Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4165z ostatnich 7 dni
16142z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Montaż wolnostojących kolektorów słonecznych (paneli fotowoltaicznych)

Przedmiot:

Montaż wolnostojących kolektorów słonecznych (paneli fotowoltaicznych)

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: FOTOWOLTAIKA BOĆWINKA SP. Z O.O
ul. Smętka 1/1
11-500 Giżycko
powiat: giżycki
507696192
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221589
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Giżycko
Wadium: 70 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Montaż wolnostojących kolektorów słonecznych (paneli fotowoltaicznych) o mocy do 1MW, wraz z infrastrukturą techniczną: utwardzeniem terenu, kontenerową stacją transformatorową
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest montaż wolnostojących kolektorów słonecznych (paneli fotowoltaicznych) o mocy do 1MW, wraz z infrastrukturą techniczną: utwardzeniem terenu, kontenerową stacją transformatorową.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór wykonawcy montażu wolnostojących kolektorów słonecznych (paneli fotowoltaicznych) o mocy do 1MW, wraz z infrastrukturą techniczną: utwardzeniem terenu, kontenerową stacją transformatorową.
Przedmiot zamówienia
2. Przedmiotem zamówienia jest:
o Wykonanie kompletnej elektrowni fotowoltaicznej - dostawa i montażu urządzeń infrastruktury technicznej wykorzystujących promieniowanie słoneczne do produkcji energii elektrycznej (moduły fotowoltaiczne o mocy co najmniej 0,776 MW i inwerterami prądu DC/AC, montowane na gruncie, połączenia wewnętrzne),
o Budową stacji transformatorowej 15kV/0,4kV zgodnie z wymaganiami Operatora OSD.
o Wykonanie przyłącza energetycznego do słupa sterowanego radiowo. Zgodnie z wymaganiami OSD będzie ona musiała być wyposażona w telemechanikę i układ pomiarowo-rozliczeniowy zgodnie z warunkami przyłączenia (załącznik nr 6 dokumentacja techniczna),
o Projekt jest przygotowany do realizacji w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej (załącznik nr 6 dokumentacja techniczna).
o Miejsce realizacji inwestycji: Działka nr 190/1 położona w miejscowości Żywki w gminie Kruklanki, powiat giżycki.
o Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 6 dokumentacja techniczna do niniejszego zapytania.

CPV: 09332000-5

Dokument nr: 1221589, 1/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 23-12-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej dostarczonej osobiście, lub za pośrednictwem poczty / kuriera. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w formie listu elektronicznego.
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisaną następująco: ,,Oferta na zapytanie nr 1/2019"
3. Kopie dokumentów powinny zostać opatrzone napisem ,,Za zgodność z oryginałem" i podpisem osoby uprawnionej do składania oferty. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia.
4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.12.2019r. w siedzibie Zamawiającego - ul. Smętka 1/1, 11-500 Giżycko. Oferty, które dotrą po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
5. Na kopercie umieścić należy w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu nazwę wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi).
6. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiana oraz wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: giżycki Miejscowość: Żywki
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Termin realizacji zamówienia: nie dłużej niż do 30.06.2020 r.
2. Z dniem zakończenia wszelkich prac i zgłoszeniem ich do odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą i uzyskanie potwierdzenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej o możliwości świadczenia usługi dystrybucyjnej.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek, zdolności technicznej i zawodowej, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku tj. oświadczenia o posiadaniu, wymaganej przy realizacji niniejszego zamówienia zdolności technicznej i zawodowej (oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym - zał. 1 do ZO) oraz aby wykonawca wykazał, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym w tym okresie: co najmniej 1 dostawę polegającej na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niż 0,7MW, a dostawa ta została wykonana należycie; Ocena braku podstaw do wykluczenia wykonawcy zostanie dokonana na podstawie wykazu robót złożonego przez Wykonawcę - wzór stanowi załącznik nr 3 do ZO.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek, zdolności technicznej i zawodowej, Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunku tj. oświadczenia o posiadaniu, wymaganej przy realizacji niniejszego zamówienia zdolności technicznej i zawodowej (oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym - zał. 1 do ZO) oraz aby wykonawca wykazał, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje:
o 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
o 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
o 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
o 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne D uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru;
o 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji;
Ocena braku podstaw do wykluczenia wykonawcy zostanie dokonana na podstawie wykazu osób złożonego przez Wykonawcę - wzór stanowi załącznik nr 4 do ZO.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
2) Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający żąda, złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunku tj.:
a) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 3 000 000,00 PLN , w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert .
b) opłacona polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej odpowiedzialność za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o sumie gwarancyjnej w wysokości co najmniej 3 000 000,00 PLN - kopia aktualnej polisy OC.
c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
Dodatkowe warunki
Wymagania dotyczące wadium
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:
70 000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone w jednej z następujących form:
1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 32 1140 2004 0000 3702 7677 4200, tytułem: ,,Wadium - zapytanie ofertowe nr 1/2019",
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą.
4. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na poniższych zasadach:
1) wszystkim Wykonawcom, którzy je wnieśli niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po wniesieniu przez Wykonawcę wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania,
3) niezwłocznie, na wniosek każdego Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
5. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6. Wykonawca, który nie wykaże spełnienia wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu (tj. nie załączy stosownych załączników i oświadczeń) bądź nie spełni warunków udziału w postępowaniu bądź przedstawi nieprawdziwe informacje zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu.
7. W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzuceniem oferty Wykonawcy, nie przysługują mu środki ochrony prawnej.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które ustala się w wysokości 5% ceny ofertowej (brutto).
2. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancji bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
3. Zabezpieczenie musi być wniesione - pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od zawartej umowy i zatrzymania wadium - nie później niż w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 32 1140 2004 0000 3702 7677 4200,
5. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca zabezpieczenie należytego wykonania umowy, musi wskazywać jako Beneficjenta gwarancji - Zamawiającego oraz zawierać jednoznaczne zapisy potwierdzające, iż jest nieodwołalna i bezwarunkowa, w odniesieniu do prawa Zamawiającego do egzekwowania należności bez zwłoki tzn. zapewniać, że płatność z gwarancji nastąpi na każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu dokumentu gwarancji.
7. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 14 dni od dnia podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót.
Pełna treść Zapytania ofertowego stanowi załącznik.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Kompletna oferta obejmuje:
1) Formularz ofertowy (załącznik nr 1).
2) Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym - (załącznik nr 2 do zapytania).
3) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków.
4) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne)
5) Wykaz wykonanych robót,- zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania.
6) Wykaz Osób - zgodnie z załącznikiem nr 4 do zapytania
7) Aktualną polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej odpowiedzialność za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy , o sumie gwarancyjnej w wysokości co najmniej 3 000 000,00 PLN
8) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert (w wysokości co najmniej 3 000 000,00 PLN)
9) Tabelę równoważności (wg wzoru własnego) zawierającą specyfikację techniczną wykazującą równoważność oferowanych materiałów, elementów, urządzeń i systemów - jeśli Wykonawca oferuje rozwiązania równoważne.
10) Symulację oferowanego zestawu uwzględniającą oferowana konfigurację urządzeń i lokalizację, zgodnie z II.8, II.9 ZO
11) Dokumentację techniczną zawierającą informacje o oferowanych produktach i materiałach, przewidzianych do zastosowania urządzeniach i elementach, wskazująca na ich parametry jakościowe oraz elementy zapewniające bezpieczeństwie eksploatacji, umożliwiające ocenę możliwości wykonania zamówienia i rzetelne dokonanie oceny oferty, zgodnie z przyjętymi wymaganiami i kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej.
12) Dokument zawierający warunki gwarancji producenta lub jego przedstawiciela, w odniesieniu do oferowanych urządzeń - modułów, inwerterów i konstrukcji wsporczej (,,systemu montażowego").
13) Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika - oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię; Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.
14) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców - podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność kopii.
15) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, do oferty muszą zostać załączone dokumenty, odnoszące się do każdego z wykonawców wspólnie składających ofertę, podpisanych przez osoby uprawnione do ich reprezentowania (dotyczy zał. Nr 2 do ZO, zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne).
16) Dokument potwierdzający wniesienia wadium - zgodnie z wymaganiami określonymi w dziale VIII. W przypadku wadium wnoszonego w formie pieniężnej - kopia dokonanego przelewu, w odniesieniu do wadium składanego w innej dopuszczonej formie - oryginał gwarancji wadialnej.
Pełna treść listy Kompletnej oferty znajduje się w dołączonym załączniku Zapytanie ofertowe.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena(K1) - 60 %
Parametry jakościowe (K2) - 40 %
Łącznie - 100%
2. Kryterium 1 - Cena netto oferty - waga kryterium 60 pkt.
Wartość oferty najtańszej (w PLN)
K1 = -------------------------------------------------------- x 60 (max. 60 pkt.)
Wartość oferty badanej (w PLN)
Kryterium 2 - Parametry jakościowe - waga kryterium 40 pkt.
Punkty zostaną przyznane ofertom zawierającym rozwiązania o wyższych parametrach jakościowych i/lub funkcjonalnych. W kryterium tym można uzyskać maksymalnie 40 pkt jako suma przyznanych punktów w poniższych kategoriach:
a) Sposób odprowadzenia ładunków z komórki
o Front-Contact - 0 pkt
o Back-Contact - 10 pkt
b) Współczynnik temperaturowy mocy modułów:
o >= -0,37%/oC - 10 pkt
o < -0,37%/oC - 0 pkt
c) Sprawność modułów w warunkach STC.
o >= 19,5% - 5 pkt
o < 19,5% - 0 pkt
d) Konstrukcja wsporcza
o jednopodporowa - 0 pkt
o dwupodporowa - 5 pkt
e) Sposób chłodzenia inwertera.
o wymuszony - 0 pkt
o naturalny (konwekcyjny) - 5 pkt
f) Technologia transmisji danych z inwerterów.
o Transmisja po kablach sygnałowych niskoprądowych - 0 pkt
o Transmisja po kablach energetycznych - 5 pkt
UWAGA.
1. W Kryterium 2 w punkcie a) punktowane będą moduły wykonane w technologii
Back-Contact, co należy rozumieć jako brak frontowych szyn odprowadzających ładunek (ang. Bus-bars).
3. Każda oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą sumą liczby punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:
O = K1 + K2
gdzie:
O - suma punktów uzyskana przez ofertę.
K1 - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ,,Cena"
K2 - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ,,Parametry jakościowe"
4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
Wykluczenia
1. Z postępowania wyklucza się wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Ocena braku podstaw do wykluczenia wykonawcy zostanie dokonana na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę - wzór treści oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do ZO
2. Z postępowania wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
FOTOWOLTAIKA BOĆWINKA SP. Z O.O.
Adres
Smętka 1/1
11-500 Giżycko
warmińsko-mazurskie , giżycki
Numer telefonu
507696192
NIP
8451988963
Tytuł projektu
Budowa elektrowni fotowoltaicznej przez przedsiębiorstwo Foltowoltaika Boćwinka Sp. z o.o.
Numer projektu
RPWM.04.01.00-28-0265/17-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Sylwester Rećko

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.