Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
637z dziś
4119z ostatnich 7 dni
15479z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowych

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowych

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Rzeszów
ulica 8-go Marca 8
35-065 Rzeszów
powiat: Rzeszów
Telefon: 17 749 70 00 Fax.: 17 749 70 01
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-17 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowych obiektów sieci SN - Goleszów, Borki Nizińskie, Rydzów, Wola Mielecka, Dobrynin - 6 zadań
5.2. Przedmiotem zamówienia są:
,,Opracowanie dokumentacji projektowych obiektów sieci SN - Goleszów, Borki Nizińskie, Rydzów, Wola Mielecka, Dobrynin - 6 zadań":
o Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV Smoczka - Wojsław w miejscowości Goleszów;
o Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV Mielec - Ferma Krów zasilającej stacje Borki Nizińskie 1-3, Młodochów 4;
o Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV Mielec - Szczucin zasilającej stacje Rydzów 1, 2;
o Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV Mielec - Szczucin (trzon sł. 56 -71) zasilającej stację Rydzów 3;
o Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV Mielec - Szczucin zasilającej stacje Wola Mielecka 6,9;
o Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV Smoczka - Rzemień zasilającej stację Dobrynin 1.
5.3. Rodzaj zamówienia: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
5.4. Szczegółowy opis wymagań technicznych znajduje się w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ

CPV: 71320000-7

Dokument nr: 705/IP/2019

Otwarcie ofert: 21.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie:
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Rzeszów ul. 8-go Marca 8; 35-065 Rzeszów sala konferencyjna Działu Zamówień (Budynek Techniczny)
21.1. Otwarcie Ofert jest niejawne
21.2. Otwarcie Ofert jest rejestrowane.

Specyfikacja:
SIWZ zamieszczono na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl/przetargi

Składanie ofert:
Data złożenia ofert: 2019-12-17 09:00
17. Termin i miejsce składania Ofert.
17.1. Oferty należy składać do dnia 17.12.2019 do godz. 9:00 w:
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Rzeszów, ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów, pok. 20 (kancelaria)
17.2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
17.3. Złożenie Oferty zostanie potwierdzone przez Zamawiającego z zaznaczeniem daty i godziny złożenia.

Wymagania:
3. Podstawa prawna prowadzenia postępowania.
3.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zachowaniem zasad określonych w Procedurze Zakupów PGE Dystrybucja S.A., Dobrych Praktykach
4
Zakupowych PGE Dystrybucja S.A. oraz Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych PGE Dystrybucja S.A. dostępnych na stronie: https://pgedvstrybucja.pl/przetarRi
3.2. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ stosuje się postanowienia ,,Procedury Zakupów PGE Dystrybucja SA" i Kodeksu cywilnego. (Dz. U. z 18 maja 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
3.3. Postępowanie o udzielenie zamówienia oraz wszelka korespondencja prowadzona jest w formie pisemnej w języku polskim z zastrzeżeniem pkt 20 SIWZ.
3.4. Kierownik Zamawiającego może podjąć decyzję o unieważnieniu postępowania o udzielenie Zamówienia niepublicznego bez podania przyczyny, (pkt 6.3.6.3. ,,Procedury Zakupów PGE Dystrybucja S.A.")
Uwagi dla Wykonawców.
6.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę, na każde z zadań częściowych (jeśli zadania zostały przewidziane w pkt 5.2 SIWZ).
W każdym z tych zadań Oferty będą rozpatrywane i oceniane odrębnie. Oferta częściowa musi obejmować całość zadania.
Nie można złożyć Oferty na niektóre elementy z jednej lub kilku zadań
6.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
6.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej
6.4. Komisja Przetargowa po przeprowadzeniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej Oferty, może przeprowadzić dodatkowo negocjacje ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, jeżeli przewyższa ona kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie przedmiotu zakupu zgodnie z pkt 6.3.5.21 Procedury Zakupów.
6.5. Stawki i ceny podane przez Wykonawcę w Ofercie po negocjacjach ceny nie mogą być wyższe, niż w Ofercie złożonej, zgodnie z pkt 17.1. SIWZ.
6.6. Oferta Wykonawcy złożona zgodnie z pkt 17.1. SIWZ przestaje wiązać w zakresie, w jakim Wykonawca złoży korzystniejszą Ofertę po negocjacjach ceny.
6.7. Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę po negocjacjach ceny.
6.8. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia formularza ofertowego po negocjacjach ceny w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty przeprowadzenia negocjacji ceny za pomocą elektronicznych środków komunikacji lub w formie pisemnej na adres Zamawiającego podany w SIWZ.
Formularz ofertowy po negocjacjach ceny winien być podpisany zgodnie z reprezentacją Wykonawcy lub przez pełnomocnika.
6.9. W przypadku niewpłynięcia formularza ofertowego po negocjacjach ceny w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty przeprowadzenia negocjacji ceny, Zamawiający przyjmie do porównania ofert Ofertę Wykonawcy złożoną zgodnie z pkt 17.1. SIWZ.
6.10. Jeżeli cena Oferty po negocjacjach ceny będzie wyższa od ceny w Ofercie złożonej zgodnie z pkt 17.1. SIWZ, Zamawiający przyjmie do oceny Ofertę Wykonawcy złożoną zgodnie z pkt 17.1. SIWZ.
6.11. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
7. Warunki i terminy realizacji.
Określono w Załączniku nr 2 do SIWZ.
8. Miejsce realizacji.
Określono w Załączniku nr 2 do SIWZ.
9. Płatność i gwarancja.
9.1. Warunki płatności określono w Załączniku nr 2 do SIWZ
9.2. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.
9.3. Wymagane warunki gwarancji określa Załącznik nr 2 do SIWZ.
9.4. Zamawiający informuje, że do zapłaty za zobowiązania stosuje mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług.
10. Wymagania stawiane Wykonawcom - warunki udziału w postępowaniu
10.1. W Postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania opisane w Załączniku nr 3 do SIWZ;
10.2. Warunki udziału w postępowaniu podwykonawców określa Załącznik nr 3 do SIWZ.
10.3. Ocena spełnienia opisanych w niniejszej SIWZ warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o złożoną przez Wykonawcę ofertę wraz z wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami i oświadczeniami wymienionymi w pkt 14 i 15 SIWZ wg formuły ,,spełnia - nie spełnia".
10.4. W Postępowaniu o udzielenie zamówienia Komisja Przetargowa może zdecydować o wykluczeniu:
a) Wykonawców, którzy wciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonali zamówienia udzielonego im przez Zamawiającego lub inne Spółki z GK PGE lub wykonali je z nienależytą starannością albo odmówili podpisania umowy po przeprowadzonym postępowaniu zakupowym
b) Wykonawców, którzy znajdują się w sporze z PGE Dystrybucja S.A. lub spółką GK PGE, w szczególności, jeżeli spór dotyczy dostaw, usług lub robót budowlanych wykonywanych przez danego Wykonawcę na rzecz PGE Dystrybucja S.A. lub Spółki z GK PGE;
c) Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań koniecznych dla udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego;
d) Wykonawców, których upadłość bądź likwidację ogłoszono, lub w stosunku, do których wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne;
e) Wykonawców, którzy z uwagi na prowadzone przeciwko nim postępowania o popełnienie przestępstwa nie dają rękojmi należytego wykonania zamówienia.
10.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z Postępowania zakupowego Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą wszczęcia Postępowania zakupowego w zakresie przestępstw wymienionych w Procedurze Zakupów PGE Dystrybucja S.A. albo oświadczenia w tym zakresie wszystkich członków zarządu, wspólników spółek jawnych, partnerów, komplementariuszy. Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
10.6. Niewniesienie wadium przez Wykonawcę, (jeśli jest wymagane zgodnie z pkt 18 SIWZ i Załącznikiem nr 2 do SIWZ) do upływu terminu składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy.
11. Udostępnianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
SIWZ udostępnia się na stronie internetowej Zamawiającego.
12. Kryteria oceny Ofert
12.1. Kryterium oceny ofert określa Załącznik nr 2 do SIWZ.
12.2. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w ofercie ceny podatek od towarów i usług, który w wyniku wyboru takiej oferty miałby obowiązek wpłacić Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12.3. W przypadku złożenia ofert z różną stawką VAT lub przez Wykonawcę, który nie jest płatnikiem VAT, Zamawiający w celu porównania ofert i wyboru Najkorzystniejszej Oferty będzie porównywał oferty wg wartości netto i/lub kryteriów określonych zgodnie z pkt 12.1. SIWZ.
13. Sposób obliczenia ceny Oferty
13.1. Cena ofertowa musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny i uwzględniać wszystkie świadczenia wykonawcy konieczne do prawidłowego, pełnego, funkcjonalnego, terminowego wykonania przedmiotu zamówienia nawet, gdy obowiązek wykonania świadczenia nie wynika wprost z dokumentów przetargowych lub innych dokumentów leżących u podstaw umowy.
13.2. Cena powinna być wyrażona cyfrowo i słownie w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
13.3. Wartości (kwoty) podane w ofercie zaokrągla się do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
14. Elementy składowe Oferty
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 10. Wykonawca przedstawia dokumenty:
14.1. Wykaz stanowiący potwierdzenie wypełnienia wymogów technicznych, organizacyjnych łub--personalnych--należy--w+a*--z--ewentualnymi--kserokopiami--dokumentów uprawniających (jeżeli wystąpi taki warunok określony w pkt Ii4 Załącznika nr 3 do SIWZ).
7
14.2. Wniosek zgłoszeniowy o rejestrację w Bazie Kwalifikowanych Wykonawców wraz z wymaganymi dokumentami co najmniej w zakresie kategorii zamówień objętych niniejszym postępowaniem.
14.3. Wypełniony i podpisany "Formularz ofertowy". Ofertę należy złożyć na kopii ,,Formularza ofertowego" załączonego do SIWZ (Załącznik nr 4 do SIWZ).
14.4. Oświadczenie Wykonawcy akceptujące warunki zawarte w SIWZ i załącznikach do SIWZ (Załącznik nr 6 do SIWZ).
14.5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do Wykluczenia. (Załącznik nr 6 do SIWZ).
14.6. Imienne upoważnienie (pełnomocnictwo) do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli oferta, podpisana jest przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze, jako uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
14.7. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, dokumenty, o których mowa w pkt 14.2 oraz od 14.4. do 14.6., winny być złożone przez wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
14.8. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, należy do oferty dołączyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów, która w przypadku umowy konsorcjum powinna zawierać między innymi następujące postanowienia:
a) Wskazanie Lidera konsorcjum
b) Jednoznaczne określenie wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia
c) Odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy poszczególnych uczestników konsorcjum wobec Zamawiającego
d) Czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia
Załączone pełnomocnictwo do podpisania oferty, o którym mowa w pkt 14.6. SIWZ, winno być wystawione przez wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia na rzecz firmy będącej liderem konsorcjum. W przypadku podpisania oferty przez osobę/y niebędącą uprawnioną do reprezentowania lidera konsorcjum zgodnie z treścią KRS lidera (wypisu z CEIDG), również należy załączyć pełnomocnictwo dla tej osoby wystawione przez lidera konsorcjum. Wystarczającymi dokumentami są również pełnomocnictwa wystawione przez każdego z uczestników konsorcjum dla pełnomocnika konsorcjum.
Oświadczenia, o których mowa w pkt 14.4. i 14.5. SIWZ winny być podpisane przez wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia lub przez ustanowionego pełnomocnika Wykonawców.
14.9. Dodatkowe dokumenty wymagane w postępowaniu określa Załącznik nr 3 do SIWZ. 14.10.Dokumenty należy załączyć w oryginale, odpisie lub kserokopii poświadczonych na
każdej zapisanej stronie ,,za zgodność z oryginałem" przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez przedstawicieli tych podmiotów. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np., jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą budzić wątpliwości, co do ich prawdziwości). UWAGA!
Wszystkie dokumenty należy złożyć w języku polskim.
W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy złożyć te dokumenty wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. (Zaleca się, aby tłumaczenia były sporządzone przez tłumacza przysięgłego).
8
15. Inne ustalenia dotyczące wymaganych dokumentów -zaświadczeń
15.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa oświadczenie, potwierdzające, że:
a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Oświadczenie, o którym mowa w pkt 15.1 SIWZ musi być złożone w formie oryginału, lub kopii, przetłumaczone na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. (Zaleca się, aby tłumaczenia były sporządzone przez tłumacza przysięgłego)
16. Opis przygotowania Oferty
16.1. Oferta winna zawierać dokumenty wyszczególnione w pkt 14 SIWZ, natomiast Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przedkłada również dokumenty wyszczególnione w pkt 15 SIWZ.
16.2. Oferta winna zawierać ,,SPIS TREŚCI" zawierający, co najmniej: liczbę porządkową, nazwę dokumentu oraz numer strony, na której ten dokument się znajduje.
16.3. Ofertę należy sporządzić czytelnie, w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
16.4. Wszystkie zapisane strony oferty winny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Oferta winna być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz opatrzona pieczęcią imienną lub winna być podpisana w sposób czytelny.
16.5. Formularz ofertowy winien zostać wypełniony przez Wykonawcę w każdej pozycji, ściśle wg warunków i postanowień zawartych w SIWZ. Dokumenty oferty należy ułożyć w kolejności wymienionej w punktach 14 i 15 niniejszej SIWZ.
16.6. W formularzu ofertowym należy podać nr ewidencyjny w Bazie Kwalifikowanych Wykonawców nadany przez Zamawiającego podczas rejestracji. Jeżeli Wykonawca nie jest zarejestrowany w BKW proszę wpisać ,,niezarejestrowany".
16.7. Wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane i złączone (spięte, zszyte) w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek karty.
16.8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być naniesione czytelnie oraz parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
16.9. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, jeśli nie wynika to z innych dokumentów, załączonych przez Wykonawcę.
16.10.Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
16.11.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca,
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów
związanych z uczestnictwem w postępowaniu. 16.12.Wykonawca ma możliwość zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa Wykonawcy, w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności wraz
z oświadczeniem na piśmie, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a co
za tym idzie nie mogą być ogólnie udostępnione. 16.13.Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu lub kopercie,
uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania lub
koperty.
9
16.14.Kopertę zewnętrzną lub opakowanie należy opisać w następujący sposób:
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Rzeszów
ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów
,, Oferta na opracowanie dokumentacji projektowych obiektów sieci SN - Goleszów, Borki Nizińskie, Rydzów, Wola Mielecka, Dobrynin -6 zadań"
- Nr sprawy .705/IP/2019 - Nie otwierać przed przetargiem w dniu 17.12.2019o

16.15.Koperta wewnętrzna powinna być opisana tak jak zewnętrzna i dodatkowo oznaczona pieczęcią lub danymi Wykonawcy.
17.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie Ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu Oferty przed upływem terminu składania Ofert.
17.5. Wykonawca nie może wycofać i wprowadzić zmian w Ofercie po upływie terminu składania Ofert.
17.6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie Ofert, które nie zostały oznaczone i zaadresowane przez Wykonawcę zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ.
17.7. Zamawiający postępowania zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu składania Ofert. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy będą odnosiły się do terminu zmienionego.
17.8. O przedłużeniu terminu składania Ofert Zamawiający postępowania niezwłocznie zawiadomi na stronie internetowej Zamawiającego.
18. Wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
19. Termin związania Ofertą
19.1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 45 dni kalendarzowych i bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
19.2. Przed upływem terminu związania Ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania Ofertą. Wykonawca może przedłużyć termin związania Ofertą z własnej inicjatywy.
20. Tryb udzielania wyjaśnień
20.1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
20.2. Pytanie Wykonawcy musi być sformułowane na piśmie i dostarczone do Zamawiającego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, ul. 8-go Marca 8, 35-065 Rzeszów w terminie nie późniejszym niż na 3 dni roboczych przed terminem składania ofert, z dopiskiem:
Postępowanie nr 705/IP/2019
,,Opracowanie dokumentacji projektowych obiektów sieci SN - Goleszów, Borki Nizińskie, Rydzów, Wola Mielecka, Dobrynin -6 zadań"
20.3. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej Zamawiającego.
20.4. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania zapytań i odpowiedzi emailem na adres osób wymienionych w Załączniku nr 2 do SIWZ.
20.5. Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami określone zostały w Załączniku nr 2 do SIWZ.
UWAGA:
(Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się numerem postępowania nadanym przez Zamawiającego.)
20.6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza pisemnie fakt ich otrzymania. W takim przypadku za skuteczne dostarczenie uważa się moment potwierdzenia.
20.7. Przed upływem terminu składania Ofert, Komisja Przetargowa może podjąć decyzję
0 wprowadzeniu modyfikacji treści Ogłoszenia o Zamówieniu lub SIWZ uwzględniając czas niezbędny do wprowadzenia zmian i może przedłużyć termin składania Ofert.
20.8. Zamawiający zamieszcza informację o modyfikacji SIWZ lub Ogłoszenia o Zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego. Modyfikacja SIWZ lub Ogłoszenia o Zamówieniu jest wiążąca dla Wykonawców.
Otwarcie Ofert
Badanie Ofert
22.1. Wszystkie Oferty, zostaną zbadane pod względem formalnym i merytorycznym.
22.2. W toku badania i oceny wniosków lub Ofert Komisja Przetargowa może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych wniosków lub Ofert oraz złożonych oświadczeń lub dokumentów. Komisja Przetargowa może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów wskazanych w treści Ogłoszenia o Zamówieniu, lub SIWZ, lub złożyli dokumenty
1 oświadczenia zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
22.3. Komisja Przetargowa poprawia w Ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty; niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
22.4. W Postępowaniu o udzielenie zamówienia Komisja Przetargowa może zdecydować o odrzuceniu Oferty, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada wymaganiom określonym w treści SIWZ,
b) zawiera rażąco niską cenę wykonania przedmiotu Zamówienia,
c) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w Postępowaniu o udzielenie zamówienia,
d) zawiera istotne błędy w obliczeniu Ceny,
e) Wykonawca nie zgadza się na poprawienie omyłki w treści jego Oferty, niepowodującej istotnych zmian w treści Oferty,
f) jest ona nieważna na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
23. Tryb ogłoszenia wyników postępowania
23.1. Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli niepodlegające odrzuceniu oferty o wyniku postępowania podając nazwę Wykonawcy, który złożył najkorzystniejsza ofertę oraz zaoferowaną przez niego cenę za wykonanie zamówienia.
23.2. Informacja o sposobie zakończenia postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, jeżeli postępowanie było na niej ogłoszone.
24. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
25. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
25.1. Z Wykonawcą, którego Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa według wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ, na podstawie Oferty przedstawionej przez Wykonawcę.
25.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści wybranej Oferty, w szczególności, gdy nastąpi zmiana przepisów obowiązującego prawa, np.: zmiana obowiązujących stawek podatku WAT.
25.3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
25.4. W przypadku, o którym mowa w pkt 25.3. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
25.5. Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia Umowy zakupowej lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą Ofertę spośród pozostałych Ofert niepodlegających odrzuceniu, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.