Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4165z ostatnich 7 dni
16142z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa Pawilonu B na terenie Miejskiego Centrum Medycznego

Przedmiot:

Przebudowa Pawilonu B na terenie Miejskiego Centrum Medycznego

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera w Łodzi
ul. Milionowa 14
93-113 Łódź
powiat: Łódź
tel. 426 761 790, faks 426 761 785
przetargi@jonscher.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: 50.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa Pawilonu B na terenie Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi przy ul. Milionowej 14 - Etap I
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy pomieszczeń zlokalizowanych w północnej części Pawilonu B na terenie Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi przy ul. Milionowej 14 obejmujące pomieszczenia wysokiego parteru i I piętra, w celu dostosowania pomieszczeń do obowiązujących przepisów (obiekt jest wpisany do rejestru zabytków i podlega ochronie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568)). 2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in: 1) wykonanie robót budowlanych w pawilonie B polegających na przebudowie pomieszczeń na potrzeby Oddziału Neurologii i Oddziału Rehabilitacji, w ramach wysokiego parteru i I piętra, 2) wykonanie rozbiórek/wyburzeń, 3) zapewnienie Kierownika Budowy/Kierownika robót stosownie do wymagań wynikających z uzyskanych decyzji administracyjnych lub pozwoleń, 4) wykonanie przebudowy oraz wszelkich robót montażowych i wykończeniowych dla potrzeb oddziałów, o których mowa w ppkt 1 wraz z instalacjami, 5) demontaż części istniejących instalacji, przebudowa i rozbudowa istniejących instalacji oraz budowa nowych instalacji, 6) zapewnienie koordynacji robót między wszystkimi branżami na etapie wykonawstwa, 7) sporządzenie Dokumentacji Powykonawczej. 3. Prace, będące przedmiotem zamówienia, należy wykonać zgodnie z dokumentami zawartymi w załączniku nr 11 do SIWZ, tj.: 1) projekt budowlany wykonany przez Firmę Projektowo-Inwestycyjną Final 92-208 Łódź ul. Niciarniana 2/6, pozwoleniem na budowę nr DAR-UA-I.2329.2019 i pozwoleniem na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestrów zabytków nr WUOZ.ZN.5142.805.2019.ES; 2) Specyfikacja Techniczna Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR); 3) przedmiar robót; 4) informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

CPV: 45000000-7,45210000-2,45300000-0,45310000-3,45330000-9,45400000-1,45215140-0,32400000-7

Dokument nr: 633603-N-2019, 43/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.jonscher.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w budynku Dyrekcji Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi
Adres:
ul. Milionowa 14, 93-113 Łódź, pawilon C, pokój nr 1 - sekretariat

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-23, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-09-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W ramach warunku określonego w tym punkcie, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokument, o którym mowa w rozdz. V.4 (l.p. 1 tabeli) SIWZ potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentu, o którym mowa powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W ramach warunku określonego w tym punkcie, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Uwaga: W wykazie Wykonawca winien ująć roboty budowlane, które zostały określone w warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej w rozdz. V.4 (l.p. 2 tabeli) SIWZ. 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Uwaga: W wykazie Wykonawca winien ująć informacje, które zostały określone w warunku posiadania zdolności technicznej lub zawodowej w rozdz. V.4 (l.p. 3 tabeli) SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp; 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp; 4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (o ile nie można go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych); 5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (wg zał. nr 5 do SIWZ) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp; 6) oświadczenie Wykonawcy (wg zał. nr 6 do SIWZ), że: a) nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp, b) nie wydano wobec niego orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne - w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Zamawiający odstępuje od opisu warunku określonego w tym punkcie; 2) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na min. 2.000.000,00 zł sumy gwarancyjnej; 3) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane o wartości brutto co najmniej 1.500.000,00 zł każda z nich, polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynków, w tym wykonanych przynajmniej w jednym przypadku w obiekcie jednostki/podmiotu prowadzącego działalność medyczną związaną z 24-godzinną opieką nad pacjentem (wg zał. nr 7 do SIWZ), wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie; b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (wg zał. nr 8 do SIWZ): o co najmniej jedna osoba na stanowisku kierownika budowy - posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe minimum 5 lat stażu pracy zawodowej, w tym minimum 3 lata jako kierownik budowy; o co najmniej jedna osoba na stanowisku kierownika robót instalacji sanitarnych - posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji sanitarnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe minimum 5 lat stażu pracy zawodowej, w tym minimum 3 lata jako kierownik robót instalacji sanitarnych; o co najmniej jedna osoba na stanowisku kierownika robót instalacji elektrycznych - posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe minimum 5 lat stażu pracy zawodowej, w tym minimum 3 lata jako kierownik robót instalacji elektrycznych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Inne dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: 1) formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) (wg zał. nr 1 do SIWZ); 2) wypełniony kosztorys ofertowy (wg zał. nr 11 do SIWZ) oraz w formie elektronicznego nośnika (płyta CD) w formacie ,,.ath"; 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego (wg. zał. nr 4 do SIWZ), jeśli Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach podmiotu trzeciego; 4) oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1000 ze zm.), nie jest wymagane uiszczenie opłaty. 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: a) o którym mowa w rozdz. V.4 (l.p. 4 tabeli) SIWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) o których mowa w rozdz. V.4 (l.p. 5-6 tabeli) SIWZ, dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c) o którym mowa w rozdz. V.4 (l.p. 7 tabeli) SIWZ, składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 30,00
Termin płatności 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.