Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3477z ostatnich 7 dni
15832z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa budynku inwentarskiego nr 2

Przedmiot:

Przebudowa budynku inwentarskiego nr 2

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie
ul. Ciechanowska
06-430 Sońsk
powiat: ciechanowski
tel. 236 713 031, faks 236 713 031
bratne@ci.home.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Sońsk
Wadium: 10.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa budynku inwentarskiego nr 2
1.Przebudowa budynku inwentarskiego nr 2 (koziarnia) ZS CKR w Gołotczyźnie. 2. Wykonanie zamówienia obejmuje w szczególności: 1) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 2) ponoszenie przez Wykonawcę kosztów zużywanych mediów (prąd, woda, ścieki, śmieci) wg wskazanego zużycia (Wykonawca zainstaluje na własny koszt czas prowadzenia robót stosowne podliczniki umożliwiające monitorowanie mediów przez Zamawiającego), 3) właściwe postępowanie z odpadami powstałymi przy wykonywaniu przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu oraz postępowanie z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego (ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach Dz. U. z 2019r. poz. 701, ze zm. oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2019r. poz. 1396, ze zm.), 4) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 3. Pozostałe wymagania odnośnie realizacji inwestycji: 1) prace należy wykonać zgodnie z projektem. Wszelkie materiały zamienne winny uzyskać akceptacje Inwestora, Projektanta oraz Inspektora Nadzoru, 2) kolorystyka materiałów winna być każdorazowo uzgadniana z Inwestorem, 3) wszystkie zastosowane do budowy materiały i wyroby budowlane winny być dopuszczone do stosowania w budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej, 4) obiekt należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz wymaganiami organów uprawnionych do odbioru budynku. Powyższe dotyczy zwłaszcza zabezpieczeń obiektu i jego zgodności z obowiązującymi przepisami BHP, ochrony p. poż. oraz sanitarnymi, 5) inwestycję należy wykonać w sposób umożliwiający korzystanie z niej zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami Inwestora, 6) w przypadku wątpliwości lub pojawienia się na budowie nieprzewidzianych okoliczności Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego, 7) w toku prowadzenia robót należy zapewnić bezkolizyjną pracę mediów zasilających inne obiekty Zamawiającego, 8) wszelkie przepięcia, przełączenia, podłączenia powinny być uzgadniane i zgłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem Zamawiającemu, 9) przed złożeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia. Wykryte niezgodności, niejasności, powinien zgłosić Zamawiającemu. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji robót zamiennych. W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu protokół konieczności wykonania robót zamiennych, sposób ich wykonania oraz kosztorys ofertowy. 5. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa stanowiąca integralną część niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga zastosowania materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdyby SST opierała się o nieaktualne lub wycofane normy. 6. W miejscu, gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ustawy PZP Zamawiający, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wskazane przez Zamawiającego nazwy własne nie są wiążące dla Wykonawcy i należy je traktować jako przykładowe do określenia parametrów i wymogów technicznych. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. Do mogących występować znaków towarowych, patentów zastosowanie ma określenie ,,lub równoważne", Oznacza to, że Wykonawca może użyć innych produktów niż określone w dokumentacji, jednakże wyłącznie pod warunkiem, ze posiadają one tożsamy charakter użytkowy (tożsamość funkcji) oraz, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych oraz bezpieczeństwo użytkowania nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 7. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie wszystkich czynności, w tym wszystkich niezbędnych prób i badań, uzgodnień i odbiorów przewidzianych przepisami prawa, mających na celu uzyskanie przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu 8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy (za wyjątkiem pracowników samozatrudnionych i właścicieli firm) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 Kodeksu pracy - 50 % osób wykonujących następujące czynności przy realizacji zamówienia: wymiana pokrycia dachowego. 1) Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy; 2) Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 8. Okres gwarancji wynosi co najmniej 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, jednak nie dłuższy niż 96 miesięcy, co zostanie ocenione zgodnie z postanowieniami rozdziału 15 pkt 4 ppkt 2 SIWZ. 9. Warunki gwarancji: 1) gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach i urządzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkód powstałych w związku z wystąpieniem wady oraz wadach prawnych, 2) Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, 3) w przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, 4) w przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub szkodą w bardzo dużych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody, 5) powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie lub pocztą elektroniczną, a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady, 6) w przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie Zamawiający może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, 7) w wypadku gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten uzgodnić z Zamawiającym, 8) termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 10. Okres rękojmi wynosi co najmniej 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. W przypadku wydłużenia okresu gwarancji, o którym mowa w pkt 8 Wykonawca może zrównać okres rękojmi z okresem gwarancji, co zostanie ocenione zgodnie z rozdziałem 15 pkt 4 ppkt 3 SIWZ. 11. Zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy PZP Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych

CPV: 45214200-2,45261210-9,45421000-4

Dokument nr: 633554-N-2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bratne.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie - za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Zespół Szkół Centrum Kształceniar Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie, ul. Ciechanowska 18b, 06-430 Sońsk - sekretariat

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-23, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku i uzna spełnienie tego warunku, gdy Wykonawcy złoży oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość według średniego kursu walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: 4) posiada odpowiednie doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie odpowiadającym zamówieniu - każda o wartości brutto co najmniej 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych). 5) dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym (dotyczy wszystkich części) - co najmniej jedną osobą uprawnioną zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.: jedną osobą (kierownik budowy) posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane oraz co najmniej 1 rok doświadczenia przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość według średniego kursu walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu ww. oświadczenie. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Inne dokumenty, stanowiące integralną część oferty: 1) wypełniony i podpisany formularz oferty, wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy, 2) zaakceptowany przez Wykonawcę wzór umowy; 3) pełnomocnictwa (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia). Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Jeśli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. W przypadku konsorcjum do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału, kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art. 25 a ustawy Pzp, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Najniższa cena 60,00
Okres gwarancji 20,00
Zrównanie okresu rękojmi z okresem gwarancji 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.