Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3562z ostatnich 7 dni
15148z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa ścieżek rowerowych

Przedmiot:

Budowa ścieżek rowerowych

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Zagnańsk
ul. Spacerowa 8
26-050 Zagnańsk
powiat: kielecki
tel. 413 001 322, faks 413 001 373
sekretariat@zagnansk.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Zagnańsk
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-19 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Zagnańsk
,,Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Zagnańsk". 3.2. Przedmiotem zmówienia jest m in.: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia realizacji w/w inwestycji obejmującej odcinek od Dęba Bartka do miasta Kielce w II etapach: a) I Etap winien obejmować ścieżkę rowerową na odcinku drogi powiatowej Nr 0296T Kielce Zagnańsk w obrębie Jaworze od km 11+044 do km 8+383 na terenie gminy Zagnańsk (o długości ok. 2,6 km tj. od ostatnich zabudowań na ul. Kieleckiej w Zagnańsku przy wjeździe na odcinek leśny do skrzyżowania ze ścieżką edukacyjną ,,Na królewskim szlaku" przy kopalni kamienia Sosnowica). b) II Etap winien obejmować ścieżkę rowerową na odcinku od Dęba ,,Bartka" wzdłuż drogi gminnej nr 400018T, dróg powiatowych Nr 0300T, 0296T (ul. Słoneczna, ul. Kielecka do ostatnich zabudowań) oraz od skrzyżowania ze ścieżką edukacyjną ,,Na królewskim szlaku" przy kopalni kamienia Sosnowica do miasta Kielce. 2. Należy uwzględnić wariant przejścia nad drogą ekspresową S7. Ze względu na ukształtowanie terenu proponuje się : - ewentualnie zaprojektowanie kładki wzdłuż istniejącego mostu nad drogą ekspresową S7, z możliwością podwieszenia konstrukcji do istniejącego mostu (planowane do realizacji w 2 etapie na podstawie odrębnego opracowania), - ewentualnie zaprojektowanie niezależnej kładki samonośnej dla potrzeb ścieżki rowerowej (planowane do realizacji w 2 etapie na podstawie odrębnego opracowania), - na warunkach ogólnych korzystanie z dróg po odpowiednim oznakowaniu na odcinku przejazdu nad drogą ekspresową S7, proponuje się ograniczenie prędkości ruchu pojazdów i przejazd rowerzystów po drodze powiatowej, - wykorzystanie przejazd drogi pożarowej leśnej usytuowanej pod drogą S7, - lub inne alternatywne rozwiązanie, Dodatkowo w dokumentacji należy przewidzieć: o ekran akustyczny z pnączami oddzielający mało atrakcyjny plac za skrzyżowaniem z torami wzdłuż ulicy Kieleckiej i Słonecznej długości ok. 240 m i wys. 2m. o przebudowę instalacji teletechnicznej oraz budowę kanalizacji deszczowej na ulicy Kieleckiej ok. 390 m. o przedłużenie ścieżki przy ulicy Słonecznej. Odcinek o nawierzchni bitumicznej w formie drogi rowerowej o szer. 3,0 m od skrzyżowania ulicy Kieleckiej z ul. Słoneczną do skrzyżowania ul. Słonecznej z ul. Spacerową długości ok. 210 m. o miejsce obsługi rowerzystów (MOR) (wzdłuż parkingu przy SKATE PARKU). o W miejscu istniejącego już oświetlenia ( odcinek ok. 400 m Siodła -Jaworze) można, gdy będzie to możliwe zastosować wysięgniki do słupów oświetleniowych, w przeciwnym razie należy przewidzieć rozbudowę i przebudowę oświetlenia, o przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 0296T z drogą prowadzącą do kompleksu POLANIKA, o dokumentacja winna zawierać rozwiązania techniczne dotyczące usunięcia kolizji planowanego zamierzenia z infrastrukturą teletechniczną i energetyczną, 3.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia winien obejmować: 1. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy wraz z projektem zagospodarowania terenu, projekty budowlane i wykonawcze pozostałych branż kolidujących z projektowanymi robotami niezbędnymi do wykonania trasy rowerowej) dla przedmiotowego zadania oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu oraz akceptację kompletnej dokumentacji przez Zamawiającego odrębnie dla każdego etapu. - po 5 egz. a) Dokumentacja techniczna powinna zostać opracowana z uwzględnieniem uzupełniających badań podłoża gruntowego wykonanego przez Wykonawcę w zakresie rozpoznania warunków panujących w podłożu gruntowym. b) W skład dokumentacji powinny wchodzić projekty: budowlany oraz wykonawczy obejmujące wszystkie branże i zawierające: - część opisową, część rysunkową, obliczenia, zestawienia, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenie, - wykonanie koncepcji ścieżki rowerowej --2 egz. - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U.2013 r.,poz.1129 j.t) - po 2 egz. dla każdej branży, - projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz docelową organizację ruchu wraz z zatwierdzeniem 2 egz., - przedmiar robót ( z podziałem na poszczególne branże), - kosztorys ofertowy za całość przedmiotu zamówienia (z podziałem na wszystkie branże), - informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), - wykonanie dokumentacji geotechnicznej - 2 egz. - opracowanie wymaganych ekspertyz i badań technicznych, - opracowanie inwentaryzacji zieleni --2 egz. (drzew do usunięcia), - uzyskanie w imieniu Inwestora wymaganych uzgodnień, opinii, warunków / technicznych oraz pozwoleń - zgodnie z obowiązującymi przepisami, - przeprowadzenie wymaganych prób i badań (gruntowo-wodnych), - uzyskanie zaleceń konserwatora zabytków (jeżeli zadanie przebiegać będzie w strefie ochrony konserwatorskiej), - opracowanie operatu wodno - prawnego i uzyskanie pozwolenia wodno- prawnego, a także innych elementów niezbędnych do realizacji etapu I i etapu II, - uzyskanie zgód od zarządców dróg (Gmina Zagnańsk, Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad), - uzyskanie prawomocnej Decyzji na Realizację Inwestycji Drogowej zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) odrębnie dla każdego etapu, - zaprojektowanie MOR - Projekt budowlany i wykonawczy zawierający m. innymi elementy małej architektury: o wiata drewniana chroniąca przed deszczem o pow.25m2 na nawierzchni z betonowej kostki brukowej, o parking dla rowerów - nawierzchnia z żywicy i kruszywa lub z płyt ażurowych- zainstalowane stojaki na rowery w kształcie litery ,,U" wykonane z metalu, o stół ,ławki bez zadaszenia, o tablicę informacyjną wolnostojącą, o kosze do selektywnej zbiórki odpadów, o nawierzchnię żwirową między elementami MOR. 2. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oświetlenia ścieżki rowerowej na odcinku przez teren leśny od ul. Bartkowego Wzgórza do włączenia z ul. Słoneczną w Zagnańsku - Projekt budowlany i wykonawczy, Specyfikacja Techniczna, przedmiar robót, kosztorys ofertowy itp. (Wykonawca zobowiązany jest uzyskać warunki techniczne w zakresie połączenia do sieci dystrybucyjnej lub rozbudowy istniejącego oświetlenia). 3. Opracowania dokumentacji geodezyjnej: a) mapa do celów projektowych: Mapa do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000. Mapa powinna między innymi zawierać numery działek oraz granice określone według stanu prawnego, a jeśli takiego nie można stwierdzić, uwidocznione w katastrze nieruchomości. Stan prawny działek na mapie do celów projektowych powinien spełniać warunki określone w § 9 pkt 1 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 w sprawie ewidencji gruntów i budynków. b) podziały nieruchomości: Projekty podziałów nieruchomości (według potrzeb) powinny być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn.07.12.2004 r w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268 poz.2663 z 2004 r.). W przypadku nieruchomości dla której mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r, - Przepisy ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r nr 133,poz. 872 ze zm.ar.73) należy dodatkowo przeprowadzić linię podziałową w celu wydzielenia istniejącej ścieżki. UWAGA!!! W ramach zamówienia należy uregulować własności gruntowe drogi powiatowej Nr 0296T Kielce Zagnańsk. Obecnie wydzielony pas drogi powiatowej przebiega niezgodnie z obecnie użytkowanym pasem drogowym. c) dokumenty konieczne do uzyskania decyzji ZRID zgodnie z warunkami ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2015 r,poz.2013 ze zm.). 4. W przypadku wystąpienia trudności na wybranym odcinku planowanej inwestycji w trakcie opracowywania dokumentacji np. przedłużające się uzgodnienia - dla przedmiotowego odcinka należy wydzielić zakres i uzyskać odrębną decyzję ZRID nie wstrzymując realizacji pozostałego zakresu. 5. W ramach wykonywanych robót ziemnych należy przewidzieć usunięcie na koszt Wykonawcy drzew rosnących w pasie projektowanej ścieżki a kolidujących z realizacją inwestycji. 6. UWAGA: W uzasadnionych przypadkach, podyktowanych szczególnym ukształtowaniem terenu lub organizacją ruchu, szerokość projektowanego ciągu pieszo - rowerowego może być mniejsza niż 3,00m t.j. poza terenami leśnymi. 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdzie nie ma innej możliwości zachowania ciągłości projektowanego ciągu, dopuszcza się przeprowadzenie jego odcinków w ramach istniejącego w pasie drogi chodnika bez wydzielania pasów dla pieszych i rowerów (ruch mieszany). Wykorzystanie tego typu rozwiązań nie powinno polegać jedynie na dopuszczeniu ruchu rowerowego po chodniku poprzez ustawienie odpowiednich znaków drogowych. Należy wprowadzić rozwiązania projektowe zapewniające bezpieczeństwo oraz komfort ruchu pieszego i rowerowego. 8. Projektowanie ścieżki rowerowej należy wykonać na podstawie warunków do projektowania uzyskanych od zarządców dróg: - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - zakres przejścia ścieżką rowerową nad drogą S7 , - Powiatowy Zarząd Dróg- zakres prowadzenia ścieżki wzdłuż pasa drogi powiatowej 0296T-0300T , - Gmina Zagnańsk - zakres prowadzenia ścieżki wzdłuż pasa dróg gminnych, 9. Ścieżkę rowerową zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami, a w szczególności z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016, poz. 124)

CPV: 71000000-8,71320000-7

Dokument nr: 632601-N-2019, PZ.271.1.25.2019.PZZ- PZZIS

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=zagnansk/&strona=13&typ=podmenu&typmenu=13&menu=15&podmenu=15&str=1

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Urząd Gminy Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-19, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-12-14

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: WYKONAWCY: Wykonawca musi wykazać, że: Wykonał należycie co najmniej 1 projekt budowlany dróg, ulic, ścieżek rowerowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej lub asfaltowej o wartości min. 500 000,00 zł brutto OSÓB: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami: o co najmniej jedną osobą z uprawnieniami do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń o co najmniej jedną osobą z uprawnieniami do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń o co najmniej jedną osobą z uprawnieniami do projektowania specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń o co najmniej jedną osobą z uprawnieniami do projektowania specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń o co najmniej jedną osobą z uprawnieniami instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych bez ograniczeń
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wg załącznika nr 5 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg załącznika nr 6 SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub należy wskazać dostępność tych dokumentów w formie elektronicznej pod wskazanym adresem internetowym; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczenia za zgodność z oryginałem 2. pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 3. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 4. Oświadczenie o przynależność lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp - wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ. 5. Pisemne zobowiązanie podmiotów trzecich w sytuacji, gdy wykonawca polega na zdolnościach i zasobach innych podmiotów
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA OFERTY 60,00
DOŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW BRANŻY DROGOWEJ I MOSTOWEJ 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.