Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
627z dziś
4108z ostatnich 7 dni
15468z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Czyszczenie rowu odwadniającego i kanalizacji odprowadzającej wody karbońskie ze sztolni

Przedmiot:

Czyszczenie rowu odwadniającego i kanalizacji odprowadzającej wody karbońskie ze sztolni

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu
ul. Strzelców Bytomskich 207
41-914 Bytom
powiat: Bytom
fax: +48 32 432 10 10, tel.: +48 32 432 10 00, +48 32 432 10 01, +48 32 432 10 02/ tel. 32/ 432 14
kwknr@interia.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Bytom
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia wraz z szczegółowymi wymaganiami technicznymi
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia:
,,Czyszczenie rowu odwadniającego i kanalizacji odprowadzającej wody
karbońskie ze sztolni w Czarnym Borze"
3. Zakres przedmiotuzamówienia obejmuje:
1) kompleksowe wykonanie usługiczyszczenia rowu odwadniającego i kanalizacji
odprowadzającej wody karbońskie ze sztolni w Czarnym Borze z wszystkimi
elementami niezbędnymi do jej prawidłowego wykonania, tak by przedmiot
zamówienia osiągnął gotowość do eksploatacji.
2) wykoszenie roślinności i czyszczenie terenu rowu melioracyjnego na długości
135 m- od wylotu sztolni do potoku Lesk,
3) wykonanie robót polegających na ręcznym czyszczeniu 4 szt. studzienek
rewizyjnych o średnicy 50 em
4) mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o średnicy 40
em,
5) porządkowania terenu.
6) wywóz materiałów odpadowych pochodzących z przedmiotu zamówienia i ich
utylizacja

Dokument nr: RO-KCL-0062/19

Otwarcie ofert: data otwarcia ofert: 2019-12-11 10:15:00

Miejsce i termin realizacji:
2. Lokalizacja - miejsce wykonywania usług
Usługa wykonywana będzie w Czarnym Borze (58-379), w rejonie ul.
Nadrzecznej,na której posadowione są 4 studzienki rewizyjne oraz kanały kołowe
sieci zewnętrznej oraz na terenie przylegającym do ww. ulicy na przebiegu rowu
odwadniającego o długości 135 m.
II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 7 dni od zawarcia zlecenia.

Wymagania:
4. Uwarunkowania techniczno - organizacyjne.
1) Usługi należy wykonać:
a) zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie
przepisami i normami przy spełnianiu zasad BHP, ustawy o odpadach,
ustawy o ochronie przyrody,
b) przy pomocy własnego sprzętu, przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności, przeszkolone w zakresie
przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażone w odpowiedni sprzęt
i narzędzia.
2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie
szkody wynikłe w związku z prowadzonymi pracami, zarówno na terenie
objętym pracami jaki przyległym, w tym również za szkody wyrządzone osobom
trzecim
w związku z realizacją zamówienia.
3) Wykonawcazrealizuje przedmiot zamówienia przy pomocy osób posiadających
odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp
i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia.
4) Prace winne być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawyo
odpadach, ustawy Prawo Ochrony Środowiska, własnym sprzętem
i materiałami przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i
uprawnieniach, pod nadzorem osób dozoru Wykonawcy.
5) Wykonawca zobowiązany jest do :
a) terminowego wykonania przedmiotu zlecenia,
b) utrzymania porządku w miejscu wykonywania przedmiotu zlecenia i wokół
tego miejsca, usuwania na bieżąco na własny koszt odpadów i śmieci
powstałychw trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia,
c) ponoszenia odpowiedzialności za sprawy związane z bezpieczeństwem,
higieną i ochroną przeciwpożarową w związku z prowadzonymi usługami,
d) używania urządzeń i sprzętów do wykonania przedmiotu zamówienia
posiadających dopuszczenia do stosowania przy wykonywaniu usługi,
e) ubezpieczanie swoich pracowników od następstw nieszczęśliwych
wypadków takich jak: śmierci trwały uszczerbek na zdrowiu, które mogą
powstać w czasie wykonywania prac objętych zleceniem,
f) przekazywania odpadów do uprawnionego przedsiębiorcy wykonującego
działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
komunalnych,
g) rozliczania się z wykonywanych usługi poprzez przedstawienie
wymaganych dokumentów,
h) informowanie koordynatora zlecenia (w zakresie rzeczowym) o problemach
związanych z realizacją zadania,
i) wykonania przedmiotu zlecenia przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje i doświadczenie, przeszkolonych w zakresie przepisów BHP
i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia,
j) posiadania w całym okresie realizacji niezbędnych, aktualnych uprawnień,
zezwoleń i umów w celu wykonania przedmiotu zlecenia,
k) realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
normami i warunkami technicznymi,
l) ubezpieczanie swoich pracowników od następstw nieszczęśliwych
wypadków takich jak: śmierci trwały uszczerbek na zdrowiu, które mogą
powstać w czasie wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia
m) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom
trzecim w związku z prowadzonymi usługami. Wykonawca od chwili
przejęcia obiektu aż do chwili jego oddania ponosi odpowiedzialność na
zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie oraz terenie
przyległym - graniczącym, w związku z prowadzonymi pracami. Za
wszystkie takie szkody powstałe przy wykonywaniu prac objętych
przedmiotem zamówienia odpowiada Wykonawca. Strony wyłączają w tym
zakresie odpowiedzialność solidarną Zamawiającego.
n) powiadomienia na piśmie Zamawiającego o gotowości do odbioru
końcowego usługi.,
o) zabezpieczenia miejsce pracy w taki sposób, aby uniknąć zniszczenia
mienia Zamawiającego. Za szkody powstałe w trakcie wykonywania prac
odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
p) przedsięwzięcia środków ograniczających wpływ prowadzonych prac na
środowisko naturalne, a w szczególności:
- utrzymania czystości i porządku na terenie prowadzonych prac,
- zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem gruntów przed szkodliwymi
substancjami: paliwem, olejem, chemikaliami,
- gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku realizacji przedmiotu
zamówienia zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz. U.z
2013r. poz. 21 ze zm.).
Przedmiot zamówienia winien być prowadzony zgodnie z obowiązującymi
przepisami ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, ustawy Prawo Ochrony Środowiska, własnym sprzętem
i materiałami przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach,
pod nadzorem osób dozoru Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli na każdym etapie
wykonywania przedmiotu zamówienia przez swoich przedstawicieli, co do
zgodności realizacji zlecenia z jej zapisami.
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność przed Zamawiającym oraz
organami kontrolii nadzoru za całokształt prac związanych z realizacją
przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest w przypadku wyrządzenia szkód bez względu
na przyczynę - do dokonania naprawy lub doprowadzenia do stanu właściwego
na własny koszt.
Ewentualne szkody powstałe w wyniku prowadzenia usług Wykonawca prac
winien usunąć we własnym zakresie i na własny koszt.
Odbiór przedmiotu zamówienia
a. Po wykonaniu całości przedmiotu zlecenia, na podstawie zawiadomienia
Wykonawcy o zakończeniu usług przekazanego Zamawiającemu,
zostanie przeprowadzony odbiór końcowy.
b. Odbiór końcowy przedmiotu zlecenia zostanie przeprowadzony przez
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy .Z odbioru zostanie
sporządzony protokół odbioru końcowego podpisany przez przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy.
c. Obowiązek sporządzenia protokołu odbioru końcowego spoczywa na
Wykonawcy. Zawartość merytoryczną jak i formę protokołu
odbioru Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym, przy
czym protokół końcowy powinien zawierać w szczególności:
- datę sporządzenia,
- oznaczenie przedmiotu odbioru,
- oznaczenie numeru e-Ru i daty przedmiotowego zlecenia,
- wykaz osób ze strony Zamawiającego i Wykonawcy uczestniczących
w odbiorze,
- uwagi co do przedmiotu odbioru w zakresie jakości, prawidłowości,
terminowości oraz zgodności z umową,
- ewentualne inne ustalenia lub zastrzeżenia,
- podpisy osób uczestniczących w odbiorze.
d. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu
usunięcia wad,
- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić
od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie protokół
odbioru po usunięciu tych wad.
e. Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt w uzgodnionym
terminie ustalonym w protokole odbioru robót jednak nie dłuższym niż 5 dni
roboczych wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu zlecenia.
f. Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi
kosztami usunięcia wad, jeżeli Wykonawca nie usunie ich w terminie
określonym w protokole odbioru nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych.
g. W przypadku nieusunięcia wad w terminie określonym w protokole odbioru,
Zamawiający może naliczyć karę umownązgodnie z zapisami w zleceniu
III. Gwarancja - nie dotyczy
IV. Negocjacje cenowe nie będą prowadzone a zamówienie zostanie udzielone oferentowi,
który zaproponował najniższą cenę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
przeprowadzenia negocjacji z oferentami, którzy złożyli oferty w przypadku, gdy złożona
oferta przekracza wartość szacunkową zamówienia.
V. Zamówienie zostanie udzielone w formie zlecenia, a forma pisemna zlecenia jest
zastrzeżona pod rygorem nieważności.
VI. Projekt zlecenia - załącznik nr 1.

Kontakt:
VII. Określenie koordynatorów nad realizacja umowy
1) Koordynatorami w zakresie realizacji przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego:
a. W zakresie rzeczowym: Pan Aleksander Baran tel. 74/ 872-35-01,
e-mail:kwknr@interia.pl
b. W zakresie finansowym: Pani Lilianna Łachman nr tel. 32/ 432 14 26

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.