Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3914z ostatnich 7 dni
16409z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami...

Przedmiot:

Świadczenie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dot. wykonania modernizacji budynku

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
ul. Tuwima 10
10-748 Olsztyn
powiat: Olsztyn
tel. 89 539 31 68, faks 89 539 31 47
przetargi@pan.olsztyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: 1000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-16 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świadczenie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dot. wykonania modernizacji budynku szkolnego i Muzeum Przyrodniczego w Popielnie
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dot. wykonania modernizacji dwóch budynków w Popielnie. 2. Zamówienie nie zostało podzielone na części (zamówienie udzielane jest w częściach). 3. Nadzór inwestorski dotyczy całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanego projektu budowlanego oraz obejmuje wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953) i umowy z wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności: a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem, warunkami pozwolenia na budowę/zgłoszeniem, umową, przepisami prawa, obowiązującymi normami państwowymi, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej, b) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, c) sprawdzanie, jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, d) a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania, e) sprawdzanie, odbiór (częściowy/końcowy) robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, przewodów kominowych oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania, f) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, g) udział w przekazaniu placu budowy, h) na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy, i) w uzasadnionych przypadkach żądanie przerwania wykonywania robót budowlanych oraz zabezpieczenia już wykonanych robót budowlanych, w szczególności, gdy wykonywanie robót zagraża życiu lub zdrowiu lub roboty są wykonywanie niezgodnie z umową, j) wnoszenie zastrzeżeń dotyczących realizacji wykonywanych robót budowlanych, k) zatwierdzanie protokołów odbioru robót, l) niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o katastrofie budowlanej, m) ocena przedstawionego przez Wykonawcę uzasadnienia faktycznego i prawnego w przypadku zmiany umowy dotyczącej realizacji dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, w szczególności, czy dodatkowe roboty nie są objęte zamówieniem podstawowym, n) są niezbędne do prawidłowego wykonania robót budowlanych, a zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, oraz czy zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, o) przygotowanie dokumentacji do ewentualnego postępowania sądowego lub ekspertyzy, p) zatwierdzanie i kontrolowanie, jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, q) organizowanie odbioru nadzorowanych robót budowlanych, r) informowanie Zamawiającego o wadach dokumentacji w trakcie wykonywania robót budowlanych i konieczności wystąpienia przez Zamawiającego do projektanta o usunięcie nieprawidłowości w terminach umożliwiających ich usunięcie, s) kontrola wyrobów budowlanych, instalacji, urządzeń i dostaw przewidzianych przez wykonawcę robót budowlanych do wbudowania, a także dokumentów jakości, deklaracji zgodności i certyfikatów, t) sprawdzanie zgodności dostaw urządzeń i sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na te urządzenia oraz ich świadectw pochodzenia, u) kontrola sposobu składowania i przechowywania wyrobów budowlanych, v) dołożenie wszelkich starań w celu zapewnienia terminowego zakończenia robót budowlanych, w) kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz terminowości ich wykonania, x) ocena i weryfikacja propozycji wykonania robót zamiennych przedstawionej przez wykonawcę robót, y) nadzór nad montażem i utrzymaniem w należytym stanie tablic informacyjnych, z) udział, jako doradca podczas ewentualnych kontroli Inspektora Nadzoru Budowlanego lub innych uprawnionych organów, aa) zapobieganie zdarzeniom mogącym prowadzić do powstania roszczeń wykonawcy robót w stosunku do Zamawiającego, bb) wstrzymanie robót wykonywanych w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu ludzi, zagrażający środowisku naturalnemu lub z niedbalstwem, cc) dopilnowanie zabezpieczenia przez wykonawcę robót terenu budowy w przypadku odstąpienia od wykonania robót budowlanych, dd) rozliczenie robót budowlanych w przypadku odstąpienia od jego realizacji przez wykonawcę, ee) sprawdzenie oraz zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej a następnie dostarczenie jej Zamawiającemu w formie ustalonej z Zamawiającym, ff) sporządzanie dokumentacji z odbioru robót budowlanych, gg) bieżące dokonywanie przeglądów terenu budowy pod względem bezpieczeństwa prowadzonych robót, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego oraz sporządzenie informacji z kontroli do wiadomości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych, hh) sporządzania Raportu Milowego, zawierającego opis postępu robot, określenie poziomu jakości robót, powstałe problemy i propozycje ich rozwiązania, oświadczenie o uzyskaniu od wykonawców robót dokumentów dotyczących zastosowanych materiałów przed ich wbudowaniem, fotografie dokumentujące postęp robót oraz korespondencje z Zamawiającym, a także potwierdzenie innych czynności opisanych w pkt 1) - 3) po wykonaniu części robót, zgodnie z §5 umowy. 4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie nadzorował budowę w trakcie jej realizacji w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru nie rzadziej jednak niż 1 raz w tygodniu oraz na wezwanie Kierownika budowy lub Zamawiającego (w przeciągu 24 godzin od wezwania). 5. Rozliczenie wykonanej usługi - ryczałtowe, płatność w częściach za każde zadanie do zrealizowania zamówienia. 6. Zamawiający, zgodnie z projektem, wskazuje zadania do realizacji zamówienia w zakresie usługi nadzoru inwestycyjnego: a. Zadanie nr 1 Wykonanie termomodernizacji budynku szkolnego Popielno obiekt 22, 2. b. Zadanie nr 2 Wykonanie termomodernizacji budynku Muzeum Przyrodniczego w Popielnie. Zadania 1 i 2 mogą być realizowane w tym samym okresie czasowym. 7. Zamawiający będzie zobowiązany do zapewnienia i udostępnienia pełnego dostępu na terenu budowy tj. budynku szkolnego i Muzeum Przyrodniczego, zaplanowanych do wykonania termomodernizacji. 8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 9. Mając na uwadze czynności wykonywane przez inspektorów nadzoru tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), które zasadniczo nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy, gdyż osoby wykonujące tego rodzaju usługi są samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie, także w tym rozumieniu, że same wyznaczają sobie zadania i same te zadania realizują, Zamawiający nie stawia wymagań określonych art. art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp. Klauzule społeczne: 1. Oferty złożone w postępowaniu muszą zawierać deklarację spełnienia KLAUZULI SPOŁECZNEJ. 2. W celu spełnienia w/w klauzuli Wykonawca oświadcza, iż do realizacji zamówienia, przez cały okres trwania umowy, będzie zatrudniać: co najmniej jedną osobę z poniższych grup: o osobę niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076, 1925, 2192, 2354, z 2019 r. z poz. 730). lub o osobę bezrobotną skierowaną z Urzędu Pracy, lub o osobę młodocianą w celu przygotowania zawodowego, lub o osobę, o której mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym z 13 czerwca 2003r. (Dz. U. 2019 nr poz. 217, 730 z późn. zm.) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 3. Wykonawca może zatrudniać większą ilość osób z powyżej wskazanych grup. Natomiast, spełnienie warunku dot. zatrudnienia jednej osoby w okresie realizacji zamówienia. Zatrudniona osoba może wykonywać czynności: administracyjne lub księgowe lub inne pomocnicze na rzecz realizowanego przez Wykonawcę zamówienia. Zatrudnienie w wymiarze adekwatnym do wykonywania przedmiotowego zamówienia. 4. Na etapie wyboru oferty warunek weryfikowany będzie na podstawie oświadczenia Wykonawcy. W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty wypełnionego załącznika nr 7 do SIWZ. Wykonawcy, którzy złożą ofertę bez deklaracji spełnienia klauzuli społecznej - zostaną jednokrotnie wezwani do uzupełnienia dokumentu. 5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia zgodnie z punktem 2), traktowane będzie na równi z niespełnieniem przez Wykonawcę ww. wymogu. 6. Na etapie podpisania umowy Wykonawca musi przedstawić wiarygodne dokumenty potwierdzające spełnienie postawionego warunku - dot. osoby planowanej do zatrudnienia, zgodnie ze złożoną ofertą. 7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, że Wykonawca nie zatrudnia do realizacji zamówienia zadeklarowanej w ofercie osoby, Zamawiający wezwie Wykonawcę do udostępnienia do wglądu dowodów jej zatrudnienia (umowa o pracę, potwierdzenie zapłaty wymaganych podatków i składek związanych z zatrudnieniem danej osoby/osób) wraz z dokumentami potwierdzającymi status tej osoby/osób (dot. tylko osoby/osób z niepełnosprawnością). 8. Na etapie realizacji umowy Wykonawca musi składać łącznie z każdą fakturą, oświadczenie o wywiązaniu się przez Wykonawcę z przyjętego na siebie zobowiązania. 9. W przypadku niezłożenia przez wykonawcę, łącznie z fakturą, oświadczenia i/lub dokumentów potwierdzających spełnienie klauzuli społecznej, Zamawiający jednorazowo wezwie do uzupełnienia dokumentu. 10. W przypadku nieuzupełnienia oświadczenia/dokumentów wskazujących na świadome uchylanie się od ich złożenia lub odmowy wglądu w dokumentację pracowniczą, Zamawiający zastrzega prawo naliczanie kar. Przypadki, sposób i wysokość kar umownych wynikających z niewywiązywania się z realizacji klauzuli społecznej został opisany we wzorze Umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ). 11. W ramach czynności kontrolnych, prowadzonych w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający/Podmiot Publiczny jest uprawniony w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 12. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu następujące dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w punkcie 2): a) oświadczenie Wykonawcy dotyczące wymagań określonych przez Zamawiającego w punkcie 2), w związku z treścią art. 29 ust. 4 pkt 1-4 ustawy Pzp zawierające dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, informację o zatrudnieniu do realizacji zamówienia określonej w punkcie 2) grupy osób (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) w liczbie wymaganej przez Zamawiającego, podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. 13. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia do realizacji zamówienia osoby wskazanej w punkcie 2) Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej Umowie (Załącznik nr 5 do SIWZ). 14. Wymagany czas zatrudnienia: okres realizacji przedmiotu zamówienia w ramach zawartej umowy z Wykonawcą

CPV: 71520000-9,71631300-3,71700000-5

Dokument nr: 633493-N-2019, PN/K/U/1/MB

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.pan.olsztyn.pl/index.php/uslugi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-16, godzina: 08:45,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-11-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-11-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału dot. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału dot. sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i posiadają uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie ich wydania, (jeżeli dotyczy) tj. Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i posiadają uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie ich wydania, (jeżeli dotyczy) tj. Dysponuje zespołem osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, który będzie realizował zamówienie: a) Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej (jedna osoba) - minimalne wymagania: ? posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo Budowlane. W przypadku, gdy osoba wskazana będzie posiadała uprawnienia wydane na podstawie wcześniej wydanych obowiązujących przepisów to winna wykazać, że posiadają uprawnienia budowlane w w/w specjalności. ? posiada minimum 5 letnie doświadczenie w kierowaniu i/lub nadzorowaniu robotami konstrukcyjno-budowlanymi. (5 lat rozumiane jest, jako 60 miesięcy) a) Inspektor nadzoru branży sanitarnej (jedna osoba) - minimalne wymagania: ? posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji sieci i urządzeń cieplnych, sieci i instalacji wentylacyjnych, sieci i instalacji gazowych, sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo Budowlane. W przypadku, gdy osoba wskazana będzie posiadała uprawnienia wydane na podstawie wcześniej wydanych obowiązujących przepisów, to winna wykazać, że posiadają uprawnienia budowlane w zakresie sieci i instalacji sanitarnych. ? posiada minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu i/lub nadzorowaniu robotami sanitarnymi. (3 lata rozumiane jest, jako 36 miesięcy) b) Inspektor nadzoru branży elektrycznej (jedna osoba) - minimalne wymagania: ? posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych, bez ograniczeń, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo Budowlane. W przypadku, gdy osoba wskazana będzie posiadała uprawnienia wydane na podstawie wcześniej wydanych obowiązujących przepisów to winna wykazać, że posiadają uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych. ? posiada minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu i/lub nadzorowaniu robotami elektrycznymi. (3 lata rozumiane jest, jako 36 miesięcy) Zamawiający dopuszcza, żeby jeden z członków zespołu posiadał dwa różne uprawnienia z opisanych w pkt. a-c). Wobec powyższego, zespół inspektorów nie może liczyć mniej niż 2 osoby.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Oświadczenie składane wraz z ofertą i jego zakres: Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zawierające w szczególności informacje: 1) o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 uPzp, 2) o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 8 uPzp. Szczegółowy zakres wymaganych informacji, które powinno zawierać ww. oświadczenie wskazany jest we wzorze zawartym w Załącznikach nr 2, 2a i 3 do SIWZ. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum), oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający/ Podmiot Publiczny od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zmianami). 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów (poniżej wskazanych dokumentów nie należy składać z ofertą - od pkt 4): 4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia: 4.1 Wykonawca w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 (w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 15) oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 uPzp zobowiązany będzie złożyć: 4.1.1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku, gdy wykonawca, inny podmiot lub podwykonawca prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, ww. zaświadczenia lub inne dokumenty, winny dotyczyć zarówno spółki cywilnej, jak i każdego z jej wspólników. 4.1.2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku, gdy wykonawca, inny podmiot lub podwykonawca prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, ww. zaświadczenia lub inne dokumenty, winny dotyczyć zarówno spółki cywilnej, jak i każdego z jej wspólników. 4.1.3. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. W przypadku, gdy wykonawca, inny podmiot lub podwykonawca prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, oświadczenie winno dotyczyć zarówno spółki cywilnej, jak i każdego z jej wspólników. Wykonawca, w tym zakresie, składa oświadczenie własne. 4.1.4. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). W przypadku, gdy wykonawca, inny podmiot lub podwykonawca prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, oświadczenie, winno dotyczyć zarówno spółki cywilnej, jak i każdego z jej wspólników. Wykonawca, w tym zakresie, składa oświadczenie własne. 4.A. Wymogi szczególne w zakresie dokumentów dotyczących innego podmiotu żądane od Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej: W przypadku, gdy Wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów dotyczących tych podmiotów: a) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. b) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. c) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. d) Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). Niemniej jednak, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 4.B. Wymogi szczególne w zakresie dokumentów dotyczących konsorcjum a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum), dokumenty wymienione w pkt 4 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. b) W zakresie nieuregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 5. Dokumenty wymagane od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 5.1 Jeżeli wykonawca, inny podmiot na sytuacji lub zdolnościach, którego wykonawca polega w celu spełnienia warunków w postępowaniu lub podwykonawca wskazany przez niego w ofercie niebędący innym podmiotem, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 5.1.1. pkt VII.4.1.1 i 4.1.2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca, inny podmiot na sytuacji lub zdolnościach, którego wykonawca polega w celu spełnienia warunków w postępowaniu lub podwykonawca wskazany przez niego w ofercie niebędący innym podmiotem, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, które winny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.2 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca, inny podmiot na sytuacji lub zdolnościach, którego wykonawca polega w celu spełnienia warunków w postępowaniu lub podwykonawca wskazany przez niego w ofercie niebędący innym podmiotem, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. VII.4.1.1 i 4.1.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, innego podmiotu na sytuacji lub zdolnościach, którego wykonawca polega w celu spełnienia warunków w postępowaniu lub podwykonawcy wskazanego przez niego w ofercie niebędącym innym podmiotem, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. VII, VIIA, VIIB sporządzone w języku obcym wykonawca zobowiązany będzie złożyć wraz tłumaczeniem na język polski. 6. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14, 16-20 oraz ust. 5 pkt. 8 uPzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na ww. podstawie. 7. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 uPzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiając zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 8. Wymogi szczególne w zakresie dokumentów dotyczących konsorcjum - w przypadku opisanym w Rozdz. VIa i VII: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum), dokumenty wymienione w Rozdz. VII pkt 1 i 4 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty wskazane w Rozdz. VI pkt 3 składa ten Wykonawca - członek konsorcjum, który wykazuje spełnienie odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dokument potwierdzający spełnianie warunku: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa powyżej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W zakresie spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający za spełniających ten warunek uzna również Wykonawców, którzy polegać będą na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykaz osób przygotowany wg Załącznika nr 6 do SIWZ, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie o grupie kapitałowej: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, co inni wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 58,00
Doświadczenie Inspektora 42,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.