Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4165z ostatnich 7 dni
16142z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi sprzątania terenu zewnętrznego

Przedmiot:

Usługi sprzątania terenu zewnętrznego

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: "Bionanopark" sp. z o.o
ul. Dubois 114/116
93-465 Łódź
powiat: Łódź
tel. 426 844 444, faks 426 845 000
przetargi@bionanopark.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: 5.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-16 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługi sprzątania terenu zewnętrznego ,,Bionanopark" sp. z o.o., Łódź, ul. Dubois 114/116
Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątania terenu zewnętrznego ,,Bionanopark" sp. z o.o., Łódź, ul. Dubois 114/116 w zakresie: 1. sprzątania terenu przyległego do budynków ,,Bionanopark" sp. z o.o.; 2. odśnieżania dachów (w tym tarasów) budynków ,,Bionanopark" sp. z o.o.; 3. sprzątania terenu bezpośrednio przyległego do ogrodzenia nieruchomości od strony ulicy Dubois, 4. sprzątania parkingu wielopoziomowego znajdującego się przy budynku C, tarasów zewnętrznych budynków "Bionanopark" sp. z o.o. Opis przedmiotu zamówienia ze wskazaniem informacji o terenie objętym przedmiotem zamówienia, podaniem wymaganych czynności do wykonania przez Wykonawcę i ich częstotliwości oraz zakres obowiązków Wykonawcy zawarte zostały w rozdziale 3 SIWZ oraz w Załączniku nr 1A do SIWZ Szkic sytuacyjny terenu zewnętrznego "Bionanopark" sp. z o.o. stanowiącym jej integralną część. Ponadto szczegółowe wymagania jak i obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte zostały w treści SIWZ oraz w treści Załącznika nr 6 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy stanowiącym jej integralną część

CPV: 90910000-9,90914000-7,90610000-6,90620000-9,77310000-6

Dokument nr: 630556-N-2019, BNP/ZP-10/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bionanopark.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie oferty można składać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U.18.2188 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
"Bionanopark" sp. z o.o. ul. Dubois 114/116, 93-465 Łódź, sekretariat

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-16, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-03-01 lub zakończenia: 2022-02-28

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek sytuacji finansowej lub ekonomicznej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o wartości min. 250.000,00 PLN. W celu potwierdzenia spełniania warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia oprócz aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 250.000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 2 usługi, z których każda trwała minimum 12 miesięcy i każda odpowiadała rodzajowo usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 PLN brutto. Za usługę odpowiadającą rodzajowo usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, Zamawiający uzna wykonanie lub wykonywanie prac na terenie obejmującym swoim zakresem: - sprzątanie i pielęgnację terenów zielonych o powierzchni co najmniej 20.000m?; - codzienne zamiatanie utwardzonej powierzchni parkingów dróg pieszych i kołowych powierzchni co najmniej 8 000m?; - sprzątanie parkingu wielopoziomowego o powierzchni co najmniej 1 500 m?; - odśnieżanie dachów o powierzchni co najmniej 2 500m?; - zimowe utrzymanie terenów utwardzonych o powierzchni minimum 8 000m? wraz z wywożeniem śniegu. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia oprócz aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca jest zobowiązany udokumentować należyte wykonanie (wykonywanie) co najmniej 2 usługi, z których każda trwała minimum 12 miesięcy i każda odpowiadała rodzajowo usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 PLN brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2.Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokumentu potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.19.1170 z późn. zm.).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 250.000,00 PLN; 2. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca jest zobowiązany udokumentować należyte wykonanie (wykonywanie) co najmniej 2 usługi, z których każda trwała minimum 12 miesięcy i każda odpowiadała rodzajowo usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 PLN brutto. Za usługę odpowiadającą rodzajowo usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, Zamawiający uzna wykonanie lub wykonywanie prac na terenie obejmującym swoim zakresem: - sprzątanie i pielęgnację terenów zielonych o powierzchni co najmniej 20.000m?; - codzienne zamiatanie utwardzonej powierzchni parkingów dróg pieszych i kołowych powierzchni co najmniej 8 000m?; - sprzątanie parkingu wielopoziomowego o powierzchni co najmniej 1 500 m?; - odśnieżanie dachów o powierzchni co najmniej 2 500m?; - zimowe utrzymanie terenów utwardzonych o powierzchni minimum 8 000m? wraz z wywożeniem śniegu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Na potwierdzenie zgodności oferty z treścią SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia a) Załącznika nr 1 - Formularz Ofertowy, b) dowodu wniesienia wadium - szczegóły w rozdziale 8 SIWZ; 2) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest złożyć ww. oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj. informacji z otwarcia ofert. 3) Pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika, w przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i/lub pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika do podpisania oferty, jeśli z dokumentów Wykonawcy nie wynika umocowanie do działania w firmie. 4) Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. III.1.2) i III.1.3) ogłoszenia polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia szczegóły w pkt. 5.4, 5.5 i 5.6. SIWZ. 5)Informacja o dokumentach składanych przez Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawarta jest w podrozdziale 6.A SIWZ.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 100,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.