Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3840z ostatnich 7 dni
16678z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sukcesywna dostawa wapna palonego-mielonego, suchego, wysoko reaktywnego z rozładunkiem...

Przedmiot:

Sukcesywna dostawa wapna palonego-mielonego, suchego, wysoko reaktywnego z rozładunkiem pneumatycznym do zbiornika w ilości około 750 ton w okresie 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o
ul. 3-go Maja 11
39-120 Sędziszów Młp
powiat: ropczycko-sędziszowski
tel. (17)2216684, faks (17)2216633
jsypien@pgkim-sedziszow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Sędziszów Młp
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sukcesywna dostawa wapna palonego-mielonego, suchego, wysoko reaktywnego z rozładunkiem pneumatycznym do zbiornika dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sędziszowie Małopolskim w ilości około 750 ton w okresie 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą wapna palonego-mielonego, suchego, wysoko reaktywnego o n/w parametrach z rozładunkiem pneumatycznym do zbiornika : - zawartość CaO - min. 93% wag, - zawartość MgO - max. 1,5% - zawartość CO2 - max. 3% - reaktywność wg PN-EN-459-2:2010 - współczynnik T 60 max 1 min. - gęstość nasypowa: 800-1000 kg/m3 - granulacja: pozostałość na sicie 0,09 mm-max. 7% o łącznej ilości 750 ton z przeznaczeniem do procesu technologicznego na oczyszczalni ścieków w Sędziszowie Małopolskim przy ul. Borkowskiej 65. Poprzez sformułowanie ,,dostawa wapna" należy rozumieć sprzedaż wapna Zamawiającemu, jego załadunek, dowóz i rozładunek, samochodu autocysterny o pojemności max. 17 ton we wskazanym przez Zamawiającego punkcie rozładunku tj. Sędziszowie Małopolskim przy ul. Borkowskiej 65. Dostawa obejmuje również ważenie wapna przy wykonywanym załadunku. Z czynności tej będzie sporządzony stosowny dokument, który następnie zostanie przedłożony Zamawiającemu. Podane ilości wapna są ilościami przybliżonymi mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy. Określona ilość wapna jest ilością szacunkową w związku z tym Zamawiający zastrzega sobie prawo i możliwość dostaw wapna stosownie do potrzeb. Dostarczona mniejsza ilość wapna w czasie obowiązywania umowy nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do wykorzystanej przez Zamawiającego jego ilości

CPV: 44921210-7

Dokument nr: 632643-N-2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.pgkim-sedziszow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-20, godzina: 11:15,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dysponowanie przez Wykonawcę potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia tj. samochód autocysternę o ładowności do 17 ton w ilości co najmniej 1 sztukę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu wykonawcy mogą wykazać łącznie. Uwaga! Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. W związku z powyższym, wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, mogą wykazać spełnienie warunków, o których mowa w pkt 1 łącznie, z zastrzeżeniem że oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, a dotyczące wstępnego potwierdzenia, że wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający w niniejszym postępowaniu skorzysta z tzw. ,,procedury odwróconej", o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ 1) Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ - wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną 2) Oświadczenie aktualne na dzień składania ofert, wymienione w ust. 1 rozdziału V SIWZ stanowiące załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ, 3) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas realizacji zamówienia, 4) Pełnomocnictwa - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w sytuacji, gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisują osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z odpowiednim dokumentem rejestrowym. DOKUMENTY SKŁADANE PO OTWARCIU OFERT: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP przekazał Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zamawiający dla zachowania terminu 3 dni dopuszcza przesłanie oświadczenia najpierw w formie elektronicznej, a później niezwłoczne dostarczenie Zamawiającemu w formie pisemnej w oryginale.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
TERMIN DOSTAWY 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.