Infolinia: 58 732-70-70
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3840z ostatnich 7 dni
16678z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,, Zakup wapna palonego

Przedmiot:

,, Zakup wapna palonego

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o.
ul. Tumska 2
99-100 Łęczyca
powiat: łęczycki
o telefon - 24 721 22 85
Województwo: łódzkie
Miasto: Łęczyca
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-18 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,, Zakup wapna palonego dla oczyszczalni ścieków w Łęczycy"
Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - tekst
jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 03 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 wraz z
późniejszymi zmianami - o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
dla zamówień sektorowych poniżej 443.000 EURO.
2. Informacje o przedmiocie przetargu
1. Zakres rzeczowy obejmuje :
1) Zakup wapna palonego kruszonego i segregowanego o granulacie od 2 mm do 12 mm i zawartości
CaO powyżej 90%- w ilości do 160 ton w ciągu jednego roku.
Wapno pakowane w worki typu big-bag o pój. ok. 1000 kg i zabezpieczone przed wilgocią rękawem
foliowym.
Zwrot pustych worków typu big-bag przy następnej dostawie.
Dostarczone wapno musi posiadać świadectwo kontroli jakości zgodnie z obowiązującymi przepisami
- dostarczone z zakupem .
2) Zamawiający będzie realizował zamówienie sukcesywnie według swoich potrzeb; zakres zakupów będzie
, ustalany każdorazowo na podstawie telefonicznych zleceń.
3) Odbiór wapna:
1. Towar będzie dostarczany przez dostawcę do oczyszczalni ścieków w Łęczycy -
ul. Kazimierza Odnowiciela.
4) Jednorazowy zakup - ok. 24 ton. Czas dostawy wapna w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.
cena ofertowa obejmuje:
1) Cenę 1 tony wapna palonego w zł li.
2) Cena nie obejmuje podatku VAT.

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać na adres: PGKiM w Łęczycy Sp. z o.o., 99-100 Łęczyca,
ul. Tumska 2
(sekretariat) nie później niż do dnia 18 grudnia 2019 roku, do godz. 15;00

Miejsce i termin realizacji:
2. Realizacja zamówienia - rozpoczęcie - 15.02.2020r.
- zakończenie -14.02.2021 r.

Wymagania:
3. Płatność będzie następowała na podstawie faktur za faktycznie zakupioną ilość wapna w ciągu 28 dni
od dostawy.
4. Podstawą do wystawienia faktury będzie odbiór wapna przez uprawnionego przedstawiciela zamawiającego.
3. W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
1. zapewnią wykonanie zadania o parametrach zgodnych z określonymi w zapytaniu ofertowym,
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych
do wykonania zamówienia,
2. znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia w aspekcie określonych w zapytaniu
ofertowym i zapewnią warunki płatności za przedmiot przetargu.
3. złpżą ofertę na oryginalnym druku załączonym do niniejszego zapytania.
4. Opakowanie i znakowanie ofert.
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności
jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
2. Oferenci przedstawiają oferty w zamkniętej kopercie:
o Koperta zewnętrzna - powinna być zaadresowana według wzoru nr 1 - z pieczątką oferenta
3. Ofertę składaną do zamawiającego za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyłki Kurierskiej, należy złożyć w
trzech kopertach:
o Koperta zewnętrzna - Należy opakować zgodnie z wymogami firmy przesyłkowej i zaadresować:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z
o.o., 99-100 Łęczyca, ul. Tumska 2 oraz zaopatrzyć dodatkowym napisem
,,Uwaga wewnątrz znajduje się oferta przetargowa na zapytanie ofertowe.
Nie otwierać przed dniem 18 grudnia 2019 roku godz. 15:00"
- wewnątrz należy umieścić ofertę zapakowaną następująco:
o Koperta wewnętrzna - powinna być zaadresowana według wzoru nr 1. . - z pieczątką oferenta
5. Termin i miejsce składania, otwarcia ofert.
6. Wymagane dokumenty.
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert potwierdzający prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie zamówienia
(kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta).
7. Uwagi końcowe
1. Zamawiający zastrzega sobie swobodny wybór wariantu.
2. Zamawiający nie przewiduje zebrania oferentów.

Kontakt:
3. Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami
o Bogusław Wierciński - Mistrz Oczyszczalni ścieków
o Barbara Kubiak - Specjalista d/s Technicznych PGKiM w Łęczycy Spółka z o.o .
4. Kontakt:
o telefon - 24 721 22 85
o fax - 24 721 35 11

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.