Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
772z dziś
4280z ostatnich 7 dni
16868z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane związane z budową sieci wodociągowej

Przedmiot:

Roboty budowlane związane z budową sieci wodociągowej

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o
ul. Powstańców 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
powiat: Dąbrowa Górnicza
tel. 32 63 95 109 / 272, fax: 32 262 22 10
inwestycje.zamowienia@dabrowskie-wodociagi.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Wadium: 40.000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
,,Zasilanie w wodę strefy w rejonie Tucznawy III Etap - wykonawstwo"
Zadanie opatrzone numerem 01-2019-34, rozpatrywane w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców dla zadań
realizowanych przez Spółkę.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dostępne na
stronie internetowej Zamawiającego.
OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych.

Otwarcie ofert: DATA, GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT
Data: 20/12/2019
Godzina: 12:30
Miejsce otwarcia ofert:
Dąbrowskie Wodociągi Sp. z.o.o.,
ul. Powstańców 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Sala Konferencyjna na parterze.

Specyfikacja:
ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ DOSTĘPNE SĄ WARUNKI ZAMÓWIENIA:
www.dabrowskie-wodociagi.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ ADRES, NA KTÓRY OFERTY MUSZĄ ZOSTAĆ WYSŁANE
Data: 20/12/2019
Godzina: 12:00
Dąbrowskie Wodociągi Sp. z.o.o.,
ul. Powstańców 13, 41-300 Dąbrowa Górnicza
kancelaria

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji całości zadania: dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania Umowy (podaje
Oferent), prace zostaną zakończone nie później niż do dnia 15.10.2020 r.

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
Do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dopuszczeni są Oferenci spełniający następujące
warunki:
1. nie podlegają wykluczeniu
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów.
2.2 sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2.3 zdolności technicznej lub zawodowej.
Szczegółowy opis podstaw wykluczenia określono w Warunkach Zamówienia - część ogólna dostępnych na
stronie internetowej Zamawiającego.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
Szczegółowy wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia określono w Warunkach Zamówienia - część ogólna
dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego.
INFORMACJA NA TEMAT WADIUM
Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium.
Zamawiający określa wadium na kwotę: 40.000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych i 00/100)
KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
Cena oferty za całość zadania - 80 %
Termin realizacji zadania - 20 % (podaje Oferent w dniach kalendarzowych)
JĘZYK, W JAKIM MUSZĄ BYĆ SPORZĄDZONE OFERTY
Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane
wraz tłumaczeniem na język polski.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
ZEBRANIE OFERENTÓW
Zamawiający nie przewiduje zebrania Oferentów.
INFORMACJA O ZAMÓWIENIU POLEGAJĄCYM NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych,
zgodnie z informacjami zawartymi w Warunkach Zamówienia - część ogólna dostępnych na stronie
internetowej Zamawiającego.

Kontakt:
Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia:
Lucyna Żurek
tel. 32 63 95 109 / 272,
fax: 32 262 22 10
E-mail: inwestycje.zamowienia@dabrowskie-wodociagi.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.