Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
15732z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania związanego z...

Przedmiot:

Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania związanego z usunięciem istniejącego oraz wykonaniem nowego ciągu pieszego

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Za Torem 22
30-542 Kraków
powiat: Kraków
tel. +48 1220102240, faks -
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-06 14:00:03 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania związanego z usunięciem istniejącego oraz wykonaniem nowego ciągu pieszego wzdłuż Parku Kultury, zlokalizowanego na działkach 20/8 i 20/32 obr. 48 Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania związanego z usunięciem istniejącego oraz wykonaniem nowego ciągu pieszego wzdłuż Parku Kultury, zlokalizowanego na działkach 20/8 i 20/32 obr. 48 Nowa Huta, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 151/2019. 1.1 Miejsce wykonania robót budowlanych: Przedmiotowe roboty dotyczą wykonania modernizacji istniejącego ciągu pieszego, zlokalizowanego na działkach nr 20/8 oraz 20/32, obręb: 48 - na odcinku ok. 250,00 mb od Nowohuckiego Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232 w Krakowie. Szczegółowa lokalizacja została przedstawiona na załączniku w formie mapki stanowiącym integralną część S. 1.2 W ramach zamówienia należy zrealizować prace wynikające z dokumentacji (rysunków technicznych) i STWiORB w następującym zakresie: 1.2.1 rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt betonowych 50x50x7; 1.2.2 rozbiórka istniejących obrzeży wraz z ławami z betonu; 1.2.3 rozbiórka istniejących warstw podbudowy wraz z wykonaniem korytowania na głębokość 44 cm; 1.2.4 wywóz materiałów z rozbiórki; 1.2.5 mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne; 1.2.6 wykonanie warstwy odsączającej z piasku w wykonanym korycie na grubość 10 cm po zagęszczeniu; 1.2.7 wykonanie ławy betonowej pod obrzeża; 1.2.8 ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na uprzednio wykonanej ławie betonowej; 1.2.9 wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0-63 mm o grubości 15 cm; 1.2.10 wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm o grubości 15 cm; 1.2.11 wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm, typu Holland, bez fazy, o łącznej powierzchni. 1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej w skrócie STWiORB), przedmiary, rysunki techniczne stanowiące Załącznik B do S i będący jej integralną częścią (1 plik w formacie zip). 1.4 Prace należy zrealizować zgodnie z STWiORB, stanowiącymi załącznik nr B do niniejszej S, przy czym Zamawiający zaznacza i podkreśla, że załączone przedmiary mają wyłącznie charakter pomocniczy i orientacyjny, a podstawą do określenia zakresu zamówienia i jego wyceny są zapisy S oraz rysunki techniczne. 1.5 Integralną częścią S niezbędną dla wykonania przedmiotu zamówienia są materiały załączone do S, a w szczególności STWiORB, przedmiary, wzory kart akceptacji materiałów, wzory oświadczeń o podwykonawstwo, stanowiące Załącznik B do S, który jest jej integralną częścią (1 plik w formacie zip). Zamawiający zaznacza, iż załączone przedmiary stanowią jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty oraz określenia zakresu i wyliczenia ryczałtowej ceny, a następnie rozliczeń umowy jest STWiORB oraz rysunki techniczne oraz lokalizacją wskazaną w załączniku. 1.6 Zamawiający zaznacza i podkreśla, że załączone przedmiary mają wyłącznie charakter pomocniczy i orientacyjny, a podstawą do określenia zakresu zamówienia i jego wyceny są zapisy S i STWiORB. 1.7 W ramach zamówienia należy zrealizować w szczególności prace obejmujące: 1.7.1 wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej dziennik robót, odbiory częściowe i końcowe. 1.7.2 wykonanie pełnej dokumentacji fotograficznej, nawierzchni w uzgodnieniu z Zamawiającym, 1.7.3 po zakończeniu prac teren należy uporządkować, a elementy nie podlegające przebudowie (elementy infrastruktury) doprowadzić do stanu jak przed ich rozpoczęciem. 1.8 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oraz przedstawienia celem zaakceptowania projektu stałej organizacji ruchu oraz dopełnienia wszelkich niezbędnych formalności z tym związanych z procedurami Zarządu Dróg Miasta Krakowa niezbędnych dla realizacji i odbioru przedmiotu umowy, w tym między innymi dotyczących zmiany organizacji ruchu (procedura ZDMK-7), zezwoleń na wjazd na drogi z ograniczeniem tonażu będące w zarządzie ZDMK (procedura ZDMK-12), zezwoleń na czasowe zajęcie pasa drogowego (procedura ZDMK-24) i/lub innych niezbędnych, jeżeli zajdzie taka konieczność. 1.9 Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania próbki materiałów oraz próbki kolorystyczne dla elementów nawierzchni, 1.10 Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania. 1.11 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i wypadki zaistniałe podczas wykonywania prac na terenie Gminy Miejskiej Kraków, a wynikające z niedopełnienia obowiązków przez Wykonawcę lub nienależytego wykonywania prac. 1.12 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy realizacji prac technologii i sposobu ich wykonywania, która zapewni ich prowadzenie ,,na mokro", czyli techniką ,,bezpyłową", która pozwoli na uniknięcie zapylenia, a tym samym zanieczyszczenia powietrza i narażenia osób pracujących, jak i postronnych, na wystąpienie warunków szkodliwych dla zdrowia i środowiska. 1.13 Podczas wykonywania prac pracownicy i sprzęt Wykonawcy muszą być oznakowane nazwą firmy. 1.14 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i wypadki zaistniałe podczas wykonywania prac na terenie Gminy Miejskiej Kraków, a wynikające z niedopełnienia obowiązków przez Wykonawcę lub nienależytego wykonywania prac. 1.15 Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Planu BIOZ dla przedmiotowego zakresu inwestycji. 1.16 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czasowych elementów oznakowania (znak, tabliczka, tablica, słupek, podstawa gumowa, zapora drogowa etc.) zgodnie z wytycznymi Zarządu Dróg Miasta Krakowa oraz Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu. 1.17 W trakcie prowadzenia prac budowlanych kierownik budowy/kierownik robót ma obowiązek dopilnowania w szczególności: 1.17.1 oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy estetycznym i szczelnym ogrodzeniem lub jeśli nie ma takowej konieczności - do zapewnienia otaśmowania, oznakowania i stosownego zabezpieczenia obszaru, na którym prowadzone będą prace, tak aby na teren inwestycji nie mogły dostać się osoby trzecie, 1.17.2 oznaczenia terenu prac tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi, 1.17.3 zabezpieczenia istniejącej infrastruktury i zieleni przed uszkodzeniami (według instrukcji przekazanej przez Zamawiającego), 1.17.4 zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa obsługi komunikacyjnej, 1.17.5 wykonania zdjęć dotyczących stanu posiadłości wszystkich sąsiadujących osób trzecich przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz samego terenu inwestycji, a następnie przesłania ich do przedstawiciela Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia rozpoczęcia robót, 1.17.6 po wykonaniu prac wraz ze zgłoszeniem ich do odbioru końcowego, dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia o zgodności robót względem wiedzy technicznej, wykonaniu prac zgodnie z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz że teren budowy doprowadzony został do należytego stanu i porządku, 1.17.7 dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej nie później niż do 7 dni od dnia zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót budowlanych i gotowości do odbioru. 1.18 Zastosowane ewentualnie przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu wzorcowych standardów cech technicznych i jakościowych oraz funkcjonalnych. Zamawiający zaznacza, iż użyte ewentualnie w S przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych wyrobów, tj. typów, modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń itp. mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania techniczne, funkcjonalne, jakościowe, użytkowe, estetyczne, kolorystyczne itp. wymienione w S, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność, załączając stosowne opisy techniczne i funkcjonalne. Ponadto, jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych (załączonej do S), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji przez Zamawiającego, oraz w razie konieczności uzyskania również niezbędnych uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów i organów administracyjnych. Przy oferowaniu rozwiązań i elementów oraz urządzeń innych niż opisane w S, Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty ich równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w S, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanego przedmiotu z S. W szczególności wymaga się od Wykonawcy podania nazwy, producenta, typu lub modelu oferowanego wyrobu oraz opisu jego właściwości technicznych, funkcjonalnych, jakościowych, użytkowych, estetycznych itp. (kompletne karty produktowe, prospekty, katalogi, foldery itp.). Zamawiający dopuszcza tolerancję +/- 10% w stosunku do podanych wymagań (rozmiarów, wymiarów lub obliczeń wobec wszystkich elementów wyrobów, założeń lub funkcji) traktowanych w zależności od danego parametru podanego w S jako wymaganie minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione parametry (rozmiary, wymiary lub obliczenia) proponowane jako rozwiązanie równoważne muszą mieścić się w powyższych zakresach (minimalnych albo maksymalnych) określonych w S, a ponadto zachowywać proporcję zgodną ze wzorem, w stosunku do wszystkich rozmiarów, wymiarów lub obliczeń danego wyrobu, założeń lub funkcji. 1.19 Zamawiający zaznacza, iż z uwagi na rodzaj i zakres zamówienia Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązany jest, aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie prac budowlanych, a w szczególności prace przygotowawcze, ziemne, fundamentowe, murarskie, montażowe i związane z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem nawierzchni, jak i porządkowe były zatrudnione w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.). Zobowiązanie wynikające ze zdania poprzedniego dotyczy również podwykonawców, którym Wykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją robót objętych zakresem niniejszej umowy. Szczegółowe warunki realizacji i kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania określone są w treści wzoru umowy. Realizacja zamówienia przez ww. osoby będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia i promowanie aspektów społecznych. Zamawiający podkreśla, iż Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w trakcie realizacji zamówienia takiej ilości osób, o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, aby umowa realizowana była należycie i terminowo. 2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia we wskazanym w pkt 4) S terminie i z uwzględnieniem jego zapisów, liczonych od daty udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy. 3. Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty dla całości zamówienia wyliczoną w oparciu o własną kalkulację, a przedstawić ją w formularzu oferty odpowiednio jako cenę za całość zamówienia. Cena musi uwzględniać wymagania i zapisy niniejszej S oraz jej załączników, w szczególności rysunków technicznych i STWiORB. 4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w S i jej załącznikach. 5. Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty dla całości zamówienia wyliczoną w oparciu o własną kalkulację, a przedstawić ją w formularzu oferty odpowiednio jako cenę za całość zamówienia. Cena musi uwzględniać wymagania i zapisy niniejszej S oraz jej załączników, w szczególności dokumentacji projektowej i STWiORB. 6. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w S i jej załącznikach. 7. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w S i jej załącznikach. 8. Wykonawca musi zaoferować: 8.1 co najmniej 36-miesięczny okres gwarancji na roboty budowlane wchodzące w skład przedmiotu zamówienia wraz z przeglądami, regulacjami i konserwacją zgodnie z zaleceniami producenta/ów, 8.2 co najmniej 60-miesięczny okres rękojmi na całość przedmiotu zamówienia. 8.3 Gwarancja i rękojmia będzie liczona od dnia następnego po dacie odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia. Gwarancja obejmuje między innymi, poza ujętymi prawnie, nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty) naprawę przedmiotu zamówienia, jego konserwację i przeglądy oraz regulacje wynikające z warunków gwarancji producenta/ów w okresie gwarancyjnym, realizowaną w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów, a także gwarancja obejmuje wymianę przedmiotu zamówienia lub jego elementów. W przypadku udzielania przez producenta gwarancji dłuższej niż oferowana przez Wykonawcę, Wykonawca powinien przekazać ją Zamawiającemu. 9. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony ich wykaz z zakresem powierzonych im zadań. 10. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiący integralną część S. 11. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia przedstawione w S. 12. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część S

Dokument nr: 550266990-N-2019, 151/2019

Uwagi:
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje roboty budowlane, a w tym między innymi rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt betonowych wraz z podbudową oraz wykonanie nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Znak sprawy: 151/2019. Zamówienie podobne, które polega na powtórzeniu robót jest następstwem wcześniej udzielonego zamówienia podstawowego, gdyż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, nr sprawy 20/2018, zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu nr 531791-N-2018 z dnia 15.03.2018r., jak i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 15.03.2018r., określono zakres oraz możliwą wartość robót podobnych. Zamawiający, w przywołanym powyżej zamówieniu podstawowym, przewidział możliwość udzielenia zamówień podobnych, polegających na powtórzeniu określonego zakresu robót. Zakres prac mających być przedmiotem zamówienia powtarzającego się będzie realizowany na warunkach przewidzianych w dokumentacji postępowania dla zamówienia podstawowego, a w szczególności wykonania robót budowlanych zgodnie z podstawowymi wymaganiami SIWZ i jej załączników. Ustawa PZP stanowi, iż w trybie zamówienia z wolnej ręki można zawrzeć umowę między innymi w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. W niniejszym przypadku, Zamawiający w treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu przewidział możliwość udzielenia zamówień podobnych, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli ewentualnie wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub zlokalizowanym w pobliżu, a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie, lub w innych terenach zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, do 80% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego, na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego miał być fakt, iż w ramach zamówienia podstawowego Wykonawca realizował roboty budowlane w terminie i z najwyższą starannością. Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia podobnego warunkowane było też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki gwarancyjne wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia podobne mogły dotyczyć wykonania robót budowlanych w zakresie powtórzenia realizacji podobnych robót budowlanych, odpowiednio w różnych branżach i aspektach, a w szczególności dotyczących parków lub terenów rekreacyjnych, z elementami infrastruktury towarzyszącej, niezbędnymi instalacjami i przyłączeniami oraz zagospodarowaniem terenu, włącznie z elementami i urządzeniami oraz obiektami małej architektury, nawierzchniami, rekultywacją terenu, pielęgnacją lub nasadzeniami zieleni. W przedmiotowym przypadku zamówienie podobne jest udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, gdyż umowę w zakresie zamówienia podstawowego zawarto w dniu 26.04.2018r. Ponadto zamówienie powtarzające się nie przekracza łącznie zakładanych 80% wartości zamówienia podstawowego, gdyż wartość szacunkowa zamówienia podstawowego wynosi 1.999.340,10 zł netto, a wartość szacunkowa zamówienia podobnego to kwota 233.337,64 zł netto. Przy tym zamówienie jest udzielane temu samemu Wykonawcy, na rzecz którego udzielono zamówienia podstawowego, tj.: SAMBUB Józef Paryl, Węglówka 72, 32-412 Wiśniowa Przedstawione powyżej okoliczności wyczerpują przesłanki do udzielenia zamówienia podobnego w trybie zamówienia z wolnej ręki, wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP. Istniejące uwarunkowania, jak i obowiązująca w tym zakresie regulacja wynikająca z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzą do jednoznacznego wniosku, że wykonanie robót podobnych (powtarzających się) jest możliwie i zasadne, a przy tym należy je powierzyć dotychczasowemu Wykonawcy umowy. Uwzględniając przedstawione argumenty i okoliczności faktyczne oraz prawne uznać należy, iż zostały spełnione przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych. Zauważyć należy, iż zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki w tym przypadku, w oparciu o powołaną podstawę prawną, może nastąpić w określonych ustawą szczególnych okolicznościach przy spełnieniu stosownych przesłanek, których wystąpienie w niniejszym przypadku zostało wykazane. Dodać należy, iż zastosowanie w niniejszym przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki w żadnej mierze nie narusza zasad udzielania zamówień publicznych, w szczególności zasady uczciwej konkurencji i pełnego dostępu do zamówienia, gdyż z opisanych wyżej przyczyn oraz z przedstawionych okoliczności jednoznacznie wynika, iż istnieje uzasadniona możliwość, a zarazem potrzeba udzielenia zamówienia podobnego polegającego na powtórzeniu analogicznych robót budowlanych wskazanemu Wykonawcy na warunkach przewidzianych w dokumentacji postępowania dla zamówienia podstawowego. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż zostały spełnione przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki jest w pełni uzasadnione.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Sambud Józef Paryl, sambud.payryl@interia.pl , Węglówka 72, 32-412, Wiśniowa, kraj/woj. małopolskie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.