Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3477z ostatnich 7 dni
15832z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty zduńskie

Przedmiot:

Roboty zduńskie

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku
ul. Ostrowska 30
87-800 Włocławek
powiat: Włocławek
tel. 54 414 48 50, faks 54 414 48 84
poczta@azm.wloclawek.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Włocławek
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Roboty zduńskie w Mieszkaniowym Zasobie Gminy Miasto Włocławek zarządzanym przez Administrację Zasobów Komunalnych we Włocławku w 2020 roku."
Przedmiotem zamówienia publicznego jest realizacja na zlecenie Zamawiającego robót zduńskich w Mieszkaniowym Zasobie Gminy Miasto Włocławek zarządzanym przez Administrację Zasobów Komunalnych we Włocławku, gdzie w zakres pojedynczej roboty, zgodnie z kosztorysami inwestorskimi, oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w zależności od jej rodzaju wchodzą prace wskazane w § 1 ust. 1 wzoru umowy: W zakres pojedynczej roboty, zgodnie z kosztorysami inwestorskimi, oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w zależności od jej rodzaju, m. in. wchodzi: 1) przestawienie pieca licowanego kaflami (kwadratowymi oraz prostokątnymi), a w szczególności: a) rozebranie oblicowania; b) wyjęcie osprzętu; c) oczyszczenie, posortowanie i ułożenie materiałów nadających się do ponownego wbudowania; d) dobranie kafli; e) wyznaczenie kanałów i paleniska; f) wbudowanie typowego osprzętu; g) oblicowanie pieca i oszlifowanie kafli; h) powiązanie kafli strzemionami; i) wypełnienie przestrzeni międzyrampowych zaprawą; j) uzupełnienie cegły zwykłej, szamotowej oraz kształtowników we wskazanych ilościach; k) wywiezienie pozostałego gruzu i jego utylizacja. 2) wykonanie (postawienie) pieca licowanego kaflami, a w szczególności: a) wykonanie ścian zewnętrznych pieca; b) wiązanie kafli drutem; c) wypełnienie wnętrza kafli prostkami szamotowymi na zaprawie zduńskiej; d) wykonanie kanałów i komór pieca z cegły zwykłej i szamotowej oraz kształtek wykładzinowych; e) wbudowanie typowego osprzętu; f) ułożenie blachy przypaleniskowej. 3) wykonanie (postawienie) trzonu kuchennego ceramicznego, a w szczególności: a) wykonanie ścianek zewnętrznych pieca lub trzonu z kafli; b) wiązanie kafli drutem; c) wypełnienie wnętrza kafli prostkami szamotowymi na zaprawie zduńskiej; d) wykonanie kanałów i komór pieca lub trzonu z cegły zwykłej i szamotowej oraz kształtek wykładzinowych; e) wbudowanie i ografitowanie typowego osprzętu. Udzielanie zamówień na konkretne roboty zduńskie nastąpi na podstawie zleceń cząstkowych, w miarę potrzeb i napływających zgłoszeń, do chwili wyczerpania środków jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania wszystkich środków zabezpieczonych na realizację zamówienia. Zawarcie umowy nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy o udzielenie przez Zamawiającego zamówienia na roboty w ilości wynikającej ze wstępnego szacunku. Zamawiający przewiduje prawo opcji (polegające na powtórzeniu robót stanowiących przedmiot zamówienia) - do 20% kwoty, jaką pierwotnie zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

CPV: 45262630-6,45111220-6

Dokument nr: 633484-N-2019, ZP.271.10.2019.

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.azk.wloclawek.pl/?app=przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 2188 z późn. zm.), osobiście lub poprzez posłańca.
Adres:
Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Ostrowska 30, pokój nr 15, 87-800 Włocławek

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-23, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-01 lub zakończenia: 2020-12-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że posiada opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości min. 100 000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum 60 robót zduńskich, tożsamych z wyszczególnionymi we wzorze formularza ofertowego - dowolnie piece lub kuchnie kaflowe o kubaturze min. 0,70 m3 każde; b) dysponuje kadrą przewidzianą do realizacji zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wymienionych poniżej osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia i będą odpowiedzialne za roboty zduńskie: - minimum jednym pracownikiem posiadającym kwalifikacje zawodowe co najmniej czeladnika w rzemiośle zduńskim, zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r., poz. 1267).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP; 2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 4) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.). Wzór oświadczeń, o których mowa w pkt. 5.1 ppkt. 2-4 stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego, 2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ), 3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy, 2. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy), 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Całkowita cena oferty brutto 60,00
Rękojmia i gwarancja 34,00
Termin płatności faktury 6,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.