Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4165z ostatnich 7 dni
16142z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie nowego przyłącza oraz zasilenia energetycznego budynków

Przedmiot:

Wykonanie nowego przyłącza oraz zasilenia energetycznego budynków

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o
Hubalczyków 1
05-091 Ząbki
powiat: wołomiński
Telefon: +48 22 101 02 02
cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/286583
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ząbki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-12 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PWiK-ZP/20/2019 Wykonanie nowego przyłącza oraz zasilenia energetycznego budynków przy Piłsudskiego 101 w Ząbkach
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Cena netto Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w następującej cenie netto 1 robota budowlana 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
OK

Dokument nr: ID 286583, PWiK-ZP/20/2019

Składanie ofert:
Składanie: 12-12-2019 09:55:00
Otwarcie : 12-12-2019 10:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/286583

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Nazwa przedmiotu zamówienia:
WYKONANIE NOWEGO PRZYŁĄCZA ORAZ ZASILENIA ENERGETYCZNEGO BUDYNKÓW PRZY PIŁSUDSKIEGO 101 w ZĄBKACH
Oznaczenie sprawy: PWIK - ZP / 20 / 2019
Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach Prawo Zamówień Publicznych, w związku z czym nie stosuje się przepisów tej ustawy.
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie procedury otwartej, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o.
Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem e-platformy www.platformazakupowa.pl/wodociagi_zabki w formie elektronicznej i wymaga podpisania oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym (uwaga: podpis e-PUAP jest niewystarczający).
Postępowanie nie jest prowadzone w formie aukcji elektronicznej.
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Kod CPV: 45232200-4
Postępowanie nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Postępowanie nie przewiduje składania ofert częściowych.
Termin realizacji całości zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy, w tym do 31 grudnia na prace ziemne.
WADIUM: NIE DOTYCZY
Polisa OC: 80 000,00 zł
Referencje: jedna robota o podobnym charakterze w okresie 5 lat
Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu znajdują się w Dokumentacji Istotnych Warunków Zamówienia (DIWZ) oraz w Ogłoszeniu postępowania, zamieszczone w załącznikach do niniejszego postępowania.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Oświadczenie IPU - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Istotnymi Postanowieniami Umowy, akceptujemy je i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na podanych warunkach. Proszę wpisać słowo: POTWIERDZAM
3 Podwykonawcy - Zamówienie zrealizujemy sami Proszę wpisać SAMI / Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części: proszę wpisać nazwę części zamówienia i nazwę podwykonawcy
4 Wiedza i doświadczenie - Nie powołujemy się na zasoby podmiotów - proszę wpisać NIE POWOŁUJEMY SIĘ / Powołujemy się na zasoby podmiotów - proszę wpisać nazwę podmiotu i załączyć odpowiednie dokumenty dotyczące podwykonawcy.
5 Potencjał techniczny - Nie powołujemy się na zasoby podmiotów - proszę wpisać NIE POWOŁUJEMY SIĘ / Powołujemy się na zasoby podmiotów - proszę wpisać nazwę podmiotu i załączyć odpowiednie dokumenty.
6 Osoby zdolne do wykonania zamówienia - Nie powołujemy się na zasoby podmiotów - proszę wpisać NIE POWOŁUJEMY SIĘ / Powołujemy się na zasoby podmiotów - proszę wpisać nazwę podmiotu i załączyć odpowiednie dokumenty.
7 Zdolności finansowe - Nie powołujemy się na zasoby podmiotów - proszę wpisać NIE POWOŁUJEMY SIĘ / Powołujemy się na zasoby podmiotów - proszę wpisać nazwę podmiotu i załączyć odpowiednie dokumenty.
8 Koszty - Żądane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Proszę wpisać słowo: POTWIERDZAM
9 Warunki płatności - Akceptujemy warunki płatności zgodnie z IPU. Proszę wpisać słowo: POTWIERDZAM
10 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału - Przystępując do postępowania u udzielenie zamówienia oświadczam, że zgodnie z DIWZ spełniam warunki dotyczące: - posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności - posiadania wiedzy i doświadczenia - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - sytuacji ekonomicznej i finansowej Proszę wpisać POTWIERDZAM
11 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Przystępując do postępowania u udzielenie zamówienia oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania, tj.: 1. w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie zaistniała sytuacja, w której z naszej winy nie wykonaliśmy zamówienia lub wykonaliśmy je nienależycie 2. nie otwarto wobec nas likwidacji ani nie ogłoszono upadłości albo po ogłoszeniu upadłości zawarliśmy układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, a układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego 3. nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (albo uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu) 4. w naszej firmie nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 5. nie wykonywaliśmy bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania ani nie posługiwaliśmy się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, a jeśli tak to w taki sposób, że nasz udział w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 6. nie złożyliśmy żadnych nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Proszę wpisać POTWIERDZAM
12 WYKAZ ROBÓT - REFERENCJE - Proszę wpisać POSIADAM REFERENCJE i załączyć skan wypełnionego wykazu robót stanowiący załącznik do DIWZ, oraz skany referencji potwierdzających wykonanie co najmniej 1 robotę o podobnym charakterze w okresie ostatnich pięciu lat. (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
13 WYKAZ OSÓB - UPRAWNIENIA - Proszę wpisać POSIADAM OSOBY i załączyć skan wypełnionego wykazu osób stanowiący załącznik do DIWZ, oraz skany dokumentów potwierdzających ich uprawnienia (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
14 Polisa OC - Proszę wpisać POSIADAM AKTUALNE OC i załączyć skan aktualnej polisy OC na kwotę nie mniejszą niż 80 000,00 zł, wraz z dowodem jej opłacenia. (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
15 Grupa kapitałowa - Proszę wpisać NALEŻĘ DO GRUPY KAPITAŁOWEJ (jeżeli podmiot należy do grupy kapitałowej) i załączyć skan wypełnionej listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. / Jeśli podmiot nie należy do grupy kapitałowej, proszę wpisać NIE NALEŻĘ DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
16 Zobowiązanie do oddania zasobów - Proszę wpisać DOTYCZY (jeżeli dotyczy) i załączyć skan wypełnionego zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywania zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik do DIWZ / Jeśli nie dotyczy proszę wpisać NIE DOTYCZY
17 Pełnomocnitwo - Proszę wpisać DOTYCZY (jeżeli dotyczy) i załączyć skan pełnomocnictwa do podpisania oferty, zawierające zakres oraz podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy (kwalifikowanym podpisem elektronicznycm). / Jeśli ofertę podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy, proszę wpisać NIE DOTYCZY.
18 Tajemnica przedsiębiorstwa - Proszę wpisać, które z załączonych plików stanowią tajemnicę Wykonawcy. W przeciwnym razie proszę wpisać NIE DOTYCZY

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Mirosław Sobiecki
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Sp. z o.o
Hubalczyków 1
05-091 Ząbki
E-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Telefon: +48 22 101 02 02
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.