Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3840z ostatnich 7 dni
16678z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont nawierzchni dróg leśnych

Przedmiot:

Remont nawierzchni dróg leśnych

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Woliński Park Narodowy
. Niepodległości 3a
72-500 Międzyzdroje
powiat: kamieński
91 328 0727, 91 328 0737, fax. 91 328 0357
sekretariat@wolinpn.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Międzyzdroje
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-09 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie zadania: ,,Remont nawierzchni dróg leśnych"
Opis przedmiotu zamówienia
I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót - remont nawierzchni dróg leśnych nieulepszonych w Wolińskim Parku Narodowym.
Zamówienie składa się z trzech zadań:
1. Remont nawierzchni drogi leśnej - dojazdu p-poż nr 48 - w oddz.70 l,j. Łączna długość drogi objętej remontem 400 m. Zadanie obejmuje wykonanie odcinka drogi o nawierzchni szutrowej z przygotowaniem podłoża i wyrównaniem poboczy. Szczegóły zawiera przedmiar robót.
2. Remont nawierzchni drogi leśnej - w oddz.112 j. Łączna długość drogi objętej remontem 150m. Zadanie obejmuje wykonanie odcinka drogi o nawierzchni szutrowej z przygotowaniem podłoża i wyrównaniem poboczy. Szczegóły zawiera przedmiar robót.
3. Remont nawierzchni drogi leśnej - w oddz.69 p,r,j. Łączna długość drogi objętej remontem 150m. Zadanie obejmuje wykonanie odcinka drogi o nawierzchni z płyt JOMB z przygotowaniem podłoża i wyrównaniem poboczy. Szczegóły zawiera przedmiar robót.
Zastosowane do wykonania remontu dróg materiały nie mogą być materiałami odpadowymi i muszą posiadać odpowiednie certyfikaty lub inne dokumenty dopuszczające je do stosowania. Płyty JOMB niezbędne do wykonania zadania nr 3 znajdują się w magazynie Zamawiającego w osadzie Biała Góra ok.lOkm od miejsca realizacji zadania.
Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawarte są w dokumentacji kosztorysowej - przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 2.1-2.4 do niniejszego ogłoszenia. Przedmiary robót są dokumentami o charakterze pomocniczym przy obliczaniu ceny ryczałtowej i mogą być zmieniane przez Wykonawcę według potrzeb w zakresie podanej ilości nakładów.
I Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert na realizację wybranych części.

Dokument nr: 37-39-1/19

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert
1. Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
ul. Niepodległości 3a w Międzyzdrojach w pokoju Nr 13
lub e-mailem: sekretariat@wolinpn.pl
lub faksem: 91 32 80 357
do godziny 12.00 dnia 9 grudnia 2019 r.
2. Godziny pracy biura Zamawiającego 700 - 15 00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia Prace muszą być zakończone do dnia 31 grudnia 2019 r.
Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę podpisania protokołu bezusterkowego odbioru robót. Odbiór poprzedzony jest pisemnym zgłoszeniem Wykonawcy o gotowości do odbioru robót.

Wymagania:
§5
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny spełnienia tych warunków
1. W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który:
1) Złoży w terminie ofertę zgodną z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.
2) Złoży oświadczenia i dokumenty wskazane w zapytaniu ofertowym.
3) Nie zalega z opłacaniem podatków.
4) Nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
5) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty odpowiadające swoim zakresem przedmiotowi zapytania, tj. remont lub budowa dróg leśnych o łącznej długości nie mniejszej niż 400 m, o wartości łącznej brutto co najmniej 30 000 zł.
2. Wszystkie załączniki składające się na całość oferty muszą być podpisane przez przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze złożonymi z ofertą dokumentami lub pełnomocnictwem, które w takim przypadku stanowi załącznik do oferty.
3. Niespełnienie warunków spowoduje odrzucenie oferty.
§6
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
1. Zamawiający wyznaczył w § 5 wymagania, które Wykonawca spełni przedstawiając wraz z ofertą (wypełniony i podpisany formularz oferty - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) poniższe dokumenty:
a) oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego;
b) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert - sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
2. Wykonawca składa ponadto wykaz podwykonawców, o których mowa w § 6 ust. 1 wzoru umowy, zawierający nazwy podwykonawców, ich adresy oraz szczegółowy zakres prac, które będą przez każdego ze wskazanych podwykonawców realizowane, a także pełnomocnictwo w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 5, oraz zaparafowany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
zn.spr.37-39-1/19
§7
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczane przez Wykonawcę.
2. Zamawiający dopuszcza korespondencję za pomocą faksu lub e-maila. Każda ze stron zobowiązana jest na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzić na piśmie fakt ich otrzymania.
3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Marek Dylawerski lub Marek Szwarc, e-mail: m.dylawerski@wolinpn.pl, m.szwarc@wolinpn.pl.
§8
Opis sposobu przygotowania ofert
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Oferty mogą być złożone w formie pisemnej albo określonej przez Zamawiającego formie dokumentowej: poprzez mail albo faksem.
2. Oferta powinna być sporządzona na załączonym formularzu w jednym egzemplarzu (wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do zapytania).
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia, muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami właściwego rejestru, ewidencji lub umowy.
5. W przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim rejestrze, ewidencji lub umowie do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
6. Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone imienną pieczątką.
7. Wszelkie poprawki dokonywane w treści oferty powinny być oznaczone datą i podpisane przez osoby uprawnione.
8. Za chwilę złożenia oferty uznaje się w przypadku oferty składanej w formie pisemnej lub faksem datę i godzinę potwierdzenia odbioru oferty w sekretariacie Zamawiającego, a w przypadku oferty składanej poprzez e-mail - datę z wiadomości e-mail.

Uwagi:
§10
Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca oblicza cenę oferty, jako cenę podstawową + narzuty i wstawia cenę brutto (z VAT) do formularza ofertowego - załącznik nr 1.
2. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki do 0,5 grosza należy pominąć, a końcówki powyżej 0,5 grosza zaokrąglić do pełnych groszy.
3. Tak wyliczona kompletna cena brutto będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert.
4. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi netto 121494,04 zł.
§11
Opis kryteriów wyboru ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Kryterium wyboru: cena brutto oferty -80 pkt. i okres gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały - 20 pkt.
2. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie do dwóch miejsc po przecinku.
3. Ofertą najkorzystniejszą jest oferta z najwyższą oceną łączną.
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez ofertę, obliczona przez komisję przetargową wg poniższego schematu.
O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów:
suma = Pc + Pg
gdzie: Pc - pkt za cenę, Pg - pkt za okres udzielonej gwarancji, uzyskanych przez ofertę, obliczona wg poniższego schematu.
Punktacja:
a) punkty za cenę (Pc) obliczane są według wzoru:
Pc = 0,8 (Cmin / Co) x 100 pkt
gdzie: Cmin -cena brutto najniższa,
Co -cena brutto rozpatrywana.
b) punkty za okres udzielonej gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały (Pg):
Od 24do36m-cy- 5 pkt. Od36do48m-cy- 10 pkt. Od48do60m-cy- 15 pkt. 60 m-ce i powyżej - 20 pkt.
Okres udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż 2 lata (24 miesięcy). Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin krótszy niż 2 lata, oferta zostanie uznana za niezgodną z wymogami Zamawiającego i odrzucona.
Zamawiający będzie przyznawał punkty w ramach kryterium termin gwarancji za maksymalny termin w wymiarze 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje dłuższy termin, dla potrzeb oceny oferty Zamawiający przyjmie termin maksymalny tj. 60 miesięcy, natomiast do umowy zostanie wpisany termin gwarancji z oferty.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie żąda wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§13
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
Wzór umowy stanowi załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego.
§14 Inne informacje
1. Zamawiający na żądanie Wykonawcy umożliwia dokonanie przeglądu warunków i lokalizacji prac objętych zapytaniem przed terminem złożenia ofert, tj. do 9 grudnia 2019 r. w godzinach 8.00-11.00. Zamiar dokonania przeglądu należy zgłosić Zamawiającemu na adres e-mailowy: m.szwarc@wolinpn.pl tel. 537 777 185, lub na adres m.dylawerski@wolinpn.pl, tel. 537 777 180.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z udzjelenia zamówienia i prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Marek Dylawerski lub Marek Szwarc, e-mail: m.dylawerski@wolinpn.pl, m.szwarc@wolinpn.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.