Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
15088z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup, dostawa i montaż ławek oraz koszy

Przedmiot:

Zakup, dostawa i montaż ławek oraz koszy

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Usługi Gastronomiczno-Rekreacyjne Urszula Pinkawa
Chłopickiego 27
47-133 Jemielnica
powiat: strzelecki
510 697 711
oswald_arena@yahoo.de
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221644
Województwo: opolskie
Miasto: Jemielnica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-16 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup, dostawa i montaż ławek oraz koszy
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż ławek oraz śmietników.
Pełna treść zapytania znajduje się w załączeniu
Cel zamówienia
Pozyskanie ofert na zakup, dostawę oraz montaż ławek oraz śmietników na potrzeby realizacji projektu. Zrealizowanie projektu ,,Budowa domu opieki dla osób niesamodzielnych w Jemielnicy przez firmę Usługi Gastronomiczno-Rekreacyjne Urszula Pinkawa".
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż ławek oraz śmietników zgodnie z następującą specyfikacją:
Ławka - 10 szt.
- wysokość: 77 cm tolerancja +/-5%
- szerokość 65 cm tolerancja +/-5%
- długość 180 cm,
- ławka stalowo - drewniana z oparciem i podłokietnikami,
- elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo,
- nogi z rur o średnicy 6 cm,
- listwy drewniane świerkowe, malowane farbą akrylową lub lakierobejcą,
- 8 szt. listw: dł. 156 cm, szer. 8 cm, grub. 4 cm +/- 5% jednej listwy,
- dodatkowy metalowy płaskownik wzmacniający.
Dostępne minimum 4 kolorów drewna oraz 9 kolorów metalu. Wybór koloru nastąpi przy podpisaniu umowy ze wzornika dostarczonego przez dostawcę.
Kosz stalowo - drewniany - 3 szt.
- wysokość 81 cm tolerancja +/-5%
- szerokość 50 cm tolerancja +/-5%
- pojemność wkładu 45 litrów tolerancja +/-5%
- zamykany na zamek,
- popielnica,
- elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo,
- wkład z blachy ocynkowanej, malowany proszkowo o grubości min. 0,5 mm,
- listwy drewniane świerkowe, malowane farbą akrylową lub lakierobejcą,
- podstawa betonowa z grysu płukanego,
Dostępne minimum 4 kolorów drewna oraz 9 kolorów metalu. Wybór koloru nastąpi przy podpisaniu umowy ze wzornika dostarczonego przez dostawcę
Kosz stalowy - 3 szt.
- wysokość 89 cm tolerancja +/-5%
- szerokość 50 cm tolerancja +/-5%
- pojemność 50 litrów tolerancja +/-5%
- kosz stalowy o grubości blachy min 1 mm,
- całość ocynkowana, malowana proszkowo,
- popielnica,
- zamykana na zamek,
- podstawa betonowa z grysu płukanego,
- wkład z blachy ocynkowanej, grubość 0,5 mm,
- dwa otwory wrzutowe boczne.
Dostępne minimum 9 kolorów metalu. Wybór koloru nastąpi przy podpisaniu umowy ze wzornika dostarczonego przez dostawcę.
Nie przewiduje się płatności zaliczkowych.
Za nieterminową dostawę będą naliczane kary.
Minimalny okres gwarancji 12 miesięcy licząc od daty końcowego odbioru przedmiotów zamówienia.

CPV: 34928480-6

Dokument nr: 1221644, 6/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 16-12-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Dopuszcza się złożenie oferty osobiście, kurierem, pocztą, e-mailem. Liczy się godzina i dzień wpływu oferty, a nie dzień nadania oferty, czy też jej sporządzenia. Biuro czynne od wtorku do niedzieli w godz. 17:00-22:00. Oferta wysłana mailem nie musi być opatrzona podpisem elektronicznym.
Miejsce składania ofert:
Siedziba firmy:
Usługi Gastronomiczno-Rekreacyjne Urszula Pinkawa
ul. Chłopickiego 27
47-133 Jemielnica
Termin składania oferty 16.12.2019 r. godz. 9:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: opolskie Powiat: strzelecki Miejscowość: Jemielnica
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia w terminie do 25 dni od daty podpisania umowy

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Dodatkowe warunki
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Min. 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta.
Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane w taki sposób by umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska.
Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych lub jest niezgodna z zapytaniem.
Zamawiający ma możliwość zwrócenia się do oferenta o udzielenie wyjaśnień, jeśli:
o cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia (przez rażąco niską cenę należy rozumieć sytuację, gdy cena oferty jest niższa o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert lub niższa o co najmniej 30% od wartości wskazanej we wniosku o dofinansowanie,
i /lub
o treść oferty jest niespójna i/lub budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.
W takiej sytuacji Zamawiający może zwrócić się do Oferenta w formie mailowej o udzielenie wyjaśnień lub złożenie dowodów wyceny elementów oferty mających wpływ na wysokość ostatecznej ceny oferty. Zamawiający może odrzucić ofertę Oferenta, który w terminie 3 dni roboczych od momentu wysłania pisma (mailem na dres wskazany w formularzu ofertowym) nie złożył wystarczających wyjaśnień lub złożone wyjaśnienia są niewystarczające i cena nadal budzi wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w zapytaniu ofertowym.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega również Oferent, który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
Oferta może być wyrażona w PLN, USD lub EUR. Akceptowane będą również oferty dwuwalutowe lub trzywalutowe. Dla zapewnienia porównywalności ofert, wszystkie wyrażone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia przyjmowania ofert.
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
a) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:
- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy,
- zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków;
b) innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;
c) konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.
d) zmiany obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
e) W przypadku oczywistych omyłek pisarskich.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
- Wykonawca składa wypełniony formularz ofertowy z wymaganymi oświadczeniami (zał. nr 1 do niniejszego zapytania) wraz z specyfikacją, w której muszą się znaleźć wszystkie parametry wymagane w zapytaniu.
W ramach konkursu oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta nie posiadająca minimalnego zakresu wskazanego powyżej nie będzie brana pod uwagę podczas wyłaniania oferenta.
Oferty, które wpłyną po upływie terminu wyznaczonego w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie połowy terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.
Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego będą upubliczniane na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl. Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszego Zapytania ofertowego kierowane w formie ustnej lub drogą telefoniczną.

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Cena brutto : 100 pkt.
Ocenie podlega cena łączna brutto oferty. Maksymalna punktacja dla oferty z najniższą ceną brutto, tj. 100 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanej ceny brutto zgodnie ze wzorem: (Cena brutto najniższa / cena brutto danej oferty) * 100 pkt.
Oferta z największą łączną ilością punktów zostanie wyłoniona jako najbardziej korzystna oferta.
Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, tym samym do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą następujące oświadczenie w tym zakresie:
-- Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków postępowania przed jego zakończeniem, jak również możliwość niedokonania wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania ofertowego w każdym momencie bez podania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem zamawiającego.
INFORMACJE DODATKOWE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma; Usługi Gastronomiczno-Rekreacyjne Urszula Pinkawa
ul. Chłopickiego 27
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b,c,f RODO w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym prowadzonym w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z ,,Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020", organy uprawnione do kontroli projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz pomioty takie jak: firma dokonująca rozliczeń niniejszego projektu, biuro rachunkowe,
- Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu na potrzeby którego toczy się niniejsze postępowanie ofertowe, będą przechowywane przez okres 8 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Przewidywane zakończenie planowane jest na 31.01.2020 r. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia ww. terminu;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020", związanym z udziałem w postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
,,Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020";
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ,,Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
USŁUGI GASTRONOMICZNO-REKREACYJNE URSZULA PINKAWA
Adres
Józefa Chłopickiego 27
47-133 Jemielnica
opolskie , strzelecki
Numer telefonu
510697711
NIP
7561927413
Tytuł projektu
Budowa domu opieki dla osób niesamodzielnych w Jemielnicy przez firmę Usługi Gastronomiczno-Rekreacyjne Urszula Pinkawa
Numer projektu
RPOP.10.01.02-16-0005/16-00

Załączniki

Zapytanie 6/2019

Załącznik nr 1

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Urszula Pinkawa
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
510 697 711

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.