Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
772z dziś
4280z ostatnich 7 dni
16868z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana poziomów instalacji wodnej w piwnicach

Przedmiot:

Wymiana poziomów instalacji wodnej w piwnicach

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS" Sp. z o.o
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24
42-200 Częstochowa
powiat: Częstochowa
tel.: (34) 3682515, tel.: (34) 3682499, Tel: 34 368 24 61
sekretariat@zgm-tbs.czest.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-13 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zamówienia:
,,Wymiana poziomów instalacji wodnej w piwnicach ki. I, II, III z wyprowadzeniem
zaworów z piwnic lokatorskich na korytarze piwniczne w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Księżycowej 12 w Częstochowie"
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana poziomów instalacji wodnej w piwnicach ki. I, II,
III z wyprowadzeniem zaworów z piwnic lokatorskich na korytarze piwniczne
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Księżycowej 12 w Częstochowie.
2. Szczegółowy opis technologii oraz zakres prac jakie należy wykonać w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia zostały zawarte w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 4
do niniejszego zaproszenia.
3. Wybór oferty będzie dokonany przez Wspólnotę Mieszkaniową.
4. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów
niż podane w przedmiarze robót pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych
niż określone w przedmiarze robót, jak również złożenia dla tych materiałów stosownych
dokumentów (atesty i aprobaty dopuszczające w/w do stosowania w budownictwie).
5. Każda oferta winna zawierać niżej wymienione dokumenty i załączniki oraz zostać
złożona w osobnej zamkniętej opisanej kopercie, według poniższych wskazówek.

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać:
1) w kancelarii Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS" Sp. z o.o.
ul. POW 24,
42-200 Częstochowa - pokój nr 6,
2) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.12.2019r., do godz. 15:00.
3) w zamkniętych kopertach, na których należy umieścić: nazwę i adres Wykonawcy,
nazwę i adres Zamawiającego oraz napis:
OFERTA na: ,,Wymiana poziomów instalacji wodnej w piwnicach Id. I, II, III
z wyprowadzeniem zaworów z piwnic lokatorskich na korytarze piwniczne w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Księżycowej 12 w Częstochowie"

Miejsce i termin realizacji:
IV. Terminy wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.05.2020 r..

Wymagania:
V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dołączyć do oferty:
L Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2. Wykaz wykonanych robót polegających na wykonaniu lub remoncie instalacji wody zimnej
w budynkach mieszkalnych, które Wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat,
przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
w tym okresie, o wartości ogólnej co najmniej 25 000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia
pięć tysięcy zł), wykaz winien zawierać rodzaj wykonywanych robót, wartości, daty,
miejsca wykonania i nazwy podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane.
Do wykazu powinny być dołączone dowody (referencje) potwierdzające, że roboty zostały
wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone (załącznik nr 2).
Jeżeli dowód zawiera również potwierdzenie wykonania robót wykraczających
poza zakres zamówienia} w odpowiedniej pozycji wykazu robót należy wpisać wartość
robót netto zgodnych z zakresem zamówienia.
3. Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności
Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4. Oświadczenie Wykonawcy lub zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności łub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.
5. Oświadczenie Wykonawcy lub zaświadczenie właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu.
6. Kserokopię uprawnień budowlanych (decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) w zakresie objętym
zamówieniem dla pracownika Wykonawcy, wyznaczonego do pełnienia funkcji kierownika
robót w specjalności instalacje wod.-kan..
7. Zaświadczenie z właściwego Oddziału Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
potwierdzające przynależność kierownika robót Wykonawcy do Izby Inżynierów.
Z zaświadczenia tego musi wynikać, iż osoba ta, na dzień składania ofert, posiada aktualne
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
8. Kosztorys ofertowy w formie szczegółowej.
9. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na minimalną sumę gwarancyjną 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł).
UWAGA!!!
Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:
1) kserokopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej, w przypadku jeżeli do oferty został załączony inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony,
2) dowód opłacenia polisy.
W przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć zaświadczenia z Urzędu Skarbowego
oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
wystawione na spółkę, jak i na każdego z jej wspólników lub oświadczenia dotyczące spółki
i jej wspólników.
Dokumenty wymienione w pkt V.l, 2, 8 niniejszego Zaproszenia muszą zostać złożone
w oryginale oraz podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty, natomiast
dowody (referencje), o których mowa w pkt V.2 mogą być złożone w formie oryginałów
lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania
oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem
Dokumenty wymienione w pkt V,3 mogą być złożone w formie kserokopii potwierdzonych
za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność
z oryginałem lub wydruku z odpowiedniej strony internetowej.
Dokumenty wymienione w pkt V.4 i 5 mogą być złożone wr formie oryginałów lub kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty z dopiskiem
za zgodność z oryginałem w przypadku składania przez Wykonawcę zaświadczeń, natomiast
oświadczenia własne Wykonawcy muszą zostać złożone w oryginale oraz podpisane
przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty.
Dokumenty wymienione w pkt V.6, 7 i 9 mogą być złożone w formie kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty
z dopiskiem za zgodność z oryginałem.
VIII. Kryteria oceny oferty:
1. Kryterium oceny oferty stanowi oferta z najniższą ceną.
2. Wyliczenie punktów celem wyboru najkorzystniejszej oferty dokonane zostanie
z zastosowaniem wzoru:
(Cn:Cb) x 100 % = ilość punktów
gdzie
Cn - cena brutto oferty z najniższą ceną
Cb - cena brutto oferty badanej
100% - procentowe znaczenie kryterium ceny
3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość
punktów.
IX. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.
2. Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
3. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych
do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.
4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
5. Oferta powinna być złożona zgodnie z formularzem - załącznik nr 1 i zawierać wszystkie
wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego
zaproszenia.
6. Pełnomocnictwo dla przedstawiciela Wykonawcy winno być przedstawione w oryginale
lub kopii poświadczonej notarialnie.
7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie
informacje.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
9. Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach.
10. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający

Kontakt:
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz osoby
uprawnione do kontaktów:
Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do kontaktowania się z Wykonawcami:
1. Krzysztof Wójcik - tel. 34 361 16 86, informacje techniczne, OE II.
2. Aleksandra Maroń - tel. 34 368 24 61wew. 45, zamówienia, referat DTIZ.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.