Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3477z ostatnich 7 dni
15832z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup energii

Przedmiot:

Zakup energii

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
ul. Fredry 8
87-100 Toruń
powiat: Toruń
Telefon: 56 62 12 300 lub 308 Fax: 56 62 12 302
zamowienia@wfosigw.torun.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zakup energii na potrzeby budynku WFOŚiGW w Toruniu przy ul. Fredry 8
w Toruniu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r."
I. Przedmiot zamówienia:

1.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii na potrzeby budynku WFOŚiGW w Toruniu przy ul. Fredry 8 w Toruniu w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.
1.2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

1) 09310000-5 Elektryczność;

1.3. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi, w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 29 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną.
1.4. Zamawiający informuje, że aktualnie posiada zawartą umowę kompleksową sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnienia świadczenia usług dystrybucji, która obowiązuje do dnia 31 grudnia 2019 roku.
1.5. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do:

a) Powiadomienia właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz o planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży elektrycznej;
b) Reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego podczas procesu zawierania Umów Dystrybucyjnych, w tym podpisania i złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku o zawarcie Umowy Dystrybucyjnej;
c) Wystąpienia do Operatora Sieci Dystrybucyjnej z wnioskiem o zmianę nabywcy, odbiorcy, płatnika, danych adresowych ppe, grupy taryfowej, mocy umownej podczas realizacji umowy na wcześniejszy wniosek Zamawiającego;

1.6. Umowa podpisana zostanie na czas określony od dnia 01.01.2020 r. do dnia
31.12.2021 r.
1.7. Punkt poboru WFOŚiGW w Toruniu przy ul. Fredry 8, 87-100 w Toruń.

a) Numer PPE: PL 0037 9100 2381 7935,
b) Grupa taryfowa: C12a,
c) Moc umowna: 25 kW,
d) Zabezpieczenie przedlicznikowe: 50 A.

1.8. Szacowane miesięczne zużycie energii czynnej:

a) szczytowej: 1.527 kWh,
b) pozaszczytowej: 4.044 kWh,

co w okresie objętym zamówieniem 24 miesięcy daje szacunkowe zużycie energii czynnej rzędu:

a) szczytowej: 36.648 kWh
b) pozaszczytowej: 97.056 kWh

Odbiorca zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości zamawianej energii.

CPV: 09310000-5

Składanie ofert:
V. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy przesłać do godziny 10:00 dnia 09.12.2019 r. na kompletnym formularzu ofertowym e-mailem na adres: zamowienia@wfosigw.torun.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie WFOŚiGW w Toruniu, ul. Fredry 8, 87-100 Toruń lub przesłać pocztą na w/w adres. Pod uwagę brana będzie data wpływu do sekretariatu WFOŚiGW w Toruniu.

Wymagania:
III. Sposób wykonania oferty:
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione
do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy umocowanie osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z publicznie dostępnych rejestrów, wówczas do złożonej oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.
3. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie
do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
6. Na ofertę składają się:

1) formularz ofertowy (wzór zał. nr 1);
2) jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;
3) odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej - dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualna koncesja wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót energią elektryczną, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
5) oświadczenie, że posiada zawartą Generalną Umowę Dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Energa Operator S.A.

7. Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 5 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IV. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1. W Formularzu ofertowym (załącznik nr 1) Wykonawca określi wartość netto i brutto za zakup energii elektrycznej na potrzeby budynku WFOŚiGW w Toruniu przy ul. Fredry 8 w Toruniu z szacowanym rocznym zużyciem energii czynnej:

a) szczytowej: 36.648 kWh,
b) pozaszczytowej: 97.056 kWh

przy mocy umownej w wysokości 25 kW z uwzględnieniem cen jednostkowych określonych w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2) w grupie taryfowej C12a w okresie 24 miesięcy.
2. Określona przez Wykonawcę cena ofertowa brutto musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Cena oferty netto i brutto musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ceny jednostkowe za kWh muszą być wyrażone
w złotych polskich z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
4. Cena powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie.
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:
Wykonawca wykaże, że posiada:

1) uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, tj. posiada aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót energią elektryczną,
2) zawartą Generalną Umowę Dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Energa Operator S.A.,

VII. Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca winien przedstawić w celu potwierdzania, że spełnia warunki udziału w postępowaniu:
W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w pkt VI:

1) Wykonawca przedłoży wraz z ofertą aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót energią elektryczną,
2) Wykonawca przedłoży oświadczenie, że posiada zawartą Generalną Umowę Dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Energa Operator S.A.

VIII. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:
Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
- cena 80%,
- posiadanie stałego punktu obsługi klienta w miejscowości, w której znajduje się siedziba Zamawiającego: 20%.

Przez stały punkt obsługi klienta rozumie się lokal użytkowy, w którym w całości i wyłącznie prowadzona jest obsługa klientów i kontrahentów.

IX. Inne informacje:
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy winien:

1) Przedstawić Zamawiającemu dokument, że osoba/osoby, które będą podpisywały umowę posiadają prawo do reprezentowania Wykonawcy, o ile wcześniej takiego dokumentu nie złożył;
2) Umowę regulującą współpracę - w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przy czym termin na jaki została zawarta umowa konsorcjum nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia;
3) Przesłać drogą elektroniczną dane niezbędne do wpisania w preambule umowy;
4) Przekazać Zamawiającemu informacje dotyczące osób upoważnionych do kontaktów w ramach realizacji umowy.

2. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami, w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
5. Zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
6. Oferta złożona przez Wykonawcę nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, jego oferta zostanie odrzucona.

Kontakt:
II. Kontakt w sprawie zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Damian Kurlenda,
tel. 56 62 12 313, e-mail: damian.kurlenda@wfosigw.torun.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.