Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
772z dziś
4280z ostatnich 7 dni
16868z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbiórka budynku

Przedmiot:

Rozbiórka budynku

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Biblioteka Publiczna Gminy Złotniki Kujawskie
ul. Powstańców Wielkopolskich 1
88-180 Złotniki Kujawskie
powiat: inowrocławski
Telefon: 52-35-17-121
kontakt@zlotniki.naszabiblioteka.com
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Złotniki Kujawskie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynku po przedszkolu w miejscowości Złotniki Kujawskie.
Teren, na którym zlokalizowany jest budynek przeznaczony do rozbiórki znajduje się na obszarze działki nr
163/10 w miejscowości Złotniki Kujawskie, Gmina Złotniki Kujawskie. Powierzchnia użytkowa wynosi 210 m2, a
kubatura 2 2 0 0 m3. Obiekt częściowo podpiwniczony.Ściany fundamentowe i nadzienia z cegły pełnej na zaprawie wapiennej. Część
ścian wewnętrznych i zewnętrznętrznych tzw." peca" / gliniane z wypełniaczami pochodzenia organicznego/. Strop nad parterem
drewniany belkowy. Strop nad piwnicą : sklepienie ceglane odcinkowe , schody zewnętrzne i do piwnicy ceglane , schody wewnętrzne
drewniane. Dach konstrukcja drewniana, płatwinowo -kleszczowa bez docieplenia, pokrycie dachu płytą azbestowo-cementową..
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana , część okien wymieniono na PCV. Budynek wyposażony w instalacje : elektryczną , wodno -
kanalizacyjną, ogrzewania piecowe.
Wymiary gabarytowe budynku:
- wysokość 7,80 m
- powierzchnia zabudowy 210,00 m2
- kubatura 2200,00 m3
Zakres robót obejmuje:
- demontaż instalacji elektrycznej i sanitarnej - 1kpl
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej- 1 kpl
- rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łat lub płatwi drewnianych;
gąsiory - nie nadające się do użytku- 427,600 m2
- utylizacja płyt azbestowo-cementowych -7,697 t.
- rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste - 427,600 m2.
- rozebranie obiektu wg obmiarów konstrukcji zewnętrznych ścian - 2169,000 m3
- rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - 46,900 m3
- załadowanie gruzu koparko -ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody
samozaładowcze- 690,200 m3
- wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku
samochodemsamowyładowczym na odległość 1 kilometra - 690,200m3
- wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku I wyładunku
samochodemsamowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km krotnośc =5 - 690,200m3
-zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10m w gruncie
kat.I-III-126,200m3
- zagęszczeni nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat.I-III - 126,200m3
2.Szczegółowy zakres robót zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
Dokumentacja fotograficzna obiektów w załączeniu, projekt budowlany rozbiórki.
UWAGA:
Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie przyszłej rozbiórki celem zdobycia wszelkich
informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót budowlanych, gdyż
wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub
pominięciem elementów niezbędnych do wykonania zamówienia.
3.Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania ofertowego muszą być wykonywane zgodnie z
przepisami prawa, w tym prawa budowlanego, Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną.

Dokument nr: 271.1.11.2019

Otwarcie ofert: 3. Oferty zostaną otwarte dnia:10.12 .2019r., o godz. 11:10
w siedzibie zamawiającego
Biblioteka Publiczna Gminy Złotniki Kujawskie
ul. Powstańców Wielkopolskich 1
88-180 Złotniki Kujawskie
I piętro

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać do dnia: 10.12.2019r., do godz. 11:00
w siedzibie zamawiającego
Biblioteka Publiczna Gminy Złotniki Kujawskie
ul. Powstańców Wielkopolskich 1
88-180 Złotniki Kujawskie
I piętro
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i
wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.12.2019r.

Wymagania:
III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
zamawiający uzna dysponowanie 1 osobą mającą uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno - budowlanej.
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca udokumentuje wykonanie, tj. zakończenie
(rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- jednej roboty budowlanej polegającej na rozbiórce budynku
oraz załączy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca
wykonania - zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone za które można przyjąć
referencje, rekomendacje, listy polecające oraz inne dokumenty wystawione przez Zamawiających na
wskazane roboty. (W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie).
IV. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
A.1)Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 1
A.2) Oświadczenia dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania z wykorzystaniem wzoru -
Załącznik nr 2
A.3) Oświadczenia dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu z wykorzystaniem wzoru -
Załącznik nr 3

A.4) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie
wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
A.5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy są one
zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.
Wykonawcy winni udokumentować dysponowanie 1 osobą zdolną do wykonywania zamówienia
mającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjnobudowlanej
(1 osoba ) - Załącznik nr 4
A.6) posiadania wiedzy i doświadczenia,
warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca udokumentuje wykonanie, tj. zakończenie
(rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie:
- no najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na rozbiórce budynku
oraz załączy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie z podaniem rodzaju, wartości , daty i miejsca
wykonania - zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone za które można przyjąć
referencje, rekomendacje, listy polecające oraz inne dokumenty wystawione przez Zamawiających na
wskazane roboty. (W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie).
UWAGA:
1. Dokumenty wymienione w pkt. IV: A5, A6. nie są dołączane do oferty.
2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu
Ofertowym.
V. Termin związania ofertą
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą
zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym
zamawiającego.
VI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Przygotowanie oferty:
1)Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
2)Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi składający ofertę.
3)Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób
uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz
przepisami prawa.
4)Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego
pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
5)Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty,
o których mowa w treści niniejszym zapytaniu ofertowym.
6)Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego
wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
7)Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej
ofertę.
3. Sposób zaadresowania oferty:
1)Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

2)Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany
w punkcie I niniejszego zapytania ofertowego i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy
oraz oznaczone w sposób następujący:
Zamknięta koperta zawierająca ofertę powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczona
napisem: ,,Oferta na rozbiórkę budynku po przedszkolu w miejscowości Złotniki
Kujawskie" nie otwierać przed 10.12.2019r. godz. 11:00
3)Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania
koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
VIII. Opis sposobu obliczenia ceny
Cena ma charakter ceny ryczałtowej. Wykonawca kalkuluje cenę na podstawie załączonych dokumentów
stanowiących opis przedmiotu zamówienia. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty należy określić z należyta starannością , na podstawie przedmiotu
zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z
zakresu usługi, niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki
wpływające na ostateczną cenę. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN
cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. Cena może być tylko
jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. Cenę za wykonanie
przedmiotu zamówienia należy przedstawić w ,,Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do
niniejszego zapytania ofertowego. W celu rozliczenia wykonanych robót zostanie zastosowane
wynagrodzenie ryczałtowe.
W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę cena łączna.
Rozliczenie nastąpi fakturą końcową po wykonaniu zamówienia i podpisaniu protokołu wykonania
rozbiórki, płatność w ciągu 21 dni.
IX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Kryterium oceny ofert:
1.1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium: cena brutto oferty - 100%.
1.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
1.3. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów - 100. Pozostałym ofertom przypisana
zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza liczba punktów. Ich wartość punktowa zostanie
przeliczona według następującego wzoru matematycznego:
Cena - 100%
Cena oferowana najniższa spośród złożonych ofert na dane zadanie
Cena = --------------------------------------------------------------------------------------------------- - x 100pkt x 100%
Cena badanej oferty
1.5. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert
dodatkowych. Termin złożenia ofert dodatkowych zostanie wyznaczony przez zamawiającego.
1.6. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących
treści złożonej oferty.
1.8. Zamawiający powiadomi faksem lub drogą elektroniczną lub listownie (za potwierdzeniem odbioru) o
wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, lub drogą elektroniczną.
1)Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał Zapytanie
ofertowe nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).
2)Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynie do zamawiającego później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3)Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2),
po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego
bez rozpoznania.
4)Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano Zapytanie Ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie
internetowej https://.zlotniki.naszabiblioteka.com
5)Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do
zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
XII. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w każdym czasie bez podawania
przyczyn i bez wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

Kontakt:
XI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania jest Iwona Antosz-Świcarz pod nr tel. 52 35 17 121 lub 517060021 e-mail:
kontakt@zlotniki.naszabiblioteka.com

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.