Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3562z ostatnich 7 dni
15148z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usług gospodarczych na terenie obiektów: wyłuszczarni nasion i stacji oceny...

Przedmiot:

Świadczenie usług gospodarczych na terenie obiektów: wyłuszczarni nasion i stacji oceny nasion

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kluczbork
ul. Mickiewicza 8
46-200 Kluczbork
powiat: kluczborski
tel. 77 418 65 65, faks 77 418 65 65 *8
malgorzata.bartman@katowice.lasy.gov.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Kluczbork
Wadium: 5 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-16 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świadczenie usług gospodarczych na terenie obiektów: wyłuszczarni nasion i stacji oceny nasion w Lasowicach Małych
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dozorowania, sprzątania i utrzymaniu zieleni

CPV: 90910000-9,98341140-8,77311000-3,98390000-3

Dokument nr: 633532-N-2019, S-2710-1-2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-16, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: - posiadanie aktualnej koncesji wydanej przez MSWA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wydaną na podstawie ,, Ustawy o ochronie osób i mienia '' z dnia 22.08.1997 (tekst jednolity: Dz.U. 2014r. poz.1099 wraz ze zmianami). - wykazanie że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługi w zakresie dozorowania, sprzątania lub utrzymania zieleni o łącznej wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny, poza złożeniem oświadczenia o spełnianiu warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca winien dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do stanowiska, jakie im zostaną powierzone. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy realizowany będzie w oparciu o osoby, które nie były skazane za przestępstwa umyślne Dopuszcza się łączenie funkcji pod warunkiem, że nie wpłyną one na organizację pracy (za wyjątkiem łączenia koordynatora z pracownikiem ochrony). - zgodnie z poniższym wykazem: 1 osoba : - koordynator służb ochrony ( dodatkowo będzie nadzorował i organizował pracę pozostałej kadry pracowników) - wymagane kwalifikacje: licencja II stopnia pracownika ochrony, min. 2 lata doświadczenia w ochronie. 4 osoby pracownik ochrony - wymagane kwalifikacje: min. 2 lata doświadczenia w pracy w ochronie; 5 osób - palacz w piecu.- - każdy z pracowników musi posiadać aktualne uprawnienia do obsługi pieców c.o. i minimum 12 miesięcy doświadczenia w tym zakresie; 1 osoba - pracownik musi posiadać ważne uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin przy użyciu spryskiwaczy i minimum 12 miesięcy doświadczenia w tym zakresie. 2 osoby - załoga sprzątająca do utrzymywania czystości w pomieszczeniach i na terenach zewnętrznych - wymagane kwalifikacje: min. 6 miesięczne doświadczenie w sprzątaniu obiektów użyteczności publicznej. 1 osoba- drwal - operator pilarki do przygotowywania drewna do opalania w piecu c.o., - wymagane kwalifikacje: co najmniej 12 miesięczne doświadczenie , aktualne uprawnienia . 1 osoba - operator urządzeń dźwigowych -wymagane kwalifikacje: co najmniej 12 miesięczne doświadczenie, aktualne uprawnienia. 1 osoba- operator wózka widłowego - -wymagane kwalifikacje: co najmniej 12 miesięczne doświadczenie, aktualne uprawnienia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych (Zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ). -koncesja na wykonywanie usług w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia ( Dz.U. Nr 2014poz 1099 z późn.zm.). -wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie , z podaniem ich wartości, przedmiotu , dat wykonania i odbiorców , zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIWZ. Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 8.1.1 SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami są: a) dotychczasowe referencje, bezusterkowe protokoły odbioru robót b) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. a), - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami , zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SIWZ. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku , o którym mowa w pkt. 8.3 SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Samodzielne wykonanie całości przedmiotu zamówienia 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.