Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3777z ostatnich 7 dni
15732z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa remizy

Przedmiot:

Przebudowa remizy

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Naruszewo
ul. Naruszewo
09-152 Naruszewo
powiat: płoński
tel. 23 663 10 51, faks 23 663 10 51 wew. 34
ugnaruszewo@vip.wp.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Naruszewo
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa remizy OSP w Strzembowie w celu adaptacji na świetlicę wiejską
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Przebudowa remizy OSP w Strzembowie w celu adaptacji na świetlicę wiejską". Inwestycja będzie realizowana na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 54/1 oraz 56/1, położonych w obrębie Strzembowo, jednostka ewidencyjna Naruszewo. 2. Opis ogólny obiektu: Budynek remizy OSP w Strzembowie to budynek wolnostojący, parterowy, bez podpiwniczenia z poddaszem nieużytkowym. Został wykonany w technologii tradycyjnej. Konstrukcję nośną budynku stanowią ściany murowane i wylewany monolitycznie strop żelbetowy. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane są z bloczków wapienno - piaskowych. Ściany działowe w poziomie przyziemia wykonano jako jednowarstwowe z cegły wapiennej lub z bloczków gazobetonowych. Posadowienie bezpośrednie na betonowych ławach fundamentowych. Konstrukcja nośna dwutraktowa, układ ścian nośnych podłużny. Konstrukcja dachu tradycyjna drewniana, pokrycie dachu płytami azbestowo - cementowymi (eternitem). Demontażu pokrycia eternitowego należy dokonać zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej oraz zgonie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. 3. Przeznaczenie budynku: Celem przebudowy istniejącego budynku remizy OSP jest adaptacja na świetlicę wiejską. Obiekt będzie funkcjonował przez cały rok. W budynku znajduje się sala główna świetlicowa wraz z zapleczem kuchennym. W budynku zaprojektowane zostały pomieszczenia higieniczno - sanitarne (WC damski, WC męski z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych). W budynku znajduje się również garaż z dostępem z zewnątrz oraz pomieszczenie gospodarcze. 4. Zestawienie powierzchni i kubatury: a) powierzchnia zabudowy: 330, 70 m2, b) powierzchnia użytkowa: 274, 55 m2, c) kubatura: 1 700, 00 m3, d) wysokość budynku: 8, 29 m, e) długość budynku: 23, 40 m, f) szerokość: 15, 81 m. 5. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje: a) wymianę pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę: wzmocnienie istniejącej konstrukcji dachu, montaż nowego pokrycia dachowego (wraz z niezbędną podkonstrukcją, tj. łaty, kontrłaty), wykonanie nowego komina, b) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej: montaż nowych okien PVC (uchylne w kolorze dwustronnie białym, wyposażone w system mikrowentylacji montowanej w ramach okiennych), drzwi wejściowych (stalowe lub z PCV systemowe) i bramy garażowej (segmentowa, otwierana do góry, wyposażona w drzwi wejściowe, naświetla oraz mechanizm podnoszenia ręczny i automatyczny), wymiana parapetów zewnętrznych (blacha powlekana poliestrem), c) termomodernizację budynku (ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem oraz ocieplenie stropu wełną mineralną; docieplenie ścian należy wykonać metodą ,,lekką - mokrą"), wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych za pomocą metody ,,lekkiej - mokrej" (płyty styropianowe przyklejane do ścian i zabezpieczone cienkowarstwowym tynkiem mineralnym), wykonanie ocieplenia fundamentów płytami styropianowymi do głębokości 0,6 m poniżej poziomu terenu, d) docieplenie stropu wełną mineralną, e) budowę instalacji zbiornikowej na gaz płynny ze zbiornikiem naziemnym o pojemności 2 700 l wraz z wewnętrzną instalacją gazową, instalacją centralnego ogrzewania oraz kotłownią, wykonanie wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u, f) budowę zbiornika bezodpływowego na ścieki o pojemności 10 m3, g) przebudowę budynku w zakresie nowego układu pomieszczeń, wykonanie nowych ścianek wewnętrznych z płyt g-k, ogólny remont pomieszczeń, h) wymianę rynien i rur spustowych, i) wykonanie instalacji odgromowej, j) wykonanie instalacji wentylacyjnej, k) wymiana punktów oświetleniowych na energooszczędne, montaż oświetlenia awaryjno - ewakuacyjnego, l) wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej, m) powiększenie tarasu wejściowego, wykonanie rampy dla niepełnosprawnych, 6. Planowane roboty rozbiórkowe: a) wykucie nowych otworów drzwiowych w istniejących ścianach, b) rozebranie istniejących ścian działowych w płyt g-k, c) rozebranie części tarasu betonowego pod rampę dla osób niepełnosprawnych, d) usunięcie istniejących obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, e) usunięcie parapetów zewnętrznych, f) częściowa rozbiórka betonowych schodów wejściowych, g) rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego, h) usunięcie stolarki okiennej, drzwiowej oraz bramy garażowej, i) wykucie istniejącej rury kanalizacyjnej, j) usunięcie istniejącego szamba. 7. Wykonawca zobowiązany jest przygotować komplet dokumentów niezbędnych do pozyskania stosownych decyzji Urzędu Dozoru Technicznego zezwalających na eksploatację zamontowanych urządzeń. 8. Szczegółowy zakres prac, które należy wykonać określają projekty budowlano - wykonawcze w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót (w branży: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej oraz przedmiar obejmujący część remizy OSP) oraz informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 9. Wykonawca zapewni kompleksową obsługę geodezyjną wykonywanych robót przez uprawnione służby geodezyjne, obejmującą wytyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą. 10. Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania w widocznym miejscu zrealizowanej inwestycji tablicy informującej o dofinansowaniu realizacji zadania ze środków Województwa Mazowieckiego zgodnie z zapisami Księgi wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, opublikowanej na stronie internetowej ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z uwzględnieniem zasad określonych przez LGD i zamieszczonych na jej stronie internetowej. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt graficzny tablicy. 11. W przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych, w tym konieczności ich przebudowy, należy uzyskać niezbędne dokumenty zezwalające na prowadzenie prac od odpowiednich organów. Kserokopię dokumentów należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej. Prace należy prowadzić pod nadzorem właściwej terenowo jednostki. Z wykonanej naprawy należy sporządzić dokumentację fotograficzną, załączyć do dokumentów odbiorowych z opisem i określeniem jego lokalizacji. 12. W przypadku konieczności dokonania wycinki drzew, karp i krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją, Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w ilości niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia i zagospodarowania we własnym zakresie. 13. Zamawiający, do użytku własnego, zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy powykonawczego zestawienia kosztów i ewentualnie innych zestawień powykonawczych, rzeczowo - finansowych, wymaganych np. przez instytucję dofinansowującą realizację zadania, w tym kosztorysu powykonawczego podpisanego przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 14. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na zrealizowany przedmiot zamówienia - na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane materiały. 15. Wyroby budowlane, które będą używane do realizacji przedmiotu zamówienia, muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy Prawo budowlane. 16. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, także w dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne (,,lub równoważne" - art. 29 ust. 3 ustawy Pzp). Dotyczą one wszystkich elementów opisu przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, które są wymagane od Wykonawcy. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji, Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających parametry tych materiałów. Zamawiający za produkt równoważny uważa produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem wskazanym w dokumentacji projektowej, ale posiada nie gorsze lub lepsze do tego produktu cechy i parametry. 17. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę w ofercie, a następnie zastosowanie w robotach budowlanych, innych materiałów niż podane w dokumentacji projektowej i STWiORB, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych, niż określone w ww. dokumentach. Wszelkie materiały określone w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Użyte w dokumentacji przetargowej nazwy materiałów nie są obowiązujące i należy przyjąć, iż stanowią wskazania/propozycje i mają na celu jedynie doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. 18. Wykonawcy proponuje się sprawdzenie miejsca robót oraz jego otoczenia w celu oceny czynników koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wizja na terenie robót nie będzie organizowana przez Zamawiającego. 19. Warunki realizacji robót: a) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami SIWZ, projektem umowy, projektami budowlanymi, przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą i sztuką budowlaną, przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi, stosując się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. b) Wykonawca przed wbudowaniem materiałów, zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru dokumentów, potwierdzających parametry tych materiałów w celu dokonania kontroli. c) Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych. d) Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji, zgodny z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Prace należy zorganizować w taki sposób, aby nie narażać mieszkańców na niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót. Teren robót przed rozpoczęciem realizacji prac, należy trwale oznakować i zabezpieczyć w celu zapewnienia bezpieczeństwa. 20. Zamawiający posiada Decyzję nr 560/2017 z dn. 31.10.2017 r. wydaną przez Starostę Płońskiego (znak sprawy: AB.6740.480.2017) na przebudowę budynku remizy OSP w Strzembowie oraz zarejestrowany w Starostwie Powiatowym w Płońsku dziennik budowy. 21. W gestii Zamawiającego pozostaje zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia oraz zakończenia robót budowlanych. 22. Wymagania Zamawiającego wynikające z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 1) Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę oraz Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie przebudowy remizy OSP w Strzembowie w celu adaptacji na świetlicę wiejską, w tym w szczególności: a) wykonanie robót ogólnobudowlanych wewnętrznych i na zewnątrz budynku, w tym. m.in. ? wymianę pokrycia dachowego z eternitu na blachodachówkę ? wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ? termomodernizację budynku, ? przebudowę budynku w zakresie nowego układu pomieszczeń, b) wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych, c) wykonanie instalacji elektrycznych, d) inne fizyczne prace związane bezpośrednio z realizacją zamówienia rozumiane jako wykonywanie czynności wymagających ruchu oraz wysiłku, również obejmujące posługiwanie się określonymi narzędziami lub urządzeniami. Pojęcie pracy fizycznej nie obejmuje wykonywania czynności administracyjno - biurowych. 2) Wymóg nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 3) Zamawiający nie określa, jaka liczba osób po stronie Wykonawcy, będzie brała udział w realizacji zamówienia. 4) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 1). Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia ww. wymogu, c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania prac. 5) W trakcie realizacji zamówienia na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, b) datę złożenia oświadczenia, c) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę d) wskazanie liczby tych osób, e) imion i nazwisk tych osób, f) rodzaj umowy o pracę, g) wymiar etatu, h) datę zawarcia umowy, i) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. Osoby wskazane w oświadczeniu muszą brać udział w realizacji zamówienia. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji ww. wykazu - Wykonawca przedstawia Zamawiającemu zaktualizowany wykaz niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych po zmianie osób ujętych w wykazie. 6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do złożonych oświadczeń, o których mowa w ww. punkcie Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 7) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we wzorze umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów (oświadczeń lub kopii umowy/umów) w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. 8) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy

CPV: 45000000-7,45111200-0,45111300-1,45261210-9,45421000-4,45410000-4,45431000-7,45443000-4,45442100-8,45332000-3,45333000-0

Dokument nr: 633425-N-2019, RSG.271.6.2019.

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.ugnaruszewo.bip.org.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
nie dotyczy

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-23, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-06-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie budynku o wartości robót nie mniejszej niż 500 000, 00 zł brutto (Załącznik nr 6 do SIWZ). 2) Wykonawca zobowiązany jest wykazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia publicznego, posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi: a) w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń - 1 osoba (osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika budowy), b) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 1 osoba, c) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 1 osoba (Załącznik nr 7 do SIWZ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; Zamawiający informuje, iż zgodnie z dyspozycją art. 26 ust 6 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych w celu potwierdzenia ww. okoliczności może skorzystać z dokumentu znajdującego się w ogólnodostępnej bazie danych.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wg wzoru Załącznik nr 6 do SIWZ), b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru Załącznik nr 7 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
nie dotyczy
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto 60,00
Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.