Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
15732z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przedmiot:

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kowalewo Pomorskie
Ul. Konopnickiej 13
87-410 Kowalewo Pomorskie
powiat: golubsko-dobrzyński
(56) 684 10 24, fax (56) 684 10 71
urzad@kowalewopomorskie.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Kowalewo Pomorskie
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-17 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia:
1.1 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru
wsi Borówno i Elzanowo, gm. Kowalewo Pomorskie.
1.2 Obszar objęty opracowaniem - ok. 500 ha, Mpzp o którym mowa w pkt 1.1 winien
przewidywać lokalizację budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej w
skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, m.in. dla obszarów o których mowa w art. 4
ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
3.Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia:
3.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Borówno i Elzanowo,
gm. Kowalewo Pomorskie należy wykonać zgodnie z wymogami:
- ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1945 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz.1587),
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej
(t.j. Dz. U. z 2016 r. , poz. 283 ), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.
z 2019 r. , poz. 1396 ze zm.), ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (t.j.
Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), ustawy z dnia z dnia 20 maja 2016 r.o inwestycjach w zakresie
elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 654 ze zm.); pozostałymi przepisami mającymi
zastosowanie w przedmiocie zamówienia.
3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące planistyczne prace projektowe i techniczne:
a) przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do opracowania mpzp wraz
z niezbędnymi załącznikami
b) wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi
Borówno i Elzanowo, gm. Kowalewo Pomorskie,
c) przygotowanie wniosku z zakresu przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze
i nieleśne wraz z niezbędnymi dokumentami,
d) wykonanie opracowania ekofizjograficznego dla projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, (część tekstowa i graficzna) - w dwóch (2) egzemplarzach (część graficzna na
mapach sytuacyjno-wys. w skali 1:1000),
e) wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, (część tekstowa i graficzna) - w trzech (3) egzemplarzach (część
graficzna na mapach sytuacyjno-wys. w skali 1:1000),
f) wykonanie prognozy finansowej dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
w dwóch (2) egzemplarzach
g) prowadzenie merytoryczne procedury formalnej uzgadniania i opiniowania projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3.3.Przedmiot zamówienia określony w pkt 3.2. a) obejmuje:
a) przygotowanie kopii map w skali 1:1000 z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasadniczych
gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, przygotowanie projektu
miejscowego planu, prezentacja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
posiedzeniu komisji urbanistyczno-architektonicznej, przygotowanie wystąpień o zaopiniowanie i uzgodnienie
do organów opiniujących i uzgadniających (sporządzenie odpowiedniej ilości kopii projektów planu
miejscowego), wprowadzenie zmian do projektu planu miejscowego wynikających z uzyskanych opinii,
dokonanych uzgodnień oraz sporządzenie wykazu: wniosków, opinii, uzgodnień wraz z informacją o sposobie
ich rozpatrzenia, przygotowanie projektu miejscowego planu do wyłożenia do publicznego wglądu, udział w
dyskusji publicznej,
b) zajęcie stanowiska (w formie pisemnej) w sprawach uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu, dokonanie ewentualnych zmian w projekcie planu miejscowego
z uwzględnionych uwag i ponownych uzgodnień,
c) przygotowanie projektu uchwały o uchwaleniu planu miejscowego wraz z załącznikami i uzasadnieniem
celem przedłożenia Radzie Miejskiej do uchwalenia,
d) sporządzenie dokumentacji formalno - prawnej prac planistycznych celem przedłożenia Wojewodzie do
oceny jej zgodności z przepisami prawnymi wraz z treścią uchwały w sprawie uchwalenia planu miejscowego
w formacie XML w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym,
e) przekazanie Zamawiającemu planu miejscowego opracowanego w wersji papierowej z rysunkiem planu w
formie barwnej w skali 1:1000, w ilości 8 egz /w tym foliowane - 1 egz/ z załącznikami graficznymi
i w wersji elektronicznej /wersja elektroniczna uzgodniona z Zamawiającym/ oraz przekazać dane
dotyczące planowania przestrzennego, które mają spełniać wymagania dyrektywy INSPIRE na nośniku
cyfrowym w formacie wektorowym w postaci plików GML określonym i zgodnym z ustawą o infrastrukturze
informacji przestrzennych z dnia 4 marca 2010 r. ( Dz.U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 z późn. zm. ).
Wykonanie czynności administracyjnych i formalno-prawnych, wynikających z ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym związanych z procedurą sporządzania projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w tym wysyłanie korespondencji , na żądanie Wykonawcy - przekazanie
lub udostępnienie do wglądu wszelkich materiałów i danych będących w posiadaniu Zamawiającego,
a niezbędnych do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
udostępnianie własnych pomieszczeń na okres uzgodnień i wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu
zagospodarowania przestrzennego- będą leżały po stronie Zamawiającego .

Dokument nr: TIiGG.271.13.2019

Otwarcie ofert: 8. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim przy ul. Konopnickiej 13, 87-410
Kowalewo Pomorskie - referat TIiGG w dniu 17.12.2019r. o godzinie 12:30

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin składania ofert:
Pisemną ofertę należy złożyć na zał. formularzu ( zał.nr 1) w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej
kopercie w siedzibie zamawiającego - Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskimi, ul. Konopnickiej 13, 87-410
Kowalewo Pomorskie, Sekretariat (pokój nr 3) do dnia 17.12.2019 r. do godz. 12:00

Miejsce i termin realizacji:
2.Termin wykonania zamówienia: - do 15 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wymagania:
4. Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga składania wadium.
5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena oferty jest ceną ryczałtową brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, uwzględniającą
podatek VAT i obejmuje wykonanie całego przedmiotu zamówienia opisanego w pkt 3 zapytania ofertowego.
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w ,,Formularzu ofertowym" stanowiącym
załącznik nr 1):
Nazwa kryterium Waga
Cena 70
Termin wykonania 30
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzymała największą liczbę punktów
stanowiących sumę punktów przyznanych na podstawie kryterium
Każda oferta może użyskać za dane kryterium określoną liczbę punktów przy zastosowaniu wzorów:
a) Cena oferty brutto (C) = najniższa cena ofertowa brutto/cena brutto oferty badanej x 70 pkt
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 70 punktów
b) Termin wykonania (T) należy określić w pełnych miesiącach
Ocena ofert w tym kryterium dokonana zostanie na podstawie podanego w ofercie terminu wykonania w
oparciu o punktację określoną poniżej:
Wykonawca, który przedstawi w swojej ofercie termin wykonania:
1) wynoszący do 10 miesięcy - otrzyma 30 punktów
2) wynoszący od 11 do 15 miesięcy - otrzyma 20 punktów
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 30 punktów
Zamawiający zsumuje punkty uzyskane przez Wykonawcę w kryterium (cena oraz termin wykonania)
jako najkorzystniejszą Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów:
O = C + T,
gdzie: O = ogólna liczba punktów oferty
C = liczba punktów w kryterium cena
T = liczba punktów w kryterium termin wykonania
6. Wynik
Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza, tj. uzyska
najwyższą ilość punktów.
Z uwagi na to, iż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 EURO w niniejszym
postępowaniu nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm. )
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia do postępowania bez podania przyczyn.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.