Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
772z dziś
4280z ostatnich 7 dni
16868z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: SUKCESYWNA DOSTAWA GAZÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI

Przedmiot:

SUKCESYWNA DOSTAWA GAZÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
ul. Zamkowa 1
41-803 Zabrze
powiat: Zabrze
tel. 322 710 041, faks 322 710 809
zamowieniapubliczne@ichpw.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-16 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SUKCESYWNA DOSTAWA GAZÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ BUTLI
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów wraz z dzierżawą butli szczegółowo opisanych w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ (zwanej dalej ,,specyfikacją"). 2. Zamówienie podzielono na dwie (2) części, w tym: 2.1. Część I - Gazy techniczne, 2.2. Część II - Gaz do wózków widłowych. 3. Wykonawca zobowiązany będzie sukcesywnie dostarczać produkty objęte przedmiotem zamówienia, na podstawie zamówień przekazywanych drogą elektroniczną lub faksem, jednocześnie potwierdzając fakt przyjęcia zamówienia, w formie określonej powyżej. 4. Gwarantowana ilość produktów dla każdej Części, które Zamawiający zakupi w trakcie obowiązywania umowy wykazana jest w Specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ. 5. W przypadku zwiększenia zapotrzebowania Zamawiającego na dostawy objęte przedmiotem zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji do jednostronnego rozszerzenia przedmiotu zamówienia w zakresie wskazanym w kolumnie 11 Specyfikacji asortymentowo-cenowej, przy czym realizacja zamówienia nie przekroczy terminu określonego w pkt. 9 SIWZ. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw objętych prawem opcji na tych samych warunkach co zamówienia gwarantowane. 7. Przedmiot zamówienia będzie realizowany po cenach określonych w ofercie. 8. W przypadku, gdy łączne wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu zamówienia, będzie niższe od wynagrodzenia maksymalnego wskazanego w umowie, Wykonawcy nie przysługuje prawo do z tego tytułu. 9. Dostawy gazów w butlach do siedziby Zamawiającego odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. 10. Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo do rozładowania butli z gazami w obecności pracownika Zamawiającego. 11. Butle na gazy muszą być sprawne technicznie, posiadać wszelkie niezbędne, przewidziane przepisami prawa badania, dopuszczające je do użytku. 12. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za posiadanie ważnych badań legalizacyjnych na butle oraz za konserwację dzierżawionych butli. 13. Dla Gazów do wózków widłowych (Część II) puste butle będą wymieniane na pełne w chwili ich dostawy na podstawie realizowanego zamówienia częściowego. W chwili zakończenia umowy butle będące w posiadania Zamawiającego pozostają jego własnością. Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy dokona odbioru klatek do magazynowania butli z siedziby Zamawiającego na swój koszt. Odbiór zostanie potwierdzony protokołem przekazania. 14. Butle winny być trwale oznakowane klasą czystości danego gazu (dot. Części I). Każda butla winna posiadać tabliczkę, naklejkę itp. z opisanymi parametrami gazu. W przypadku nie spełnienia powyższego wymogu Zamawiający będzie miał prawo nie przyjąć części dostawy. Dzierżawione butle winny być czyste i nie posiadać śladów korozji. 15. Zamawiający zwróci Wykonawcy przedmiot dzierżawy w stanie nie gorszym od przyjętego, poza normalnym stopniem zużycia wynikającym z jego prawidłowej eksploatacji (dot. Części I). 16. Zamawiający zgłosi Wykonawcy fakt zużycia gazu w formie pisemnej. Wykonawca w terminie do 2 dni od daty zgłoszenia, na własny koszt dokona odbioru pustych butli, na podstawie dowodu odbioru. 17. W przypadku, gdy Wykonawca nie odbierze pustych butli w terminie określonym w pkt 4.16 powyżej Zamawiający poniesie koszt ich dzierżawy jedynie do upływu terminu oznaczonego powyżej. 18. Wykonawca wraz z dostawami gazu (dot. Części I) zobowiązany będzie każdorazowo przekazywać Zamawiającemu wszelkie dokumenty wymagane prawem, np. świadectwa jakości i/lub certyfikaty i/lub atesty i/lub dopuszczenia i/lub normy potwierdzające, że dostarczone produkty spełniają wymagania Zamawiającego. 19. Wykonawca będzie odpowiadał za wyrządzoną Zamawiającemu szkodę wynikającą z przekazania przedmiotu zamówienia niezgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ albo z naruszeniem staranności lub przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 20. Dla gazów Zamawiający wymaga stabilności (gwarancji) określonej przez producenta tych gazów. 21. Szczegółowe zobowiązania i uprawnienia Wykonawcy i Zamawiającego opisane zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 22. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. 22.1. W przypadku zastosowania produktu równoważnego Wykonawca powinien wykazać równoważność w stosunku do parametrów produktu wskazanego w SIWZ, w formie pisemnej. 22.2. Za równoważny przedmiot zamówienia Zamawiający uzna oferowany przedmiot o cechach (parametrach) spełniających wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji. 22.3. W przypadku równoważnego przedmiotu zamówienia Wykonawca winien dołączyć do oferty dane umożliwiające jego porównanie z parametrami odpowiedniej pozycji ze specyfikacji asortymentowej przedmiotu zamówienia (opisy, foldery, ulotki, certyfikaty, świadectwa jakości etc.)

Część nr: 1 Nazwa: Gazy techniczne
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24110000-8, 24100000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 1 40,00
Cena 2 20,00
Termin realizacji zamówień częściowych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia 1. Termin realizacji umowy: 12 m-cy licząc od daty zawarcia umowy, przy czym zamówienia częściowe realizowane będą w terminie maksymalnie do: 2. Dla Część I - Gazy w butlach - do 14 dni licząc od daty przekazania Wykonawcy zamówienia przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

Część nr: 2 Nazwa: Gaz do wózków widłowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24110000-8, 24100000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach: 7
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 1 60,00
Termin realizacji zamówień częściowych 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia 1. Termin realizacji umowy: 12 m-cy licząc od daty zawarcia umowy, przy czym zamówienia częściowe realizowane będą w terminie maksymalnie do: 2. Dla Część II - Gaz do wózków widłowych - do 7 dni licząc od daty przekazania Wykonawcy zamówienia przez Zamawiającego za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

CPV: 24110000-8,24100000-5

Dokument nr: 633555-N-2019, 20/ichpw/2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.ichpw.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla ul. Zamkowa 1, 41-803 Zabrze, w kancelarii głównej (recepcji).

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-16, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
14
7

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP, a) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, b) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIEŃ CZĘŚCIOWYCH 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.