Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3477z ostatnich 7 dni
15832z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usług odśnieżania dachów i daszków nad wejściami do budynków

Przedmiot:

Świadczenie usług odśnieżania dachów i daszków nad wejściami do budynków

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 13-15
85-067 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
tel. 52 585 3991
sekretariat@cm.umk.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe na:
Świadczenie usług odśnieżania w sezonie 2019/2020.
2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu dachów i daszków nad wejściami do budynków w obiektach Collegium Medicum um. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy o ogólnej powierzchni 18 740,00 m2. Wykaz budynków oraz powierzchni zawarty jest w załączniku nr 1.1 do zapytania ofertowego w tabeli nr 1 i nr 2.
Usługi w ramach realizacji przedmiotu zamówienia muszą być realizowane na poniżej określonych zasadach:
Usługi w ramach realizacji przedmiotu zamówienia muszą być realizowane na poniżej określonych zasadach:
1) Wykonawca zobowiązany jest do:
a) odśnieżania chodników,
b) odśnieżania parkingów.
2) specyfikacja techniczna wykonania przedmiotu zamówienia:
a) usuwanie zwałów śniegu, oblodzeń należy wykonać za pomocą sprzętu ręcznego lub lekkiego sprzętu mechanicznego przy użyciu szczotek i lemieszy,
b) usunięty śnieg i oblodzenie należy składować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
c) hałdy śniegu nie mogą przylegać do elewacji odśnieżanego obiektu oraz nie mogą utrudniać ruchu pieszego i samochodowego. Hałdy nie mogą uniemożliwiać korzystania z wyjść ewakuacyjnych z obiektów;
d) niedopuszczalne jest odśnieżanie terenu przy użyciu ciężkich maszyn. W przypadku bardzo obfitych opadów odstąpienie od ww. zakazu musi być każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym;
e) podczas usuwania oblodzeń niedopuszczalne jest używanie środków chemicznych (soli) w pobliżu trawników, klombów, krzewów oraz drzew.
3) zakres i terminy wykonania przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca przystąpi do robót w ciągu 3 godzin od czasu zgłoszenia telefonicznego, SMS - ego lub email - ego przez Zamawiającego potrzeby odśnieżania chodników i parkingów,
b) prace będą wykonywane w czynnych obiektach i mogą być wykonywane przez cały tydzień,
c) zakres i terminy wykonywania ww. prac ustalane będą na bieżąco w zależności od potrzeb Zamawiającego, tj. ilości opadów śniegu, ilości zalegającego lodu i ilości składowanego śniegu,
d) faktycznie odśnieżona powierzchnia chodników i parkingów może być mniejsza niż wyżej wymieniona, a Zamawiający może przerwać lub ograniczyć zakres prac,

e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości metrów kwadratowych powierzchni przewidzianych do odśnieżenia,
f) Zamawiający może przerwać lub ograniczyć zakres prac odśnieżania w przypadku zmian warunków atmosferycznych.
4) pozostałe ustalenia i wymogi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
a) wszystkie uszkodzenia elewacji oraz urządzeń będących w pobliżu, wynikłe przy odśnieżaniu, spowodowane między innymi przez nacisk zwałów składowanego śniegu na elementy obiektu (takie jak bramy, drzwi itp.) - zostaną naprawione na koszt Wykonawcy - na co wyraża on zgodę,
b) do wykonania usług Wykonawca skieruje odpowiednią do wykonywanego zakresu prac ilość osób wyposażonych w jednolitą odzież roboczą umożliwiającą identyfikację podmiotu zatrudniającego, odpowiednio przeszkolonych i wyposażonych we właściwy dla rodzaju wykonywanych prac sprzęt ochronny oraz w odpowiednie środki ochrony osobistej,
c) Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i oznakowanie terenu obejmującego prace,
d) prace muszą być wykonywane z zachowaniem najwyższych środków bezpieczeństwa i przepisów BHP,
e) za wszelkie wypadki odpowiada Wykonawca,
f) Wykonawca zabezpieczy na bieżąco teren, na którym będzie wykonywana usługa, w sposób uniemożliwiający wyrządzenie szkód w mieniu lub osobom trzecim,
g) Wykonawca zobowiązany jest również wykonać wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
h) jeżeli w miejscu prowadzenia prac znajdują się stojące samochody, Wykonawca odpowiada za spowodowanie ich przesunięcia i zabezpieczenie terenu.
Część 3:
2.3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na załadunku i wywozie składowanego śniegu oraz lodu z parkingów, chodników, terenów zielonych położonych przy obiektach Uczelni na terenie miasta Bydgoszczy. Wykaz obiektów oraz ilość metrów sześciennych śniegu oraz lodu przewidzianych do załadunku i wywozu zawarty jest w załączniku nr 1.3 do zapytania ofertowego w tabeli nr 1 i nr 2.
Zapraszamy do składania ofert

Dokument nr: ASDG.265.2.30.2019

Składanie ofert:
6. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
6.1. Ofertę należy złożyć do dnia 13.12.2019 roku do godziny 09:30 na podany poniżej adres:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
budynek F - pokój nr 56 (sekretariat Zastępcy Kanclerza ds. CM), II piętro
lub na adres email: sekretariat@cm.umk.pl

Miejsce i termin realizacji:
4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI:
4.1. Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.03.2020r.

Wymagania:
odśnieżania dachów i daszków nad wejściami do budynków,
b) usuwania sopli oraz oblodzeń i nawisów śnieżnych z pasa podrynnowego i gzymsów.
2) specyfikacja techniczna wykonania przedmiotu zamówienia:
a) ze względu na możliwość uszkodzenia pokrycia dachowego, Zamawiający wymaga pozostawienia warstwy około 1,5 cm zlodowacenia przylegającego do odśnieżanego podłoża, o ile ono występuje. Niedopuszczalne jest tworzenie hałd śniegu na dachach, w tym także wzdłuż ogniomurów okalających dachy,
b) należy zachować szczególną ostrożność przy odśnieżaniu dachów, aby nie uszkodzić istniejącej na dachach instalacji odgromowej,
c) hałdy śniegu nie mogą przylegać do elewacji odśnieżanego obiektu oraz nie mogą utrudniać ruchu pieszego i samochodowego. Hałdy nie mogą uniemożliwiać korzystania z wyjść ewakuacyjnych z obiektów,
d) każde miejsce zrzutu śniegu musi być wygrodzone i trwale oznakowane przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami BHP,
e) w czasie wykonywania robót Wykonawca musi bezwzględnie przestrzegać wszystkich przepisów BHP oraz zachować szczególną ostrożność,
f) do usuwania śniegu Wykonawca użyje sprzętu, który nie będzie powodował uszkodzeń pokrycia dachowego;
3) zakres i terminy wykonania przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca przystąpi do robót w ciągu 3 godzin od czasu zgłoszenia: telefonicznego, SMS - ego lub email - ego przez Zamawiającego potrzeby odśnieżania dachów lub usunięcia sopli lodowych.
b) w pierwszej kolejności Wykonawca musi przystąpić do odśnieżania obiektu nr 12, tj. budynek Sali gimnastycznej przy ul. Świętojańskiej 20,
c) Wykonawca zachowa szczególną ostrożność przy odśnieżaniu dachu budynku ,,I", tj. garaże przy ul. Jagiellońskiej 13,
d) prace będą wykonywane w czynnych obiektach i mogą być wykonywane przez cały tydzień,
e) zakres i terminy wykonywania ww. prac ustalane będą na bieżąco w zależności od potrzeb Zamawiającego, tj. ilości opadów śniegu, ilości zalegającego lodu, zwisających sopli i ilości składowanego śniegu,

f) Zamawiający może przerwać lub ograniczyć zakres prac odśnieżania w przypadku zmian warunków atmosferycznych,
g) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości metrów kwadratowych powierzchni przewidzianych do odśnieżenia oraz metrów bieżących sopli przewidzianych do usunięcia.
4) pozostałe ustalenia i wymogi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
a) wszystkie uszkodzenia elewacji oraz urządzeń będących w pobliżu, wynikłe przy odśnieżaniu, spowodowane między innymi przez nacisk zwałów składowanego śniegu na elementy obiektu (takie jak bramy, drzwi itp.) - zostaną naprawione na koszt Wykonawcy - na co wyraża on zgodę,
b) do wykonania usług Wykonawca skieruje odpowiednią do wykonywanego zakresu prac ilość osób wyposażonych w jednolitą odzież roboczą umożliwiającą identyfikację podmiotu zatrudniającego, posiadających zaświadczenia od lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania prac na wysokości, odpowiednio przeszkolonych i wyposażonych we właściwy dla rodzaju wykonywanych prac sprzęt ochronny zabezpieczający przed upadkiem z wysokości oraz wyposażonych w odpowiednie środki ochrony osobistej,
c) Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i oznakowanie terenu obejmującego prace,
d) prace muszą być wykonywane z zachowaniem najwyższych środków bezpieczeństwa
i przepisów BHP,
e) za wszelkie wypadki odpowiada Wykonawca,
f) Wykonawca winien uwzględnić w cenie wykonania usługi wartość materiałów, narzędzi i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
g) Wykonawca zabezpieczy na bieżąco teren, na którym będzie wykonywana usługa, w sposób uniemożliwiający wyrządzenie szkód w mieniu lub osobom trzecim,
h) Wykonawca zobowiązany jest również wykonać wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
i) jeżeli w miejscu prowadzenia prac znajdują się stojące samochody, Wykonawca odpowiada za spowodowanie ich przesunięcia i zabezpieczenie terenu;
Usługi w ramach realizacji przedmiotu zamówienia muszą być realizowane na poniżej określonych zasadach:
1) Wykonawca zobowiązany jest do:
a) załadunku i wywozu składowanego śniegu oraz lodu;
2) specyfikacja techniczna wykonania przedmiotu zamówienia:
a) załadunek śniegu oraz lodu należy wykonać przy użyciu ładowarki na podstawione środki transportu (samochody samowyładowcze),
b) ręczne wybranie lub odrzucenie śniegu z trudno dostępnych miejsc i przeszkód znajdujących się w wyznaczonej strefie składowanego śniegu oraz lodu w celu jego wywozu (o ile zaistnieje taka konieczność),
c) zalegający śnieg oraz lód należy zebrać możliwie jak najbliżej powierzchni nie powodując jej uszkodzenia (pozostawiona warstwa śniegu nie grubsza niż 2 cm),
d) wywóz zebranego śniegu odbywać się będzie do miejsc składowania wskazanych przez: Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Wydział Gospodarki Komunalnej Miasta Bydgoszczy;
3) zakres i terminy wykonania przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca przystąpi do wykonania usługi w ciągu 24 godzin od czasu zgłoszenia telefonicznego, SMS - ego lub email - ego przez Zamawiającego potrzeby załadunku i wywozu składowanego śniegu i lodu,
b) usługa będzie wykonywana w czynnych obiektach i może być wykonywana przez cały tydzień,
c) zakres i terminy wykonywania usługi ustalane będą na bieżąco w zależności od potrzeb Zamawiającego, tj. ilości składowanego śniegu i lodu,
d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości metrów sześciennych przewidzianych do załadunku i wywozu śniegu i lodu lub ograniczyć zakres prac,
e) Zamawiający może przerwać lub ograniczyć zakres usługi w przypadku zmian warunków atmosferycznych;
4) pozostałe ustalenia i wymogi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
a) wszystkie uszkodzenia elewacji oraz urządzeń (takich jak bramy, drzwi itp.) znajdujących się w pobliżu składowanego śniegu i lodu, wynikłe przy realizacji usługi powstałe z winy Wykonawcy, zostaną naprawione na koszt Wykonawcy - na co wyraża on zgodę,
b) do wykonania usługi Wykonawca skieruje odpowiednią do wykonywanego zakresu prac ilość osób wyposażonych w jednolitą odzież roboczą umożliwiającą identyfikację podmiotu

zatrudniającego, odpowiednio przeszkolonych i wyposażonych we właściwy dla rodzaju wykonywanej usługi sprzęt ochronny oraz w odpowiednie środki ochrony osobistej,
c) Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i oznakowanie terenu obejmującego usługę,
d) prace muszą być wykonywane z zachowaniem najwyższych środków bezpieczeństwa i przepisów BHP,
e) za wszelkie wypadki odpowiada Wykonawca,
f) Wykonawca zabezpieczy na bieżąco teren, na którym będzie wykonywana usługa, w sposób uniemożliwiający wyrządzenie szkód w mieniu lub osobom trzecim,
g) Wykonawca zobowiązany jest również wykonać wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
h) jeżeli w miejscu wykonywania usługi znajdują się stojące samochody, Wykonawca odpowiada za spowodowanie ich przesunięcia i zabezpieczenie terenu.
3. TRYB POSTĘPOWANIA
3.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 euro.
3.2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
3.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn.
4.2. Warunki płatności określono we wzorach umów w zależności od wyboru części przedmiotu zamówienia, które stanowią załączniki nr 2.1, nr 2.2 i nr 2.3 do zapytania ofertowego.
5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
5.1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na wybraną część zamówienia lub na dwie bądź na trzy części zamówienia.
5.2. Oferta składana przez Wykonawcę musi być sporządzona w formie lub na druku Formularza oferty - wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
5.3. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia i załączenia wraz z ofertą Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
5.4. Ofertę należy sporządzić pisemnie w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, np. na komputerze.
5.5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania.
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 13-15, 85-
067 Bydgoszcz, Polska, tel. +48 52 585 33 06, fax +48 52 585 36 92, NIP 8790177291, Regon: 000001324-00037, e-mail:
sekretariat@cm.umk.pl
www.cm.umk.pl
Dział Administracyjno-Gospodarczy CM
ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
e-mail: dag@cm.umk.pl, tel. +48 52 585 33 15
5.6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5.7. Jeżeli oferta składana jest w formie papierowej to należy umieścić są w kopercie oznaczonej w poniższy sposób:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
budynek F - pokój nr 56 (sekretariat Zastępcy Kanclerza ds. CM), II piętro
z dopiskiem:
oferta na:
Świadczenie usług odśnieżania w sezonie 2019/2020
Nr sprawy: ASDG.265.2.30.2019
7. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY ORAZ KRYTERIA WYBORU
7.1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
7.2. Wybór ofert zostanie dokonany dla każdej z części zamówienia oddzielnie.
7.3. Spośród ofert nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi na podstawie kryterium: cena - 100 %.
7.4. Oferty niespełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.
8. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
8.1. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w zależności od wyboru części 1 lub 2 bądź 3 przedmiotu zamówienia, której wzór stanowią załączniki nr 2.1, nr 2.2 i nr 2.3 do zapytania ofertowego.

Uwagi:
9. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej ,,RODO", informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika z siedzibą przy ul. Gagarina 11 w 87-100 Toruń (dalej: ADO).
2. Pana/Pani dane osobowe uzyskane w związku ze złożeniem oferty będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie usprawiedliwiony cel administratora, jakim jest zebranie ofert i wyłonienie spośród nich dla niego najkorzystniejszej, jak również w celu nawiązywania kontaktu ze składającym ofertę, a także do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń wynikających w faktu zbierania ofert.
3. Dane osobowe będą przechowywane dla realizacji celów wskazanych powyżej przez okres niezbędny do realizacji celu, tj. do momentu wyłonienia oferty, bądź odstąpienia od jej wyłonienia, a także przez okres przedawnienia roszczeń, lub przez okres prowadzenia postępowania przez właściwe organy lub sądy w przypadku dochodzenia/obrony roszczeń.
4. Przysługują Panu/Pani prawa, które zrealizujemy na wniosek o:
a) Żądanie dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania,
b) Żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
c) Sprzeciw wobec przetwarzania,
d) Przeniesienie danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych do innego administratora.
5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do wykonania celu wymienionego w pkt 2, a brak ich podania spowoduje niemożliwość zawarcia lub wykonania umowy.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Pana/Pani dane osobowe udostępniane mogą być organom administracji publicznej, sądy, komornicy w zakresie sytuacji przewidzianych w przepisach prawa, a także podmiotom, z którymi ADO współpracuje w zakresie usług windykacyjnych, prawnych.
8. Na dzień zbierania Pana/Pani danych osobowych nie planujemy przekazywać ich poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię), nie wykluczając tego w przyszłości, o czym zostanie Pan/Pani poinformowania ze stosownym wyprzedzeniem.
9. W stosunku do Pana/Pani nie będą prowadzone działania polegające na podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.
10. Jeżeli chce Pan/Pani skontaktować się z ADO w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w związku z wniesieniem wniosku o realizację przysługujących praw

Kontakt:
Godziny urzędowania: pn.- pt., godz. 07:00 - 15:00
Osoby do kontaktu:
- Dariusz Ługowski, ul. Jagiellońska 13-15, budynek F, III piętro, pok. 77
tel. 52 585 3991 w godz. od 7.00 do 15.00
e-mail: dariusz.lugowski@cm.umk.pl
- Przemysław Nitecki, ul. Jagiellońska 13-15, budynek F, III piętro, pok. 77
tel. 52 585 3991 w godz. od 7.00 do 15.00
e-mail: przemyslaw.nitecki@cm.umk.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.