Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
637z dziś
4119z ostatnich 7 dni
15479z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: USŁUGA B+R

Przedmiot:

USŁUGA B+R

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: MANUFAKTURA Michał Grzębski
ul. Spokojna 5
87-152 Łubianka
powiat: toruński
511096565
office@mfm.com.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26902
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Łubianka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprojektowanie innowacyjnej modułowej konstrukcji obiektu budowlanego (wiaty) różnego zastosowania, integrującego funkcje powierzchni fotowoltaicznej z innym zastosowaniem użytkowym
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zapytania jest wykonanie prac badawczych, których założeniem wyłonienie odpowiednich tworzyw sztucznych z recyklingu do wykonania łączników wraz z opracowaniem systemu konstrukcji nośnej oraz prostego sposobu jej montażu, przeznaczonej do instalacji zestawu modułów fotowoltaicznych. Zakłada się instalację wskazanego obiektu bez używania specjalnych narzędzi, sprzętu oraz posiadania specjalistycznej wiedzy i uprawnień z zakresu montażu ergo konieczności zatrudniania fachowców od instalacji fotowoltaicznych.
Cel zamówienia
Zamówienie będzie współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, dla przedsięwzięcia pn. ,,Opracowanie rozwiązania produktowego w postaci konstrukcji obiektu budowlanego integrującego funkcję mikroinstalacji fotowoltaicznej z innym zastosowaniem użytkowym".
Głównym celem projektu jest opracowanie innowacyjnej samonośnej konstrukcji wiaty przeznaczonej do montażu modułów fotowoltaicznych, wykonanej ze stopów lekkich i materiałowo przyjaznych dla środowiska łączników.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem niniejszego zapytania jest wykonanie prac badawczo - rozwojowych, których założeniem jest opracowanie systemu konstrukcji nośnej oraz prostego sposobu jej montażu, przeznaczonej do instalacji zestawu modułów fotowoltaicznych bez używania specjalnych narzędzi, sprzętu oraz posiadania specjalistycznej wiedzy i uprawnień z zakresu montażu ergo konieczności zatrudniania fachowców od instalacji fotowoltaicznych.
System składać się będzie z konstrukcji wiaty przystosowanej do montażu minimum 4 sztuk paneli fotowoltaicznych. Każda sekcja fotowoltaiczna (obiekt składający się z konstrukcji wiaty oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej) posiadać ma niezależną instalację elektryczną, łączącą zestaw paneli fotowoltaicznych z inwerterem. Kompletna instalacja (zwana dalej Ekowiata+) składać się będzie z jednej lub wielu sekcji.
Maksymalna dopuszczona liczba sekcji składowych dla jednej użytkowej mikroinstalacji fotowoltaicznej będzie ustalona na etapie prac badawczych. Tym samym prowadzący badania nad konstrukcją Wykonawca zobowiązany będzie do aktywnej współpracy z innymi podwykonawcami w ramach projektu.

CPV: 73100000-3

Dokument nr: 26902, MFM/BR/1/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 13-12-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć do dnia 13 grudnia 2019r. do godz. 15:00 - decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.
2. Ofertę w formie pisemnej należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres: MANUFAKTURA Michał Grzębski, ul. Spokojna 5, 87-152 Łubianka.
3. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty wraz ze wszystkimi załącznikami w formie elektronicznej na adres: office@mfm.com.pl, do godz. 24:00.
4. W przypadku ofert składanych w formie papierowej Wykonawca zamieszcza ofertę w nieprzeźroczystej kopercie z adnotacją: ,,Oferta na usługę badawczo-rozwojową - dot. zapytania ofertowego znak MFM/BR/1/2019".
5. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: toruński Miejscowość: Łubianka
Harmonogram realizacji zamówienia
Zamówienie należy zrealizować w okresie do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia w ramach Konkursu (planowane rozpoczęcie: czerwiec 2020r.), zgodnie z następującym harmonogramem:
I etap : Analiza stanu wiedzy i dotychczasowych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych
II etap: Opracowanie materiałów konstrukcyjnych, uszczelniających i wykończeniowych
III etap: Badanie i ustalenie geometrii wiaty i oddziałujących sił wewnętrznych
IV etap: Opracowanie rozwiązania konstrukcyjnego
V etap: Opracowanie detali użytkowych modułu wiaty

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
Zgłaszający ofertę Wykonawcy powinni posiadać wiedzę, zaplecze technologiczne oraz uprawnienia wystarczające do zrealizowania zamówienia jak i doświadczenie w realizacji minimum 1 projektu finansowanego w ramach funduszy unijnych w zakresie prac B+R.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
W celu spełnienia powyższego wymogu Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do formularza oferty numerowanych kart zawierających tabele zgodne ze wzorami umieszczonymi w załącznikach do niniejszego postępowania, przy czym ta specyfikacja winna korespondować z Przedmiotem Zamówienia. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, oraz prawidłowo wypełnionych i podpisanych: formularza oferty wraz z formularzem kalkulacji cenowej, stanowiących załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zapytania ofertowego, oraz dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, w tym tabelki o której mowa powyżej (wszystkie dokumenty znajdują się w załączonym do postępowania pliku pdf).

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert, spełniających warunki udziału w postępowaniu ofertowym zgodnie z poniższymi kryteriami:
a) Cena (C) - 80% (max 80 pkt)
b) Doświadczenie podmiotu w realizacji projektów B+R (D) - 20% (max 20 pkt)
2. Zamawiający dokona wyboru oferty (lub ofert) najkorzystniejszej to jest takiej, która otrzyma najwyższą wartość punktową.
3. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wykluczenia
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez Beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania zgodnie z prawdą oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego postępowania.
2. Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty zgodnie z załączonym formularzem i wszystkich wypełnionych załączników lub też złożyli ofertę po wyznaczonym terminie.
Zamawiający - Wnioskodawca
Nazwa
MANUFAKTURA Michał Grzębski
Adres
Spokojna 5
87-152 Łubianka
kujawsko-pomorskie , toruński
NIP
8792697965
Numer naboru
POIR.01.01.01-IP.01-00-006/19

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Daria Grzelak
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
511096565

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.