Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3562z ostatnich 7 dni
15148z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych z podziałem na 3 zadania

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych z podziałem na 3 zadania

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
ul. Gen. Wł. Andersa 3
14-200 Iława
powiat: iławski
tel. 896 449 601, faks 896 492 425
dzp@szpital.ilawa.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Iława
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie robót budowlanych z podziałem na 3 zadania: Zadanie nr 1 Włączenie instalacji do centrali p.poż. wraz z wykonaniem inwentaryzacji p.poż Zadanie nr 2 Modernizacja klatki schodowej w budynku przychodni specjalistycznych Zadanie nr 3 Remont pomieszczeń laboratorium dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
wykonanie robót budowlanych z podziałem na 3 zadania: Zadanie nr 1 Włączenie instalacji do centrali p.poż. wraz z wykonaniem inwentaryzacji p.poż Zadanie nr 2 Modernizacja klatki schodowej w budynku przychodni specjalistycznych Zadanie nr 3 Remont pomieszczeń laboratorium dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 32/2019) Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne zadania. 1. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie robót budowlanych obejmujących w szczególności: 1.1.Zakres robót:Zadanie nr 1 Włączenie instalacji do centrali p.poż. wraz z wykonaniem inwentaryzacji p.poż 1) Roboty instalacyjne Zadanie nr 2 Modernizacja klatki schodowej w budynku przychodni specjalistycznych 1) Roboty w zakresie branży budowlanej Zadanie nr 3 Remont pomieszczeń laboratorium 1) Roboty w zakresie branży budowlanej 2) Roboty instalacyjne 1.2 W czasie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca, w ramach ceny ofertowej, zobowiązany będzie do: 1.2.1 urządzenia zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, zabezpieczenia terenu objętego robotami budowlanymi oraz przed dostępem osób postronnych, 1.2.2. prowadzenia robót zgodnie z zakresem przewidzianym w projekcie, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej, 1.2.3. wykonania przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, 1.2.4. przeprowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401), 1.2.5. postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) i Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), 1.2.6. zastosowania materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających: - certyfikaty na znak bezpieczeństwa, - aprobaty techniczne, - certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, - atesty, 1.2.7. protokolarnego przejęcia terenu budowy, 1.2.8. zorganizowania, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem należytej staranności, w tym zachowania porządku na terenie budowy, 1.2.9. ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, 1.2.10. natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót, 1.2.11. przerwania robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem, 1.2.12. zabezpieczenia obrębu prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom obiektu. 1.2.13. poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich. 1.2.14. opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, 1.2.15. wykonania przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych prób, odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym, 1.2.16. uporządkowania terenu po zakończeniu robót oraz przekazanie go Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót, 1.2.17. uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych wad, przekazania wymaganych atestów i zaświadczeń, 1.2.18. zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego na trzydzieści (30) dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady, 1.2.19. prace należy wykonać z uwzględnieniem wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.12.739). 1.3. Przed sporządzeniem oferty przez Wykonawcę zaleca się: 1.3.1. dokonanie wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu - kontakt: Marcin Toczek, Tel/faks 896449801; 896492425. 1.3.2. zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. 2. Informacje dodatkowe. Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy techniczne i jakościowe co najmniej takie, jakie zostały określone w Dokumentacji dostosowania i remontu oraz muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w Dokumentacji dostosowania i remontu pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wymaganiami Zamawiającego, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w Dokumentacji dostosowania i remontu oraz SIWZ oraz będą zgodne pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje), 5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 6) standardów emisyjnych, 7) izolacyjności cieplnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 6 - Dokumentacja remontu II.5) Główny kod CPV: 45215140-0 Dodatkowe kody CPV:

Część nr: 1 Nazwa: Włączenie instalacji do centrali p.poż. wraz z wykonaniem inwentaryzacji p.poż
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 1 Włączenie instalacji do centrali p.poż. wraz z wykonaniem inwentaryzacji p.poż 1) Roboty instalacyjne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 6 - Dokumentacja remontu
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45215140-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 3
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Modernizacja klatki schodowej w budynku przychodni specjalistycznych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 2 Modernizacja klatki schodowej w budynku przychodni specjalistycznych 1) Roboty w zakresie branży budowlanej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 6 - Dokumentacja remontu
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45215140-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 3
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Remont pomieszczeń laboratorium
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 3 Remont pomieszczeń laboratorium 1) Roboty w zakresie branży budowlanej 2) Roboty instalacyjne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 6 - Dokumentacja remontu
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45215140-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 4
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45215140-0

Dokument nr: 633552-N-2019, 32/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szpital.ilawa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie na adres
Adres:
Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie ul. Andersa 3 14-200 Iława Kancelaria

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-23, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
A. Dokumenty wymagane 1. Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia: 1.1. Oświadczenie Wykonawcy wykazujące brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 1.2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, które Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wg wzoru Załącznik nr 5 do SIWZ) B. Na etapie składania ofert , oferta powinna zawierać: 1. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz ofertowy, 2. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, Formularz cenowy 2. Oświadczenie o którym mowa w rozdziale VI A pkt. 1.1. SIWZ. , które stanowi załącznik nr 4 do SIWZ 4. Dokument KRS lub CEiDG w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy tym samym składania oświadczenia woli. (z zastrzeżeniem art. 26 ust 6.)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.