Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3527z ostatnich 7 dni
16087z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zamość
Peowiaków 92
22-400 Zamość
powiat: Zamość
tel. 84 639 29 59
inwestycje@zamosc.org.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Zamość
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-17 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nad robotami budowlanymi przy realizacji
zadania pn. ,,Budowa Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie".
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno -
budowlanej nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania pn. ,,Budowa Centrum Kultury
Dawnej w m. Wysokie".
Budowa Centrum Kultury Dawnej w miejscowości Wysokie obejmuje budowę:
- budynku kuźni (br. budowlana, elektryczna),
- budynku stodoły (br. budowlana, elektryczna),
- zagospodarowaniem terenu przy obiektach, (br. budowlana, elektryczna, drogowa)
BUDYNEK KUŹNI: (obiekt o wymiarach 4,9m x 6,4m i wysokości 5,1m)
- Wykonanie betonowych kolumn fundamentowych, żelbetowej płyty fundamentowej na
podsypce piaskowej oraz ścian fundamentowych z bloczków betonowych
- Wykonanie ścian z bali drewnianych i słupów drewnianych
- Wykonanie ściany i komina oraz paleniska kuźniczego i paleniska grillowego
- Wykonanie więźby dachowej drewnianej wraz z pokryciem z blachy płaskiej na rąbek na
pełnym deskowaniu z warstwa papy podkładowej
- Wykonanie ścian szczytowych z desek drewnianych
- Wykonanie podłóg na gruncie z cegły klinkierowej matowej
- Montaż drzwi drewnianych
- Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej
BUDYNEK STODOŁY: (obiekt o wymiarach 9,9m x 20,1m i wysokości 7,5m)
- Wykonanie betonowych kolumn fundamentowych wraz z oczepem żelbetowym i ścianami
fundamentowymi z bloczków betonowych
- Wykonanie ścian z bali drewnianych oraz słupów drewnianych
- Wykonanie więźby dachowej drewnianej wraz z pokryciem z blachy płaskiej na rąbek na
pełnym deskowaniu z warstwa papy podkładowej
- Wykonanie ścian szczytowych z desek drewnianych
- Wykonanie podłóg na gruncie z cegły klinkierowej matowej oraz podłóg z desek
drewnianych
- Wykonanie drewnianych bram
- Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej
ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
- Wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu - słup nr 1 i nr 2 do stodoły
- Wykonanie zewnętrznej zalicznikowej instalacji elektrycznej nn do zasilenia budynku kuźni
wraz z wyprowadzeniem kabla zasilającego
- Wykonanie monitoringu zewnętrznego
- Wykonanie parkingu i placu z kostki brukowej
- Wykonanie śmietnika
- Wykonanie tarasów i odwodnienia przy budynkach kuźni i stodoły z kostki brukowej
- Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z kostki brukowej
Wartość robót budowlanych z najniższej oferty przetargowej Wykonawcy - 488 056,67 zł
netto, 600 309,70 zł brutto.
Dokumentacja projektowa dostępna jest pod linkiem do postępowania na roboty budowlane:
https://ugzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=886&p1=szczeqoly&p2=66752
Projekt pn. ,,Budowa Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie" realizowany jest w ramach
działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zakres obowiązków inspektora zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.
j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.).
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego muszą spełniać wymogi niezbędne do pełnienia
samodzielnej funkcji technicznej:
a) posiadać uprawnienia budowlane stwierdzone decyzją i ważne zaświadczenie o
przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego zgodnie z wymogami art. 12 ust.
7 Prawo budowlane uprawniające do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie umożliwiające wykonywanie nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej
b) posiadać znajomość wszystkich przepisów wydanych przez władze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne które są w jakikolwiek sposób związane z robotami oraz
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas realizacji robót;
c) przestrzegać przepisy ochrony środowiska, bhp,
d) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
IV. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje udzjelenia zamówienia uzupełniającego.

Dokument nr: 4/2019

Składanie ofert:
XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy dostarczyć:
- osobiście, kurierem lub przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Zamawiającego:
Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, pokój nr 1 Biuro Obsługi
Interesanta, z dopiskiem Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji
zadania pn. ..Budowa Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie"
w terminie do 17.12.2019 r.
Urząd Gminy Zamość czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.

Miejsce i termin realizacji:
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 31.05.2021 r.
W przypadku zmiany terminu odbioru ostatecznego inwestycji pn. ,,Budowa Centrum Kultury
Dawnej w m. Wysokie", termin wykonania przedmiotu zamówienia ulega zmianie
(przedłużenie lub skrócenie).
Okres wykonywania usługi przypada od momentu podpisania umowy do dnia wykonania
usługi.
Wynagrodzenie za wykonanie usługi, będzie płatne przelewem w ciągu 30 dni od
dostarczenia poprawnie wystawionej faktury przez Wykonawcę oraz podpisaniu protokołu
odbioru przez obie strony. Wynagrodzenie za wykonanie usługi zostanie przelane na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze.

Wymagania:
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
VII. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
2. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w
punkcie VI - załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca składa ofertę na Formularzu oferty załączonym do niniejszego zapytania.
3. Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie pisemnej w języku polskim.
4. Do oferty należy dołączyć komplet wymaganych dokumentów żądanych w pkt. VII
niniejszego zaproszenia.
5. Cena wynikająca z oferty winna obejmować wszelkie koszty oraz być podana w kwotach
netto i brutto podanych do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo w złotych polskich
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT-jeżeli występuje.
6. W przypadku:
- osoby fizycznej niewykonującej działalności gospodarczej lub
- osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej
Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub
państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniającą pracowników lub
niezawierającą umów ze zleceniobiorcami, zgodnie z definicją wskazaną w art. 1 pkt 1 b lit. a
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
wynagrodzenie płatne będzie w miesięcznych ratach z uwzględnieniem przepisów ustawy z
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2012 r.
Wykonawca ma obowiązek dołączyć do każdej faktury informację o liczbie godzin
wykonywania przedmiotu umowy w danym miesiącu.
IX. KRYTERIA OCENY OFERT, INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB
PROCENTOWYCH, OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
1. Jedynym kryterium oceny ofert (100%) będzie cena całkowita za wykonanie przedmiotu
zamówienia opisanego w zaproszeniu do składania ofert, wynikająca z oferty cenowej
sporządzonej przez Wykonawcę zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszego zaproszenia.
W kryterium cena ocena ofert zostanie przeprowadzona wg formuły:
Cena najniższa spośród złożonych ofert
Otrzymane punkty =-----------------------------------x 100
Cena badanej oferty
1. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który spełnia wszystkie wymienione
wymagania oraz przedstawi najkorzystniejszą ofertę tj. uzyskał największą liczbę punktów.
2. W przypadku, gdy Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu na to, że zostały złożone oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, wówczas
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia (w terminie
określonym przez Zamawiającego) ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
3. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska
najwyższą ilość punktów.
4. Zamawiający nie będzie oceniał ofert i odrzuci oferty jeżeli:
-jej treść nie będzie odpowiadać treści zaproszenia do składania ofert,
- zostanie złożona po terminie składania ofert,
- zostanie złożona przez oferenta niespełniającego warunków określonych w zapytaniu
ofertowym,
- będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
- nie będzie zawierała wszystkich wymaganych załączników.
X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
strony internetowej na której zostało zamieszczone zapytanie.
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017, poz. 1579).
2. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ,,cena".
Cena za wykonanie zamówienia musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do
całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru
jakiejkolwiek oferty, o czym poinformuje niezwłocznie oferentów.
4. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom.

Kontakt:
Dodatkowych informacji dotyczących zapytania ofertowego udziela Joanna Tokarska e-mail:
jtokarska@zamosc.org.pl, nr tel. 84 639 29 59 wew. 62, Grzegorz Związko e-mail:
gzwiazko@zamosc.org.pl, nr tel. 84 639 29 59 wew. 30.

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.