Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
772z dziś
4280z ostatnich 7 dni
16868z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa źródeł światła

Przedmiot:

Dostawa źródeł światła

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Śląskie w Katowicach Oddział: Techniczny
Tadeusza Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice
powiat: Katowice
Telefon: +48 22 101 02 02
cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/286753
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa źródeł światła dla Muzeum Śląskiego w Katowicach ul. Dobrowolskiego 1
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Dobrowolskiego 1-Dostawa źródeł światła dla Muzeum Śląskiego w Katowicach ul Oszacowanie zrobione na podstawie cennika internetowego.
Załacznik nr 1 - OPZ [...].pdf
1 dostawa 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
Muzeum Śląskie w Katowicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.:

,,Dostawa źródeł światła dla Muzeum Śląskiego w Katowicach ul. Dobrowolskiego 1"

Dokument nr: ID 286753

Składanie ofert:
Składanie: 11-12-2019 14:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/286753

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Muzeum Śląskie w Katowicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia pn.:
,,Dostawa źródeł światła dla Muzeum Śląskiego w Katowicach ul. Dobrowolskiego 1"
Zamawiający wymaga:
a) warunki płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej fak
b) gotowość to wykonania zadania w okresie 20.12.19 r.
c) dostawca na dostarczony materiał udziela 24 miesięcznej gwarancji.
d) dostawa materiału do Muzeum Śląskiego w Katowicach ul. Dobrowolskiego 1 - Dział Techniczny
e) należy dostarczyć materiał zgodnie z tabelą, nie przewiduje się stosowania zamienników.
f) materiał ma być dostarczony w opakowaniach fabrycznych nowych, jeśli są opakowania dedykowane.
g) oferty należy przygotować na całe zastawienie materiałów zgodnie z załącznikiem nr 1.
h) termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert;
g) Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania ceny brutto oferty z uwzględnieniem wszelkich kosztów bezpośrednich i pośrednich, jakie poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, zysku Wykonawcy oraz wszystkich wymaganych przepisami podatków, ubezpieczeń i innych opłat, a w szczególności prawidłowego podatku VAT (jeżeli dotyczy). W przypadku składania oferty przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej wyliczona wartość oferty winna być traktowana jako brutto. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej kwota wynagrodzenia brutto podana w ofercie będzie pomniejszona o należne zaliczki na podatek, składki na ubezpieczenia społeczne oraz inne obciążenia, zgodnie z właściwymi przepisami. Podana w ofercie cena całkowita brutto musi być wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania;
h) na dostawę materiałów po rozstrzygnięciu procedury wyłonienia Wykonawcy będzie wystawione zlecenie.
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty
Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która przedstawia najniższą cenę. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że złożono dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Pozostałe informacje:
o Zamawiający nie zwraca Wykonawcom kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem przez Wykonawców oferty;
o Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień;
o Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w treści złożonych ofert oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią zaproszenia niepowodujących istotnych zmian w treści złożonych ofert - niezwłocznie zawiadamiając Wykonawcę o dokonanej poprawie;
o Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyn, co nie może być podstawą ewentualnych roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego;
o W przypadku, gdy umowę będzie podpisywała osoba nieuprawniona do reprezentacji podmiotu, Wykonawca musi dostarczyć przed podpisaniem umowy stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość".
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Informacje dot. ochrony danych osobowych zawiera załącznik RODO.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - 20.12.2019, proszę potwierdzić
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Paweł Klus
Muzeum Śląskie w Katowicach Oddział: Techniczny
Tadeusza Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice
E-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Telefon: +48 22 101 02 02
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.