Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
15732z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana ograniczników przepięć

Przedmiot:

Wymiana ograniczników przepięć

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. w Toruniu Dział Zakupów
ul. Rybaki 31-35
87-100 Toruń
powiat: Toruń
kom. 600409151 tel. 22 1010202
cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/286717
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana ograniczników przepięć w stacji GPZ Lubicz,Drwęca
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość / Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz Plik
1 Wymiana ograniczników przepięć w stacji: a) GPZ Lubicz 110/6 kV w polu TR 1 110/6 kV Faz L-1, L-2, L-3 b) GPZ Drwęca 110/6 kV w polu TR 1 110/6 kV Faz L-1, L-2, L-3 c) GPZ Drwęca 110/6 kV w polu TR 1 110/6 kV Faz L-1, L-2, L-3 Wymiana ograniczników przepięć w stacji: a) GPZ Lubicz 110/6 kV w polu TR 1 110/6 kV Faz L-1, L-2, L-3 b) GPZ Drwęca 110/6 kV w polu TR 1 110/6 kV Faz L-1, L-2, L-3 c) GPZ Drwęca 110/6 kV w polu TR 1 110/6 kV Faz L-1, L-2, L-3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 A, 1B, 1 C oraz wzór umowy zał. nr 6.
Zał. nr 1 A -wymiana [...].doc
1 usługa 0% 23% 5% 7% 8% Różna stawka VAT nie podlega zw. PLN EUR -

Dokument nr: ID 286717, FZ.38.286.2019.TK

Składanie ofert:
Składanie: 12-12-2019 09:00:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Znak sprawy FZ.38.286.2019.TK
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. (zwana dalej ,,Zamawiającym") zaprasza do złożenia oferty poprzez platformę zakupową Open Nexus w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego § 5 pkt. II ,,Regulaminu udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o."
Zgodnie z art. 132 i 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.1843) niniejsze zamówienie stanowi tzw. zamówienie sektorowe podprogowe i jako takie nie podlega w/w ustawie.
Wobec powyższego zastosowanie będzie miał ,,Regulamin udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.",(opublikowany na stronie www.wodociagi.torun.com.pl w zakładce ,,Przetargi /Regulaminy" - zwany dalej Regulaminem).
1. Wymagania Zamawiającego:
o Podana cena musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem zamówienia z uwzględnieniem kosztów usługi i kosztów wynikających z obowiązujących przepisów.
o Termin wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 6 tygodni od podpisania umowy.
o Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni od daty składania ofert.
o Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
o Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków i wymagań określonych w zapytaniu.
o Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową OPEN NEXUS.
o Wszyscy Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu są zobowiązani do:
- załączenia skanu formularza oferty z załącznikami oraz pozostałych wymaganych w postępowaniu dokumentów.
o Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu postępowania (powiadomieniu o wyborze) przesłać wymagane dokumenty (wypełnione załączniki - oświadczenia, umowa) w formie papierowej na adres:
Dział Zakupów Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń
Wszelkich informacji udziela Dział Zakupów - Tomasz Kotowski Tel.+ 48 600409151
(dot.Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia)
o W przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub rezygnacji z dalszego udziału, Zamawiający ma prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę.
o Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana do zawarcia umowy w terminie 5 dni od dnia powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
o Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej (,,Sprzeciw") przewidziane w Regulaminie udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. - § 9 pkt 1.
2. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., informuje, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Rybaki 31-35
87-100 Toruń
tel. 56 658 64 00 fax. 56 654 01 51
e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl
Dane są przetwarzane w celu realizacji zamówień publicznych zgodnie z przepisami.
Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 4 lata od zakończenia postępowania
Państwa dane osobowe są przetwarzane na następującej podstawie prawnej:
Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., który jest dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w zakładce ,,przetargi" /regulacje wewnętrzne).
Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.
Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.
Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.
3. Zamawiający, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) w związku z art. 132 ust. 1 pkt. 4), ust. 1a, ust. 2, art. 133 ust. 1 oraz art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), wyłącza możliwość stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysyłania i odbierania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania.
Załączniki:
1. Formularz oferty (zał. nr 1,1A )
2. Oświadczenia Wykonawcy ( zał. nr 2, 3, 4 )
3. Oświadczenia Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub 14 RODO (zał. nr 5)
4. Wzór umowy (zał. Nr 6)
5. Wytyczne postępowania dla Wykonawców i Dostawców działających na zlecenie Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.
6. Polityka Jakości i Środowiska Toruńskich wodociągów Sp. z o.o.
Komunikaty
2019-12-06 13:28 Tomasz Kotowski Dokonano edycji następujących elementów postępowania: nazwa pozycji numer 1
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin wykonania usługi - 8 tygodni, proszę potwierdzić
2 Koszt dostawy - Po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto 0,00 PLN brutto

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Oddział: Dział Zakupów
ul. Rybaki 31-35
87-100 Toruń
E-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Telefon: +48 22 101 02 02
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.