w wersji edytowalnej są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego
pod nazwą ZAŁĄCZNIKI EDYTOWALNE.docx. Wykonawcy/Dostawcy korzystający z
tych załączników ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualną ich aktualizację oraz
wprowadzone zmiany.

Dokument nr: PP 226-56/19

Otwarcie ofert: Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Chrzanowie, ul. Jagiellońska 8, sala
narad, piętro I, w dniu 18 grudnia 2019 r, o godz. 10:30.

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której umieszczana jest Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia: www.wodociągi.chrzanowskie.pl

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert:
Wodociągi Chrzanowskie Spółka z o.o., ul. Jagiellońska 8,
32-500 Chrzanów - Sekretariat (Ip.), do dnia 18 grudnia 2019 r, do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
Sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
Oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może
złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części.
Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy/Dostawcy, którzy:
- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania zdolności technicznej lub
zawodowej;
- nie podlegają wykluczeniu.
1.1. W celu wykazania:
a) W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca przedstawi oświadczenie (załącznik nr 2), o wykonaniu (stosownie do części na
którą składa ofertę), dostaw dla:
Część 1: rur PE, o wartości co najmniej 80 000,00 zł z VAT;
Część 2: kształtek PE, o wartości co najmniej 45 000,00 zł z VAT;
Część 3: kształtek elektrooporowych, o wartości co najmniej 40 000,00 zł z VAT.
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca załączy do oferty wykaz
wykonanych dostaw, sporządzony wg załącznika nr 4, potwierdzający spełnianie
przedmiotowego warunku.
Podmioty występujące wspólnie ww. warunek mogą spełniać łącznie.
Zamawiający nie dopuszcza powoływania się na dostawy przez tzw, inny podmiot.
W celu spełnienia ww. warunku Zamawiający dopuszcza możliwość sumowania wartości
poszczególnych dostaw (oddzielnie dla każdej części).
1.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca przedstawi
następujące dokumenty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ. (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie w załączniku nr
3 musi być podpisane przez każdego uczestnika konsorcjum).
b) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z
otwarcia ofert (zakładka na stronie internetowej Zamawiającego "Zamówienia Publiczne " ->
,,informacja z otwarcia ofert"), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg załącznika nr 5. (W przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców, oświadczenie w załączniku nr 5 musi być podpisane przez każdego uczestnika
konsorcjum). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawców na wezwanie Zamawiającego. w
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Zamawiający, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a
następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o
których mowa w pkt. 5 niniejszej SIWZ.
3. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące
oświadczenia lub dokumenty:
3.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. (Wprzypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, przedmiotowe dokumenty składa
każdy uczestnik konsorcjum).).
3.2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (W
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców, przedmiotowe dokumenty składa każdy uczestnik konsorcjum).
3.3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (W
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców, przedmiotowe dokumenty składa każdy uczestnik konsorcjum).
3.4. Stosowne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie lub wykonywanie przez
Wykonawcę dostaw wskazanych w załączniku nr 4.
3.5. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów o których
mowa w pkt. 3.1. - 3.4., musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do
reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny
Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
5. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język
polski.
7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub
dokumentów.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Ocenie Zamawiającego będą podlegać jednie oferty nie odrzucone.
2. Zamawiający oceni każdą część oddzielnie, biorąc pod uwagę kryterium ceny ofertowej
brutto (z VAT) - 100%.
Termin związania oferta: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Kontakt:
Godziny pracy: pn. - pt. 7;00 - 15;00
Osoby upoważnione do kontaktu:
o Wojciech Glaser, Monika Koselska - sprawy proceduralne: tel.; 32 624 13 70 wew. 54;
o Rafał Pająk - sprawy merytoryczne: tel 32 624 13 70 wew. 52.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.