Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
397z dziś
4218z ostatnich 7 dni
16326z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadań realizowanych w ramach...

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadań realizowanych w ramach naboru uzupełniającego

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Górno
ul. Górno 169
26-008 Górno
powiat: kielecki
tel. 413 023 018, faks 413 023 009
gmina@gorno.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Górno
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-16 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadań realizowanych w ramach naboru uzupełniającego Funduszu Dróg Samorządowych (3 części)
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadań realizowanych w ramach naboru uzupełniającego Funduszu Dróg Samorządowych (3 części).W ramach realizacji zamówienia Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był wykonywany przez Inspektora nadzoru, który zobowiązany będzie w szczególności do: 1) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego na budowie w okresie trwania danego zadania, 2) Udziału w protokolarnym przekazaniu wykonawcy robót terenu budowy, (w przypadku wezwania przez Zamawiającego). 3) Kontroli wykonawcy robót budowlanych na podstawie dostępnej dokumentacji technicznej. 4) Dokonywania odbiorów technicznych w terminach określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych. 5) Nadzoru nad prawidłowym przygotowaniem i przekazaniem Zamawiającemu zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. 6) Sprawdzenia prawidłowości dokumentów przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych. 7) Obecności upoważnionego przedstawiciela Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na budowie i dokumentowanie swoich wizyt wpisem do dziennika budowy, z podaniem zakresu robót, które zostały przez niego sprawdzone. 8) Sprawdzania kosztorysów na roboty dodatkowe nieprzewidziane, konieczne i zamienne oraz kontrola prawidłowości ich fakturowania. 9) Stałego konsultowania i fachowego doradztwa na rzecz Zamawiającego. 10) Współpracy z Zamawiającym, jednostką projektową i wykonawczą w zakresie realizowanych robót, innych czynności niewymienionych powyżej, a zleconych przez Zamawiającego. 11) Realizacji zamówienia zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 1 do siwz

Część nr: 1 Nazwa: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla Remont drogi gminnej Nr 325023T w miejscowości Krajno Parcele i Krajno Pierwsze na odcinku o długości 1,028 km od km 0+685 do km 1+713.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach realizacji zamówienia Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był wykonywany przez Inspektora nadzoru, który zobowiązany będzie w szczególności do: 1) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego na budowie w okresie trwania danego zadania, 2) Udziału w protokolarnym przekazaniu wykonawcy robót terenu budowy, (w przypadku wezwania przez Zamawiającego). 3) Kontroli wykonawcy robót budowlanych na podstawie dostępnej dokumentacji technicznej. 4) Dokonywania odbiorów technicznych w terminach określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych. 5) Nadzoru nad prawidłowym przygotowaniem i przekazaniem Zamawiającemu zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. 6) Sprawdzenia prawidłowości dokumentów przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych. 7) Obecności upoważnionego przedstawiciela Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na budowie i dokumentowanie swoich wizyt wpisem do dziennika budowy, z podaniem zakresu robót, które zostały przez niego sprawdzone. 8) Sprawdzania kosztorysów na roboty dodatkowe nieprzewidziane, konieczne i zamienne oraz kontrola prawidłowości ich fakturowania. 9) Stałego konsultowania i fachowego doradztwa na rzecz Zamawiającego. 10) Współpracy z Zamawiającym, jednostką projektową i wykonawczą w zakresie realizowanych robót, innych czynności niewymienionych powyżej, a zleconych przez Zamawiającego. 11) Realizacji zamówienia zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 1 do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
doświadczenie inspektora nadzoru 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla Remont drogi gminnej Nr 325014T w miejscowości Górno Parcele na odcinku o długości 0,580 km od km 0+000 do km 0+580.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach realizacji zamówienia Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był wykonywany przez Inspektora nadzoru, który zobowiązany będzie w szczególności do: 1) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego na budowie w okresie trwania danego zadania, 2) Udziału w protokolarnym przekazaniu wykonawcy robót terenu budowy, (w przypadku wezwania przez Zamawiającego). 3) Kontroli wykonawcy robót budowlanych na podstawie dostępnej dokumentacji technicznej. 4) Dokonywania odbiorów technicznych w terminach określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych. 5) Nadzoru nad prawidłowym przygotowaniem i przekazaniem Zamawiającemu zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. 6) Sprawdzenia prawidłowości dokumentów przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych. 7) Obecności upoważnionego przedstawiciela Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na budowie i dokumentowanie swoich wizyt wpisem do dziennika budowy, z podaniem zakresu robót, które zostały przez niego sprawdzone. 8) Sprawdzania kosztorysów na roboty dodatkowe nieprzewidziane, konieczne i zamienne oraz kontrola prawidłowości ich fakturowania. 9) Stałego konsultowania i fachowego doradztwa na rzecz Zamawiającego. 10) Współpracy z Zamawiającym, jednostką projektową i wykonawczą w zakresie realizowanych robót, innych czynności niewymienionych powyżej, a zleconych przez Zamawiającego. 11) Realizacji zamówienia zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 1 do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie inspektora nadzoru 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla Remont drogi gminnej Nr 325002T w miejscowości Cedzyna na odcinku o długości 0,327 km
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia był wykonywany przez Inspektora nadzoru, który zobowiązany będzie w szczególności do: 1) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego na budowie w okresie trwania danego zadania, 2) Udziału w protokolarnym przekazaniu wykonawcy robót terenu budowy, (w przypadku wezwania przez Zamawiającego). 3) Kontroli wykonawcy robót budowlanych na podstawie dostępnej dokumentacji technicznej. 4) Dokonywania odbiorów technicznych w terminach określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych. 5) Nadzoru nad prawidłowym przygotowaniem i przekazaniem Zamawiającemu zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. 6) Sprawdzenia prawidłowości dokumentów przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych. 7) Obecności upoważnionego przedstawiciela Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na budowie i dokumentowanie swoich wizyt wpisem do dziennika budowy, z podaniem zakresu robót, które zostały przez niego sprawdzone. 8) Sprawdzania kosztorysów na roboty dodatkowe nieprzewidziane, konieczne i zamienne oraz kontrola prawidłowości ich fakturowania. 9) Stałego konsultowania i fachowego doradztwa na rzecz Zamawiającego. 10) Współpracy z Zamawiającym, jednostką projektową i wykonawczą w zakresie realizowanych robót, innych czynności niewymienionych powyżej, a zleconych przez Zamawiającego. 11) Realizacji zamówienia zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 1 do siwz.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71520000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie inspektora nadzoru 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 71520000-9

Dokument nr: 633573-N-2019, IR.271.1.18.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.gorno.biuletyn.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert
Adres:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat, Urząd Gminy Górno, Górno 169, 26-008 Górno, Pokój nr 22 (I piętro)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-16, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w w/w zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli: a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie lub wykonuje co najmniej 1 usługę w ramach, której pełniono nadzór inwestorski nad budową, przebudową, remontem lub modernizacją drogi lub ścieżki rowerowej lub ciągu pieszego / rowerowego o nawierzchni asfaltowej. Wartość roboty budowlanej nad którą pełniono nadzór inwestorski musi wynosić min.: Część 1 - 500 000,00 zł brutto Część 2 - 200 000,00 zł brutto Część 3 - 100 000,00 zł brutto b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, w szczególności, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 - t.jedn),tj.: dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej, należącą do właściwego samorządu zawodowego, która kierowała lub nadzorowała 1 robotą budowlaną polegającą na budowie przebudowie, remoncie lub modernizacji drogi lub ścieżki rowerowej lub ciągu pieszego / rowerowego o nawierzchni asfaltowej o wartości brutto robót co najmniej : o Część 1 - 500 000,00 zł brutto, o Część 2 - 200 000,00 zł brutto, o Część 3 - 100 000,00 zł brutto, - której to osobie zamierza powierzyć funkcję Inspektora nadzoru;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 5 SIWZ, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, w w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. c) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.