Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4165z ostatnich 7 dni
16142z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rewitalizacja powojskowych terenów

Przedmiot:

Rewitalizacja powojskowych terenów

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
powiat: Świnoujście
Tel.: +48 913278699
wim@um.swinoujscie.pl
https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie/aukcje
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Świnoujście
Wadium: 500 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-01-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług ,,Mulnik" w Świnoujściu

Numer referencyjny: WIM.271.1.55.2019
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zakres robót:

a) prace przygotowawcze,

b) branża drogowa,

c) branża sanitarna.

d) branża elektroenergetyczna,

e) branża telekomunikacyjna,

f) prace towarzyszące.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45233140
45000000
45231300
45315100
45314310
45110000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Świnoujście

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia, opisany w dokumentacji projektowej jako Etap I przedsięwzięcia pn. Rewitalizacja terenów powojskowych w celu utworzenia Centrum Usług MMULNIK, z uwagi na terminy realizacji został podzielony przez Zamawiającego na Etap I.1 oraz Etap I.2. Ponadto, ze względu na zakres przedmiotu zamówienia w Etapie I.1 wyodrębniono Podetap I.1.a.

Na odcinku oznaczonym jako Podetap I.1.a (od km 0+540 do km 0+960), z uwagi na konieczność zapewnianie ciągłości należy wykonać jedynie: sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć telekomunikacyjną oraz instalację kablową oświetlenia (bez montażu słupów oświetleniowych i opraw). Pozostały zakres robót w tym podetapie nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.

Z zakresu robót w etapie oznaczonym I.2 wyłączono budowę instalacji oświetlenia na odcinku od o3e67 do o3e75.

Z zakresu Etapu I wyłączono również odcinki ścieżek rowerowych o łącznej pow. ok. 900 m2, chodników o łącznej pow. ok. 2 700 m2 oraz miejsca postojowe o łącznej pow. ok. 705 m2. Zakres wyłączeń zaznaczono na rys. dołączonych w folderze PZT_zmiany.

Uwaga: zamówienia nie obejmuje Etapu II zaznaczonego na mapce będącej załącznikiem do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: 1) cena (C) / Waga: 80
Kryterium kosztu - Nazwa: doświadczenie kierownika budowy (D) / Waga: 20
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowaRPZP.01.00.00 Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie

II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Realizacja podzielona będzie na odcinki:

a) Etap I.1 - w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty przekazania placu budowy,

b) Etap I.2. - w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty przekazania placu budowy.

2. Przed upływem terminu składania ofert należy wnieść wadium w wysokości: 500 000,00 zł

CPV: 45000000

Dokument nr: 577589-2019, WIM.271.1.55.2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 08/01/2020
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Urząd Miasta Świnoujście, pok. nr 304 za pomocą platformy zakupowej

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Komisja przetargowa powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 705 / 2019

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W związku z tym że formularz ogłoszenia przewiduje przewiduje podanie terminu związania ofertą w miesiącach albo poprzez wskazanie konkretnej daty, zaś przepisy art. 85 Pzp określają przedmiotowy termin w dniach, Zamawiający informuje, że wskazany w ogłoszeniu dwumiesięczny termin związania ofertą, należy liczyć jak 60 dni wskazane w ustawie.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie/aukcje

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/01/2020

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Świnoujście

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Gmina Miasto Świnoujście
Krajowy numer identyfikacyjny: 811684290
ul. Wojska Polskiego 1/5
Świnoujście
Kod NUTS: PL42
72-600
Polska
Osoba do kontaktów: Rafał Łysiak
E-mail: wim@um.swinoujscie.pl
Tel.: +48 913278699

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.