Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
663z dziś
4165z ostatnich 7 dni
16142z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja monitoringu miejskiego

Przedmiot:

Konserwacja monitoringu miejskiego

Data zamieszczenia: 2019-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Poddębice
ul. Łódzka 17/21
99-200 Poddębice
powiat: poddębicki
tel. +48 43 678 35 80
it@poddebice.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Poddębice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-12-11 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zapytania ofertowego jest konserwacja monitoringu miejskiego na terenie
miasta Poddębice. W ramach zadania Wykonawca musi:
a) Przenieść rejestrator z dotychczasowej lokalizacji do serwerowni Urzędu Miejskiego,
b) Zdemontować zbędną infrastrukturę monitoringu w budynku byłej komendy Powiatowej
Policji w Poddębicach.
c) Wykonać połączenie światłowodowe pomiędzy przełącznicami zlokalizowanymi
w piwnicy i serwerowni Urzędu Miejskiego w Poddębicach,
d) Dokonać przeglądu oraz rekonfiguracji urządzeń monitoringu miejskiego.
e) Przez okres trwania umowy wykonywać czynności powierzone przez Zamawiającego.
2) Elementy podlegające wymianie zostaną dostarczone przez Zamawiającego, po wskazaniu przez
Wykonawcę takiej konieczności.

Dokument nr: OR.271.46.2019

Składanie ofert:
3. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin złożenia oferty:
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miejski w Poddębicach ul.
Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice w terminie do: 11.12.2019 r. do godziny 14;00;
2) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:
- drogą e-mail na adres it@poddebice.pl z tematem wiadomości: ,,Oferta na konserwację
monitoringu miejskiego na terenie miasta Poddębice".
- osobiście u Zamawiającego (w zaklejonej kopercie) z dopiskiem na kopercie: ,,Oferta
na: konserwację monitoringu miejskiego na terenie miasta Poddębice". - Urząd Miejski
w Poddębicach ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice- kancelaria (p. 8 parter),
- pocztą lub kurierem na podany wyżej adres (z dopiskiem na kopercie: ,,Oferta na:
konserwację monitoringu miejskiego na terenie miasta Poddębice".

Miejsce i termin realizacji:
a) Zakres od a) do d) w terminie do 31.12.2019.
b) Czynności wynikające z litery e) do dnia 31.12.2021.

Wymagania:
3) Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą brane pod uwagę (liczy się godzina i data
wpływu)
4) Oferta powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego
zapytania ofertowego i podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli.
5) Zamawiający zastrzega, iż nie będzie wzywał do uzupełniania i wyjaśnienia ofert. Oferta
cenowa nie spełniająca wymagań określonych w zapytaniu ofertowym, tj. obarczona
jakimkolwiek błędem oraz posiadająca błędy rachunkowe zostanie odrzucona.
6) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania.
4. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1) Wypełniony i podpisany formularz cenowy - załącznik nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego;
2) Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania- załącznik nr 3
do niniejszego zapytania ofertowego;
3) Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej- załącznik nr 4 do niniejszego
zapytania ofertowego.
4) Parafowany projekt umowy - załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert:
Zamawiający wyłoni Wykonawcę, którego oferta spełni wymagania zawarte w niniejszym
zapytaniu ofertowym oraz który zaoferuje najkorzystniejszą cenę brutto. Zamawiający będzie
kierował się kryterium:
cena 100%.
Złożenie oferty nie stwarza po stronie Wykonawcy roszczenia względem Zamawiającego
o zawarcie umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo, iż niniejsze postępowanie może nie doprowadzić do
wyłonienia wykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności,
w tym odszkodowawczej.
6. Cena za konserwację monitoringu miejskiego na terenie miasta Poddębice musi
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia opisanego w zapytaniu
ofertowym niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Kontakt:
8. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Arkadiusz Charuba
Informatyk w Referacie Organizacyjnym,
Urzędu Miejskiego w Poddębicach,
tel. 438710701
fax. 436783995,
e-mail: a.charuba@poddebice.pl

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.